Kursa kods MVmAD008

Kredītpunkti 12

Pētniecība I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā324

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits324

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts kā doktoranta patstāvīgais darbs, veicot zinātniskās literatūras izpēti, citu nozares pētījumu analīzi, lauka pētījumus, datu un informāciju apkopošanu un analīzi, kartogrāfisko materiālu analīzi un sagatavošanu, nepieciešamo interviju un aptauju veikšanu un datu apstrādi, ka arī citus pētniecības darbus nepieciešamus promocijas darba sagatavošanai. Papildus veikta pētījuma rakstiskās daļas, pielikumu un citu pētījuma materiālu formulēšana un noformēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzin ainavu arhitektūras nozares aktuālo pētījumu problemātiku;
- pārzin nozares zinātnisko terminoloģiju;
- orientējas nozares pētniecības metodēs;
Prasmes:
- prot atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru;
- prot sistematizēt zinātniskus informācijas avotus un atlasīt to pa grupām;
Kompetences:
- spēj apkopot iegūtos pētījuma rezultātus, un tos sagatavot aprobācijai;
- spēj pētniecības materiālus iesaistīt zinātniskajā diskusijā;
- spēj pa strukturēti un intensīvi virzīties pētījuma veikšanas procesā, sagatavojot pētījuma aprakstošo un grafisko daļas.

Kursa rezultāti vērtēti katedras starpaizstāvēšanās, ka arī sadarbojoties ar promocijas darba zinātnisko vadītāju, saņemot viņa norādījumus un vērtējumu katru semestrī.

Kursa saturs(kalendārs)

Pētnieciskais process ietver:
1. Zinātniskās tēmas precizēšana, aktualizēšana;
2. Pētījuma mērķa, uzdevumu un aktualitātes definēšana, sadarbojoties ar promocijas darba zinātnisko vadītāju, zinātniskajiem konsultantiem utt.;
3. Iepazīšanās ar esošo pētījumu iegūtajiem datiem valsts un pasaules mērogā;
4. Zinātniskās literatūras izpēte, analīze un sistematizēšana;
5. Lauka pētījumu veikšana, datu apkopošana un analīze;
6. Interviju veikšana, datu apkopošana un analīze;
7. Aptauju veikšana, datu apkopošana un analīze;
8. Pētījuma teksta daļas formulēšana un noformēšana;
9. Pētījuma grafisko un citu nepieciešamu materiālu izstrāde un noformēšana;

10. Pētījuma pielikumu sagatavošana un noformēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa plāna izpilde pa semestriem, veidojot kopīgi ar promocijas darba zinātnisko vadītāju. Pētījuma materiālus prezentē vadītājām, lai iegūtu pozitīvu vērtējumu savā pētījuma virzībā, pierādot to ar zinātniskās literatūras izpēti un veiktām pētījuma daļām - lauka pētījuma datiem un rezultātiem vai interviju un aptauju rezultātiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students patstāvīgi strādā pie sava pētījuma teorētiskās un praktiskās daļas, regulāri konsultējoties ar zinātnisko vadītāju un 2 reizes gadā prezentē sava pētījuma gaitu katedrā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite (novērtējumu sniedz zinātniskais vadītājs pa semestriem).
- Doktoranta pētnieciskā darba apjoms, saturs, iegūtā materiāla sistematizēšana;
- grafiku, shēmu, diagrammu, tabulu, reitingu utt. sastādīšana, novērtēšana;
- pētījuma datu sakārtošana datorgrafikā;
- digitālo tehnoloģiju pielietojums datu vākšanā un apstrādē;

- starptautisko projektu un pētījumu attīstībai.

Obligātā literatūra

Izmantojamā literatūra atkarīga no pētījuma tēmas specifikas.
1. Research in Landscape Architecture. Methods and Methodology. Edited By A. van den Brink, D. Bruns, H. Tobi, S. Bell. New York: Routledge, 2017.
2. Dawkins R. The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford: Oxford University Press, 2008. 19 p.
3. Gopen G., Swan J. The Science of Scientific Writing American Scientist. 1990.

4. Wilson E. Bright. Introduction to Scientific Research. New York: Dover Publications, 1990. 400 p.

Papildliteratūra

1. Benderly B.F. Rethinking the PhD. Science Careers. 2012.
2. Landscape theory. Edited by R. DeLue and J. Elkins. Taylor and Francis Group. New York: Routledge, 2008. 366 p.
3. Design Research for Urban Landscapes. Theories and Methods. Edited by M. Prominski, H. Seggern. Routledge. 228 p.

4. The Right to Landscape. Contesting Landscape and Human Rights. Edited by S. Egoz, J. Makhzoumi, G. Pungetti. 2011. Ashgate Publishing. ISBN 9781409404446. 309 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape and Urban Planning. International scientific. Journal ISSN: 0169-2046.
2. Landscape Architecture and Art. ISSN: 2255-8640.
3. Topos magazine is an international and interdisciplinary review for landscape architecture. Pieejams: https://www.toposmagazine.com/.

4. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20.

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.