Kursa kods MVmAD006

Kredītpunkti 1

Pedagoģiskā prakse III

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

MVmAD005, Pedagoģiskā prakse II

Kursa anotācija

Kursa apguve saistīta ar pedagoģisko iemaņu attīstību, asistējot mācībspēkiem Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmās bakalaura un maģistra studiju līmenī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzin zinātniskās pētniecības metodes darbam ar studentiem bakalaura un maģistra līmenī;
Prasmes:
- prot izklāstīt savas pētījumu tēmas un veidot diskusiju pedagoģiskajā procesā;
Kompetences:
- spēj zinātniskā darba tēmas kontekstā sniegt auditorijā nepieciešamo informatīvo materiālu.

Iegūts pozitīvs novērtējums par semestrī veiktajām aktivitātēm asistējot mācībspēkiem nodarbībās.

Kursa saturs(kalendārs)

- Apgūt pedagoģiskam darbam nepieciešamās diskusiju iemaņas, veidojot atgriezenisko saiti ar auditoriju - kā zināšanu pārbaužu mehānismu;
- līdzdalība lekciju materiāla izklāstā un sagatavošanā;
- lekcijas materiāla sagatavošana par promocijas pētījuma tēmu;
- spēja vadīt diskusiju par sagatavoto lekciju materiāliem;

- līdzdalība kursa darba novērtēšanā un viedokļa izteikšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā piedalīties pedagoģiskajā darbā bakalaura vai maģistra līmenī Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmu ietvaros ar 3 prezentācijām par nozares tematiku.
Kursa visu daļu apvienojumā sniegt auditorijai jaunu faktu materiālu, to loģiski strukturējot prezentācijās (3 gab. katru semestri); 4 semestri kopā veido 12 prezentācijas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic promocijas darbu un citu nozares aktuālo tēmu atklāsmju un rezultātu strukturētu iekļaušanu lekciju materiālos un materiālu prezentēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaiti ik semestri sniedz promocijas darba zinātniskais vadītājs, novērtējot doktoranta prasmi:
- uzturēt diskusiju auditorijā lekciju tēmas vadīšanā,

- pētniecības procesa strukturēts izklāsts studiju kursos.

Obligātā literatūra

Izmantojamā literatūra pedagoģiskajā praksē ir atkarīga no pētījuma virziena tēmas specifikas.
1. Rubene, Z. Kritiskās domāšanas izmantošana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 223 lpp.
2. Barbezat D. P., Bush M. Contemplative practices in higher education: powerful methods to transform teaching and learning. San Francisco: Jossey-Bass, a Wiley brand, 2014.
3. Pedagogy and Teachers Education. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018. Latvijas Universitātes raksti = Acta Universitatis Latviensis = Scientific Papers University of Latvia, 816. sēj.
E-grāmata (PDF) Resurss pieejams tiešsaistē

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.