Kursa kods MVmAD001

Kredītpunkti 2

Ainavu arhitektūras pētījumu metodoloģija

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot teorētisko zināšanu bāzi par ainavu arhitektūras pētījumu virzieniem, metodoloģiju un metodēm. Studiju kursa ietvaros doktorants iegūst prasmes atlasīt atbilstošākās metodes sava pētījuma īstenošanai, kā arī kompetences darbam ar dažādiem informācijas avotiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par zinātniskā darba struktūru, pētījumu tēmām ainavu arhitektūras jomā un to aktualitātes novērtējumu. Iegūto zināšanu vērtēšana - 1.praktiskais darbs. Pētījuma tēma un tās aktualitāte.
Prasmes atbilstoši pētījuma specifiskai atlasīt esošās un izstrādāt jaunas metodes ainavu arhitektūras jomas pētījumu īstenošanai.
Iegūto prasmju vērtēšana - 3. praktiskais darbs. Zinātniskā darba teorētiskais pamatojums; 4. praktiskais darbs. Metodes zinātniskā darba izstrādē.

Kompetences darbam ar dažādiem informācijas avotiem pētījuma īstenošanai. Iegūto kompetenču vērtēšana - 2.pratiskais darbs. Zinātniskās literatūras avoti.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Zinātniskā darba veidošanas pamatprincipi un struktūra ainavu arhitektūras jomā (1h).
2. Lekcija. Starpdisciplinārie pētījumi. Zinātniskā domāšana un mākslinieciskā jaunrade. Kreativitāte zinātnē. Tradīcijas (2h).
3. Lekcija. Pētījuma tēmas izvēles pamatojums, aktualitāte un inovācija (1h). 1.praktiskais darbs. Pētījuma tēma un tās aktualitāte (4h).
4. Lekcija. Zinātniskās informācijas avoti un to objektivitātes novērtējuma kritēriji (1h). 2.pratiskais darbs. Zinātniskās literatūras avoti (4h).
5. Lekcija. Zinātniskās izziņas metodes. Kvantitatīvo un kvalitatīvo datu avoti, iegūšanas metodes un apstrāde (2h).
6. 3. praktiskais darbs. Zinātniskā darba teorētiskais pamatojums (4h).
7. Lekcija. Kultūrvēsturisko aspektu un ainavu transformācijas pētījumi un metodes (1h)
8. Lekcija. Ainavas vizuāli telpisko kvalitāšu pētījumi un metodes(1h).
9. Lekcija. Ainavas ekoloģisko, ekonomisko un sociālo aspektu mijiedarbes pētījumi un metodes (1h).
10. Lekcija. Ainavas identitātes un vietas piederības pētījumi un metodes (1h).
11. Lekcija. Urbānās un lauku ainavas pētījumi un metodes (1h).
12. Lekcija. Ainavu pārvaldības zinātniskā problemātika (1h).
13. Lekcija. Datu sistematizēšana, interpretācijas pieejas un praktiskais pielietojums (1h).
14. 4. praktiskais darbs. Metodes zinātniskā darba izstrādē (4h).

15. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi aizstāvēts mutiskais eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Darbs pie praktisko darbu izstrādes, noformēšanas, gatavošanās praktisko darbu prezentēšanai un aizstāvēšanai. Gatavošanās eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena uzdevumu veido iepriekš izsniegti eksāmena jautājumi, kas saistīti ar kursa ietvaros iekļautajām tēmām, akcentējot doktoranta pētnieciskā darba tematikas ietvaru. Pirms eksāmena jābūt izstrādātiem un sekmīgi nokārtotiem visiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Cazeaux C.. Art, Research, Philosophy [tiešsaiste]. London and New York: Routledge, 2017. 192 p. Skatīts 04.06.2021.
Pieejams: https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/40146/?sequence=1
2. Bowring J. Landscape Architecture Criticism. London and New York: Routledge, 2020. 278 p.
3. Research in Landscape Architecture. Methods and methodology A. van den Brink, D. Bruns, H. Tobi, S. Bell (eds.). London and New York: Routledge, 2017. 316 p.
4. Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment. 3rd edition. Landscape Institute and Institute of Environmental Management & Assessment. London and New York: Routledge, 2013. 169 p.
5. Exploring the Boundaries of Landscape Architecture S. Bell, I. Sarlöv Herlin, R. Stiles (eds.). London and New York: Routledge, 2012. 330 p.

6. Innovative Approaches to Researching Landscape and Health. Open Space: People Space 2. C. W. Thompson, P. Aspinall, S. Bell (eds.). London and New York: Routledge, 2010. 287 p.

Papildliteratūra

1. Bell S. Landscape Pattern, Perception and Process. Second Edition. London and New York: Routledge, 2012. 350 p.

2. Herrington S. Landscape Theory in Design. London and New York: Routledge, 2017. 330 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Garten und Landschaft (Germany). ISSN 0016-4720 (Print)
2. Journal of Architecture and Urbanism. Vilnius Technical University. ISSN: 2029-7955 (print), 2029-7947 (online)
3. Landscape Architecture and Art. ISSN (printed) ISSN 2255-8640

4. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. ISSN: 1407-0081

Piezīmes

Obligāts kurss doktora studiju programmā Ainavu arhitektūra.