Kursa kods VidZD026

Kredītpunkti 7.50

Pētījumu rezultātu publicēšana IV

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts iegūto pētījumu rezultātu izvērtēšanai, iegūtās informācijas apkopošanai un apstrādei, nozīmīgāko rezultātu akcentēšanai, materiāla sagatavošanai un iesniegšanai publicēšanai zinātniskā izdevumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- orientējas vides inženierijas apakšnozarēs svešvalodā pielietotajā terminoloģijā;
- pārzina aktuālākās zinātniskās teorijas pētījumu virzienā;
- pārzina datu apstrādes metodes.
Vērtēšana - pētījumu rezultātu analīze.
Prasmes:
- spēj apkopot, analizēt, kritiski izvērtēt iegūto informāciju;
- prot pielietot datu apstrādes un analīzes metodes;
- spēj īstenot oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.
Vērtēšana – publikāciju skaits zinātniskos izdevumos.
Kompetences:
- patstāvīgi veic pētniecību un rezultātu izvērtēšanu.

Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Apkopo, apstrādā un analizē pētījumu rezultātus.
2. Sagatavo zinātniskas publikācijas par galvenajiem pētījumu rezultātiem promocijas darbā izvirzīto uzdevumu veikšanā.

3. Iegūtos rezultātus publicē zinātniskos žurnālos, zinātnisko konferenču krājumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apjomam atbilstošs zinātnisko publikāciju skaits ņemot vērā sekojošu vērtējumu:
- zinātniskos žurnālos, kas indeksēti Web of Science un/vai Scopus - 5 KP;
- starptautiskos konferenču krājumos, kas indeksēti Web of Science un/vai Scopus - 3 KP;
- zinātniskos žurnālos - 2 KP;
- starptautisko konferenču krājumos - 1 KP
- apstiprināts patenta pieteikums (ārzemēs) - 3 KP

- apstiprināts patenta pieteikums (Latvijā) - 2 KP

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic datu izvērtēšanu, apstrādi un zinātniskās publikācijas sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atbilstoši kursa apjomam iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits.

Obligātā literatūra

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.