Kursa kods VidZD021

Kredītpunkti 7.50

Pētījumu rezultātu prezentēšana IV

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts iegūto pētījumu rezultātu izvērtēšanai, pārskatu sagatavošanai par atsevišķiem promocijas darbā definētiem pētījumu uzdevumiem, nozīmīgāko rezultātu akcentēšanai un zinātniskās auditorijas iepazīstināšanu ar tiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārvalda pētniecības metodes vides inženierijas apakšnozarēs;
- pārzina datu apstrādes metodes.
Vērtēšana – pētījumu rezultātu analīze
Prasmes:
- spēj apkopot, analizēt, kritiski izvērtēt iegūto informāciju;
- prot pielietot datu apstrādes un analīzes metodes;
- spēj komunicēt par savu zinātniskās darbības jomu ar zinātniskām aprindām
Vērtēšana – prezentāciju skaits zinātniskās konferencēs un semināros.
Kompetences:
- patstāvīgi veic pētniecību un rezultātu izvērtēšanu.

Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Apkopo, apstrādā un analizē pētījumu rezultātus.
2. Sagatavo prezentācijas par galvenajiem pētījumu rezultātiem promocijas darbā izvirzīto uzdevumu veikšanā.

3. Iegūtos rezultātus prezentē zinātniskās konferencēs, semināros, simpozijos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa apjomam atbilstošs prezentāciju skaits ņemot vērā sekojošu vērtējumu:
- prezentācija (mutisks ziņojums) starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, kongresos, simpozijos (ārvalstīs) - 3 KP;
- prezentācija (stenda ziņojums) starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, kongresos, simpozijos (ārvalstīs) - 2 KP;
- prezentācija (mutisks ziņojums) starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, kongresos, simpozijos (Latvijā) - 2 KP;
- prezentācija (stenda ziņojums) starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, kongresos, simpozijos (Latvijā) - 1 KP;

- prezentācija zinātniski praktiskā konferencē - 1 KP

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic datu izvērtēšanu, apstrādi un rezultātu prezentēšanu, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Atbilstoši kursa apjomam iegūts nepieciešamais kredītpunktu skaits.

Obligātā literatūra

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.