Kursa kods VidZD017

Kredītpunkti 5

Pētniecība VI

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits200

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD016, Pētniecība V

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pētnieciskā darbā iegūto rezultātu apkopošanai, analīzei, noslēdzošai apstrādei. Tiks sagatavots promocijas darba pirmais variants.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un atziņas pētījumu virzienā;
- pārvalda jaunāko pētniecības metodoloģiju.
Vērtēšana – pētījumu rezultātu analīze.
Prasmes:
- ir spējīgs veikt teorētiskos un empīriskos pētījumus;
- veikt ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā izvēlētajā pētījumu virzienā;
- vadīt pētnieciskus uzdevumus.
Vērtēšana – pētījumu procesa un iegūto rezultātu analīze.
Kompetences:
- spēj izvirzīt pētījumu idejas;
- spēj nodrošināt radošu pētniecību kompleksu jautājumu risināšanā.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Apkopo, apstrādā un analizē pētījumu rezultātus..
2. Veido promocijas darba pētījumu rezultātu sadaļu un sagatavo promocijas darba pirmo variantu.

3. Iesniedz promocijas darba vadītājam promocijas darba pirmo variantu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts promocijas darba pirmais variants.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi strādā pie promocijas darba pirmā varianta, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Iesniegts promocijas darba pirmais variants.

Obligātā literatūra

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.