Kursa kods VidZD014

Kredītpunkti 15

Pētniecība III

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā600

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits600

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD013, Pētniecība II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts pētnieciskā darba veikšanai atbilstoši pētījumu plānam, iegūto rezultātu apkopošanai un analīzei. Turpināsies zinātniskās informācijas ieguve un apstrāde, kas saistīta ar konkrētiem pētījumiem un tiks sagatavots promocijas darba literatūras apskata melnraksts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- pārzina pētījumu veikšanas metodiku;
- ir iegūtas zināšanas promocijas darba literatūras apskata veidošanai.
Vērtēšana - atbilstošas literatūras atlase, tās sistematizācija un izmantošana promocijas darbā.
Prasmes:
- spēj plānveidīgi veikt pētījumus, nepieciešamības gadījumā tajos veikt atbilstošas korekcijas;
- spēj kritiski vērtēt un salīdzināt zinātniskā literatūrā atrodamo informāciju, veidot literatūras apskatu par pētījumu.
Vērtēšana – pētījumu procesa un promocijas darba literatūras apskata analīze.
Kompetences:
- Patstāvīgi veic pētījumus, spēj izvērtēt pētniecības procesu un nepieciešamības gadījumā tajā veikt korekcijas.
Vērtēšana - diskusija ar promocijas darba vadītāju.

Kursa saturs(kalendārs)

Doktorants patstāvīgi:
1. Veic pētījumus atbilstoši kalendārajam plānam, ja nepieciešams veic tajā korekcijas.
2. Ja nepieciešams papildina, precizē pētījumu metodiku.
3. Uzkrāj, apkopo iegūtos pētījumu rezultātus.
4. Veic iegūto rezultātu pirmapstrādi un to analīzi.
5. Veido promocijas darba literatūras apskata nodaļas melnrakstu.

6. Iesniedz promocijas darba vadītājam iegūtos pētījumu rezultātus, literatūras apskatu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Promocijas padomē iesniedzamā zinātniskā darba tehniskā noformējuma noteikumi:
Rules of technical presentation for scientific work to be submitted to the Doctoral Council:
https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-06/Zinatniska_darba_tehniska_noformejuma_noteikumi.pdf

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Literature sources according to the theme of the doctoral thesis in the chosen branch of science.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi veic pētījumus, strādā pie promocijas darba literatūras apskata, nepieciešamības gadījumā konsultējas ar savu promocijas darba vadītāju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izveidots promocijas darba literatūras apskats, veikta pētījumu rezultātu pirmapstrāde un analīze. Pēc nepieciešamības papildināts zinātniskās literatūras avotu skaits.

Obligātā literatūra

Literatūras avoti atbilstoši promocijas darba tematikai izvēlētajā zinātnes apakšnozarē.

Piezīmes

VBF doktora studiju programmas.