Kursa kods BūvZD018

Kredītpunkti 8

Būvmateriāli un būvtehnoloģija

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits84

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas padziļinātas zināšanas par inovatīvu materiālu izgatavošanas un pielietošanas tehnoloģijām. Kursa ietvaros tiek veikti pētījumi par jaunu (pārsvarā siltumizolācijas un akustisko) materiālu izgatavošanu. Tiek apgūti materiālu īpašību noteikšanas paņēmieni un izvērtēta tehnoloģijas ietekme uz reoloģijas, struktŗuas, fizikālajām un mehāniksājām īpašībām. Izanalizētas tehnoloģijas materiālu pielietošanai norobežojošās konstrukcijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: jaunākās tendences par inovatīvu būvmateriālu izgatavošanas un pielietošanas tehnoloģiju pamatprincipiem (īpaši siltumizolācijas un akustisko materiālu) un to īpašību noteikšanas metodēm (vērtējums – eksāmens).
Prasmes: izantojot teorētiskās zināšanas un eksperimentālos pētījumus, veikt inovatīvu materiālu izgatavošanas un pielietošanas tehnoloģiju izstrādi (vērtējums – aizstāvēti pētnieciskie darbi).
Kompetences: vispusīgi izvērtēt materiālu un tehnoloģiju kvalitāti un argumentēti, atbilstoši problēmai, patstāvīgi definēt uzdevumu un virzīt tā risināšanu (vērtējums – sagatavots zinātniskās publikācijas melnraksts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievada seminārs un diskusija par zinātniskā darba tēmām un veicamo uzdevumu izsniegšana. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
2. Lekcija, seminārs un diskusija par būvmateriālu iedalījumu pēc to pielietojuma. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
3. Lekcija,seminārs un diskusija par materiālzinātnes fizikāli- ķīmiskiem pamatiem. (Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h)
4. Lekcija, seminārs un diskusija par materiāla sastāva un struktūras ietekmi uz tā īpašībām. (Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h)
5. Lekc., seminārs un diskusija par tehnoloģiju ietekmi uz nepieciešamās struktūras iegūšanu. (Lekcija 2h, praktiskie darbi 2h)
6. Seminārs un diskusija par eksperimentos noteiktajām materiālu izgatavoš. tehnoloģiskajām īpaš. (Praktiskie darbi 2h, laboratorijas darbi 21h)
7. Seminārs un diskusija par eksperimentos noteiktajām materiālu fizikāli- mehāniskajām īpaš. (Praktiskie darbi 2h, laboratorijas darbi 21h)
8. Seminārs un diskusija par eksperimentos noteiktajām materiālu siltumizolācijas īpašībām. (Praktiskie darbi 2h, laboratorijas darbi 21h)
9. Seminārs un diskusija par eksperimentos noteiktajām materiālu akustiskajām īpašībām. (Praktiskie darbi 2h, laboratorijas darbi 21h)
10. Lekc., seminārs un diskusija par iegūto materiālu pielietošanas iespējām monolītās konstrukcijās. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
11. Lekc., seminārs un diskusija par iegūto materiālu pielietošanas iespējām griestu veidoš. tehnoloģijās. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
12. Lekc., seminārs un diskusija par iegūto materiālu pielietošanas iespējām sienu veidoš. tehnoloģijās. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
13. Lekc., seminārs un diskusija par iegūto materiālu pielietošanas iespējām grīdu veidoš. tehnoloģijās. (Lekcija 1h, praktiskie darbi 2h)
14. Seminārs un diskusija par laboratorijā veiktajos darbos iegūto rezultātu analīzi. (praktiskie darbi 2h)
15. Seminārs un diskusija par publikācijas gatavošanu, izmantojot iegūtos rezultātus. (praktiskie darbi 2h)

16. Publiska ziņojuma noklausīšanās par sagatavoto publikāciju un diskusija par to. (praktiskie darbi 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju gada sākumā doktorands izvēlas paplašīnātā pētījuma tēmu, kas saistīta ar promocijas darba tēmu un padziļina savu kompetenci tās risināšanā. Par veikto pētījumu tiek sagatavots publikācijas variants, notiek publikācijas varianta prezentācija un diskusija par iegūtajiem rezultātiem. Sekmīgi nokārtots promocijas eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktoranti izstrādā pēc dotā uzdevuma laboratorijas darbus, kas ietver gan paraugu sagatavošanu un testēšanu, iegūto rezultātu analīzi, zinātniskās literatūras izpēti zinātniskā raksta pamatojuma sagatavošanai. Balstoties uz pētnieciskajā darbā iegūtajiem rezultātiem un zinātniskās literatūras izpēti, doktoranti sagatavo un prezentē zinātniskās publikācijas darba variantu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskos un laboratorijas darbus mācībspēki novērtē saskaņa ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām. Publikācijas sagatavošanu novērtē saskaņā ar starptautisko publikāciju vispārpieņemtajiem izstrādes pamatkritērijiem. Gala vērtējumu dod promocijas eksāmena komisija, kura var ņemt vērā pasniedzēja vērtējumu, paaugstinot vai pazeminot gala atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Donald R., Askeland S., Adaption by Frank Haddleton,Phill Green and Howard Robertson. The Science Engineering of Materials: -3 rd ed.,Chapman & Hall, 1998,854p..
2. Chudley R., Greeno R. Buildings construction handbook.- 3rd ed. reprinted.Oxf.etc., 1999.,608p.
3. Горлов Ю. П. Технология тепло-изоляционных и акустических материалов и изделий.Москва.Высшая школа .1989. 380 .с.
4. Микульский В.Г. и др.Строительные материалы.Москва: Издательство Ассоциации строительных вузов,2004.-536 с.

Papildliteratūra

1. Физико-химические основы строительного материоловедения.Под общей редакцией Г.Г.Волокитина и Э.В.Козлова .Москва.:Ассоциации Строительных Вузов,2004.189.с.
2. Encyclopedia of Materials: Science and Technology. Volume 1-10.- 2001, ELSEVIER.
3. Kalniņš M. Praktiskās būvaizsardzības ķīmija, fizika, tehnika. R.:Liesma, 1997.,252 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Chemical Engineering Transactions, Elsevier.ISSN:0141-0296
2. Materials and Structures / Materiaux et Constructions . E_ISSN:1359-5997

3. Žurnāls "Būvinženieris"

Piezīmes

Zinātnes apakšnozares speckurss Būvzinātnes doktora studiju programmai.