Kursa kods EkonD123

Kredītpunkti 6

Pētījumu metodoloģija ekonomikā I

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits130

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Baiba Rivža

Dr. habil. oec.

author asoc. prof.

Signe Dobelniece

Dr. phil.

author doc.

Līga Zvirgzdiņa

Dr. oec.

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz iegūt visaugstākā līmeņa teorētiskas zināšanas, noklausoties lekciju ciklu par pētījumu programmas sastādīšanas pamatprincipiem, galveno pētījuma elementu definēšanas nosacījumiem un ierobežojumiem, pētījumam atbilstošo metožu izvēles pamatnosacījumiem. Kursa programma ir veidota tā, lai doktoranti gūst padziļinātu izpratni un zināšanas par zinātniskā darba organizācijas un pētījumu veikšanas pamatprincipiem, kā arī kritiski izprot ekonomikas zinātnē biežāk izmantotās pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes – analīze un sintēze, indukcija un dedukcija, hierarhiju analīze, aptaujas un intervijas, dispersiju analīze, korelāciju un regresijas analīze, dinamisko laikrindu analīze, grupēšana, klāsteranalīze, trendi u.c. Kursa gaitā doktoranti tiek iepazīstināti arī ar sociālo pētījumu metožu pielietojuma specifiku ekonomikas pētījumos. Tāpat studiju kursā doktoranti gūst kritisku izpratni par datu iegūšanas un sagatavošanas galvenajiem principiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - specializētas zināšanas un kritiska izpratne par zinātniskā darba organizācijas un pētījumu veikšanas pamatprincipiem; padziļināti izprot pētniecības vidi Latvijā un saskata kopsakarības; kritiski izprot socioloģisko pētījumu metožu pielietojuma iespējas un ierobežojumus ekonomikas pētījumos; visaugstākā līmeņa zināšanas par kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu izvēles principiem un galvenajiem datu iegūšanas, sagatavošanas un analīzes nosacījumiem pētījumos.
Zināšanas tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: diskusijas, debates, situācijas analīze, grupu darbs.
• Prasmes - spēj kritiski izvērtēt un efektīvi pielietot savam pētījumam atbilstošākās kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes; spēj padziļināti izvērtēt un risināt problēmsituācijas, kas saistītas ar pētnieciskā procesa plānošanu un vadīšanu; spēj kritiski izvērtēt pētniecības vidi Latvijā un tās darbību ietekmējošos aspektus..
Prasmes tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: diskusijas, problēmsituācijas analīze.
• Kompetences - demonstrē vērā ņemamu spēju patstāvīgi uzsākt savu pētījumu, spējot padziļināti novērtēt kvantitatīvo un kvalitatīvo metožu dažādību ekonomikas pētījumos, izvēlēties un kritiski pamatot savam pētījumam atbilstošākās metodes; demonstrē zinātnisko patstāvību, spējot efektīvi plānot un organizēt individuālo pētniecisko darbu, kā arī sagatavoties pētījuma izstrādei.
Kompetences tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: diskusijas, praktiskais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads pētniecībā
Studiju programma, tās posmi un novērtēšanas kritēriji. Pētnieciskā procesa organizācija. Pētījuma plāna izveidošana. Pētnieciskais process. Pētījuma posmi. Pētījumu veidi. Pētījuma problēma un aktualitāte. Hipotēzes izvirzīšana. Mērķi un uzdevumi. Problēmas definēšana. Pētāmais jautājums. Zinātnes apakšnozare. Pētījuma objekts un priekšmets. Tēmas norobežojums. Informācijas klasifikācija, ģenerēšana, kvalitātes novērtēšana, Informācijas vākšanas soļi. Pētnieciskais process. Biežāk sastopamās grūtības un problēmas. Pētījuma atskaite.
2. Pētniecības vide Latvijā
Latvijas zinātnes politika. Pētījumu organizēšanas sistēma Latvijā: zinātniskās institūcijas; koordinējošās un atbildīgās institūcijas. Latvijas sekmes pētījumu īstenošanā. Galvenie pētījumu finansēšanas mehānismi. Starptautiskās sadarbības nozīme pētījumos. Pētījumi LLU, aktualitātes, infrastruktūra, attīstības mērķi, doktorantu vieta un devums LLU pētniecības veicināšanā.
3. Aptaujas metodes pielietojuma iespējas ekonomisko pētījumu veikšanā
Ievads socioloģiskajās metodēs. Aptaujas, intervijas. Analīze un sintēze, indukcija un dedukcija.
4. Kvalitatīvu pētījumu datu iegūšanas metodes un to raksturojums, salīdzinot ar kvantitatīvajiem
Izziņas process. Izziņas procesa līmeņi: empīriskais un teorētiskais. Kvalitatīvais un kvantitatīvais. Informācijas (datu) ieguves metodes pētījumā. Informācijas ticamība. Dokumentu pētīšanas metodes: klasiskā analīze un kontentanalīze. Informācijas apstrādes metodes, vispārzinātniskās metodes: indukcija un dedukcija, analīze un sintēze. Abstrakcija, formalizācija, idealizācija, aprēķinu konstruktīvā, monogrāfiskā metode. Zinātnes ideālā struktūra izziņas procesam.
Kvalitatīvie pētījumi, to raksturojums. Kvalitatīvā pētījuma veidošanas pamatjautājumi. Kvalitatīvo pētījumu pieeju izvēles faktori. Pētījuma plāns un pētnieka loma. Novērojumu īpatnības. Pētījumu pieeju un to kombināciju priekšrocības un trūkumi. Pētījuma izvēle un pielietojums ekonomikas pētījumos. Kvalitatīvo datu analīze. Kvalitatīvo datu interpretācija.
Sociālo pētījumu kvantitatīvās izpētes stratēģijas. Aptaujas metode un tās realizācijas veidi. Anketas izveide, pilotāža un jautājumu formulēšanas principi. Izlases principi un to atbilstība pētījuma mērķiem. Citu kvantitatīvo metožu izmantošanas iespējas. Jaukto metožu pētījums, tā realizācijas stratēģijas. Ētikas jautājumi kvantitatīvos pētījumos. Lauka darba plānošana un realizācijas problēmas.
5. Kvantitatīvo metožu izvēles principi un pamatojums; atbilstošo datu iegūšanas un sagatavošanas galvenie nosacījumi
Matemātiskās statistikas metodes kā izziņas instruments kvantitatīvu analīžu veikšanai. Kvantitatīvo metožu izvēles galvenie principi. Ekonomikas pētījumos biežāk pielietojamās matemātiskās statistikas parametriskās un neparametriskās divu un vairāku paraugkopu analīzes metodes.
Parametriskās un neparametriskās datu apstrādes metodes, to būtība un izmantošanas nosacījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānokārto ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi gatavojas lekcijām, studējot pamat- un papildliteratūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido ieskaite. Lai nokārtotu ieskaiti, doktorants apmeklē vismaz 80% lekciju.

Obligātā literatūra

1. Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sast. K.Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011, 284 lpp.
2. Neuman W. Social research methods. Boston: Allyn & Bacon, 2011, 631 p.
3. Anderson D.R., Sweeney D. J., Williams T.A. Quantitative Methods for Business, 10th ed. Thomson Publishing, 2006, 850 p.

Papildliteratūra

1. Jonker J., Pennink B.P. The Essence of Research Methodology: A Concise Guide for Master and PhD Students in Management Science. Springer, 2007, 478 p.
2. Creswell J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd ed. Sage Publications, Inc, 2008, 296 p.
3. Mixed methods. Ed. by A. Bryman. Volumes I, II, III, IV. London: SAGE Publications, 2006, 1680 p.
4. Graham A. Statistics: An Introduction. UK: Teach Yourself Books, 2017. 301 p.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Zinātnes apakšnozares speckurss ESAF doktora studiju programmai „Agrārā un reģionālā ekonomika”