Kursa kods LauZD096

Kredītpunkti 6

Pētījumu metodoloģija inženierzinātnēs

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareLauksaimniecības inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

author prof. (Emeritus)

Gunārs Vērdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir gūt izpratni par inženierzinātņu pētījumu organizāciju no problēmas identificēšanas, mērķa un uzdevumu formulēšanas līdz iegūto rezultātu analīzei un interpretācijai. Doktoranti iegūst zināšanas par teorētisko un eksperimentālo pētījumu stratēģijas, plānošanas, metožu, rīku un iekārtu izvēli, kā arī efektīvu moderno tehnoloģiju izmantošanu zinātniskā darba pārskatu, publikāciju un promocijas darba izstrādē un prezentēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pētniecības pamatprincipiem, stratēģiju un plānošanu inženierzinātnēs. Zināšanas tiek novērtētas praktiskajos darbos, patstāvīgajos darbos un eksāmenā.
Prasmes teorētisko un eksperimentālo pētniecības paņēmienu un metožu izvēlē un to realizācijā. Prasmes tiek novērtētas praktiskajos un patstāvīgajos darbos.
Kompetence, strādājot grupā vai patstāvīgi, veikt pētījumus, izvērtēt iegūtos rezultātus, kā arī izdarīt secinājumus un argumentēt savu viedokli. Kompetences tiek novērtētas patstāvīgajos darbos – gatavojot publikāciju konferencei (grupā vai individuāli), kā arī, izstrādājot daļu no promocijas darba apraksta, sagatavojot promocijas darba prezentācijas un postera šablonu un melnrakstu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātņu nozaru klasifikācija. Pētniecības nozīme civilizācijas attīstībā. Mūsdienu zinātnes un pētniecības attīstības tendences. Zinātniskā darba un inženierpētījumu organizācija, problēmas. – 4 h
2. Valsts, augstskolas un konkrētās promocijas padomes reglamentējošie noteikumi un prasības promocijas darba izstrādē. – 4 h
3. Sistēmas un to analīze pētnieciskajā darbībā. Sistēmiskā pieeja inženierproblēmu risināšanā. Sistēmu pazīmes, struktūra un veidi. Sistēmas un apkārtējā vide. Sistēmu hierarhija. Saites sistēmās. Inženieris un inženierdarbs. Zinātniskā darba atšķirība no inženierdarba. – 4 h
4. Tehniskās sistēmas, to klasifikācija un īpatnības. Pētnieciskais darbs kā sistēma. Pētnieciskā darba algoritma sastādīšana. Pētīšanas metodes un paņēmieni. – 4 h
5. Pētījuma t.sk. promocijas darba pamatjautājumi: problēma, pētījumu objekts, temats, hipotēze. Promocijas darba tēmas izvēles kritēriji. Promocijas darba mērķis un uzdevumi. – 4 h
6. Informācijas apstrāde. Analītiskā apskata sagatavošana. Hipotēzes izstrādāšana un darba virziena pamatošana. Situācijas apskats, tā veidošanas stratēģija. Ar promocijas darba tematu saistītās informācijas apkopošana, analogu izpēte un tehnisko risinājumu analīze. – 4 h
7. Informācijas avoti pētniecisko t.sk. promocijas darbu sagatavošanā. Informācijas meklēšana. IT rīku (piemēram, Mendeley) izmantošana atsauču un izmantoto informācijas avotu saraksta noformēšanā. – 4 h
8. Pētniecisko darbu veidņu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē. – 4 h
9. Dažādās iekārtās iegūto datu importēšana izklājlapu lietotnē datu turpmākajai apstrādei. Datu analīzes līdzekļi. – 4 h
10. Ieteikumi un efektīvas metodes prezentāciju sagatavošanā. Prezentācijas veidņu izstrāde. Pētniecisko darbu veidņu sagatavošana prezentāciju lietotnē. – 4 h
11. Teorētiskā un empīriskā pētīšana. Pētījumu metodikas izvēle vai izstrāde. Promocijas darba eksperimentālo pētījumu metodikas izstrāde. Eksperimentālo pētījumu veikšana. Eksperimentālo pētījumu rezultātu apkopošana un analīze. – 4 h
12. Teorētiskie pētījumi, to metodes. Modelis, tā definīcija un veidošanas nepieciešamība. Modeļu klasifikācija. Modelēšanas rīki. Modeļa kvalitātes noteikšanas metodes. Optimizācija. – 4 h
13. Eksperimentālie pētījumi, to metodes. Izmēģināšanas iekārtas un instrumenti. Empīrisko pētījumu rezultātu formas un piemēri. – 4 h
14. Eksperimentu rezultātu ticamība, apkopošana un apstrāde. Matemātiskās statistikas metodes. Pētījumu rezultātu analīze. – 4 h
15. Pētījumu efektivitātes novērtējums un darba noslēgums. Pārskats, tā struktūra, sastādīšana un noformēšana. Rezultātu prezentēšana. Inženiertehnisko un ekonomisko aprēķinu veikšana. Secinājumu un priekšlikumu sagatavošana. Promocijas darba apraksta un prezentācijas sagatavošana. – 4 h

16. Zinātniskā raksta struktūra. Ieteikumi zinātniskā raksta sadaļu sagatavošanā. Dažādu zinātnisko konferenču rakstu šabloni. Zinātniskā raksta melnraksts. – 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students saņem sekmīgu vērtējumu, ja nodevis un aizstāvējis praktiskajos darbos uzdotos un patstāvīgos uzdevumus, kā arī nokārtojis rakstisku eksāmenu par studiju kursa teorētiskajiem aspektiem. Izstrādāts un aizstāvēts promocijas darba kopsavilkums esejas formā (tēma, pētījumu objekts, hipotēze, mērķis, uzdevumi, provizorisks darba saturs, situācijas apskata daļa, orientējošas teorētisko un eksperimentālo pētījumu, ekonomiskā, ekoloģiskā vai tml. novērtējuma metodikas, izmantotie informācijas avoti, promocijas darba prezentācijas sagatave).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Desmit patstāvīgie uzdevumi: promocijas darba pamatdati (mērķis, uzdevumi, informācijas avotu saraksts); zinātniskie raksti par promocijas darba tēmu un to bibliogrāfiskais pieraksts; eksperimentālo pētījumu piemēru mērījumu rezultātu apstrāde; provizorisks promocijas darba saturs; promocijas darba eksperimentu metodikas apraksts; promocijas darba veidne tekstapstrādes lietotnē; promocijas darba prezentācijas veidne; reklāmas slaida (postera) sagatave; konferences raksta melnraksts; promocijas darba daļas (aptuveni 25 lpp. esejas formā) izstrāde un prezentēšana (aptuveni 10 slaidi).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katram no praktiskajos darbos uzdotajiem un patstāvīgajiem uzdevumiem, kā arī eksāmena jautājumiem piešķirts noteikts punktu skaits. 50% no kopējā punktu skaita var iegūt praktiskajos darbos un patstāvīgajos uzdevumos, bet 50% – eksāmenā. Sekmīgs vērtējums, ja iegūti vismaz 50% no kopējā punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Holman J.P. (2011) Experimental methods for engineers: 8th edition. McGraw-Hill Education, 768 p.
2. Kumar R. (2011) Research Methodology: a Step-by-Step Guide for Beginners: 3rd edition. SAGE Publications Ltd., 440 p.
3. Kothari C.R. (2012) Research Methodology: Methods and Techniques. 3rd edition. New Age International Pvt Ltd Publishers, 418 p.

4. J. Quirk T. J. (2016) Excel 2016 for Business Statistics: A Guide to Solving Practical Problems (Excel for Statistics). Springer, 260 p.

Papildliteratūra

1. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.
2. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.
3. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.
4. Marder M.P. (2011) Research Methods for Science. Cambridge University Press, 234 p.
5. Mitchell M.L., Jolley J.M. (2012) Research Design Explained. Cengage Learning, 752 p.

6. Walliman N. (2011) Research Methods: the Basics. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 190 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Proceedings of the International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”. [online] Available: http://www.tf.llu.lv/conference/index.php?topicID=8

2. Proceedings of the International Scientific Conference “Research for Rural Development”. [online] Available: https://rrd.lbtu.lv/proceedings

Piezīmes

Obligātais kurss TF doktora studiju programmā "Lauksaimniecības inženierzinātne”. 1. kurss, 2. semestris.