Kursa kods VidZD009

Kredītpunkti 8

Vides inženierzinātne

Zinātnes nozareVides zinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits6

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits298

Kursa apstiprinājuma datums11.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

VidZD012, Pētniecība I

Kursa anotācija

Studiju kurss paredzēts lai students iegūtu zināšanas par plašu ar vides inženierzinātni saistītu jautājumu loku. Kursa ietvaros padziļināti jāapgūst vides zinātnes un ilgtspējīgas saimnieciskās attīstības jautājumi, kā arī jautājumi un problēmas, kas saistītas ar augsni, ūdenssaimniecību, ūdensapgādi un kanalizāciju, gaisa piesārņojumu un atkritumu apsaimniekošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
- padziļinātas zināšanas un izpratne par cilvēka un vides mijiedarbību, tās savstarpējām izpausmēm un ietekmi.
Vērtēšana – promocijas eksāmens.
Prasmes:
- izmantojot teorētisko sagatavotību patstāvīgi organizēt un veikt pētniecisko darbu kādā no studiju programmā īstenotajiem vides inženierzinātnes virzieniem;
- profesionāli izskaidrot un diskutēt par vides kā interdisciplināras zinātnes nozares jautājumiem.
Vērtēšana – promocijas eksāmens.
Kompetences:
- spēj formulēt un detalizēti analizēt problēmas ar vides inženierzinātni saistītos zinātniskās pētniecības virzienos;
- izprot racionālas resursu izmantošanas, augsnes, ūdens un gaisa aizsardzības, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmīgumu un spēj šos vides uzturēšanas un aizsardzības pasākumus integrēt konkrētos projektos.
Vērtēšana – promocijas eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vide kā kompleksa sistēma. Vielu un enerģijas aprite. Vielu bioģeoķīmiskie cikli.
2. Vides resursu klasifikācija, to apsaimniekošanas pamatprincipi. Vides antropogēnā noslodze, ietekmes uz vidi novērtēšana (IVN).
3. LR vides politika, vides politikā izmantojamie līdzekļi. Vides likumdošanas sistēma LR un ES.
4. Agroekosistēmas, to struktūra un funkcijas. Bioloģiskā daudzveidība. Augsne kā dabas ķermenis un ražošanas līdzeklis.
5. Augsnes degradācijas veidi, cēloņi un sekas. Augsnes aizsardzība.
6. Ūdens aprite (riņķojums) dabā. Ūdens krājumi un ūdens resursi. Ūdenssaimniecība kā vides inženierzinātņu sastāvdaļa.
7. Virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģija, to vieta vides zinātnēs. Nokrišņu un noteces sakarības, ūdens bilance.
8. Pazemes un virszemes ūdeņu vispārējs raksturojums, ūdeņu kvalitāte. Ūdeņu piesārņojums un tā avoti. Piesārņojuma kontrole un ūdeņu aizsardzība.
9. Ūdensapgāde un kanalizācija. Ūdensapgādes sistēmas un to elementi. Ūdens kvalitātes uzlabošana.
10. Kanalizācijas sistēmas un to elementi. Notekūdeņu tīrīšana un ievadīšana ūdenstecēs. Notekūdeņu dūņu apstrāde un izmantošana.
11. Gaisa piesārņojums, piesārņotājvielas un to avoti. Siltumnīcefektu veicinošie gāzveida savienojumi, siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas. Gaisa piesārņojuma kontrole un samazināšana.
12. Atkritumi. Atkritumu veidi, tos raksturojošie parametri. Atkritumu radītā ietekme uz vidi un cilvēku.
13. Atkritumu apsaimniekošana, pārstrāde un apglabāšana.
14. Vides aizsardzība un ekonomika. Ilgtspējīga resursu izmantošana un ilgtspējīgas attīstības īstenošana.

15. Vides tehnoloģijas, to attīstība un nozīme tautsaimniecībā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtots promocijas eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants apgūst studiju kursa plānā norādītās tēmas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju rezultāti tiek izvērtēti promocijas eksāmenā, kurš notiek diskusijas formā par studiju kursa programmā definētajiem jautājumiem. Promocijas eksāmens kvalitatīvajam vērtējumam tiek izmantoti 10 ballu skalas kritēriji (LLU Studiju nolikums):

https://www.llu.lv/sites/default/files/2019-05/Studiju_nolikums_2015_2019_groz%C4%ABts09052019.pdf

Obligātā literatūra

1. Vides zinātne / Māra Kļaviņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība / Māra Kļaviņa un Jāņa Zaļokšņa redakcijā.Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 334 lpp.
3. Cunningham, William P. Environmental science: a global concern / William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham. 11th ed. New York: McGraw-Hill Higher Education, 2010. P. 616.
4. Environmental science: understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region / editor Lars Rydén; co-eds: Pawel Migula, Magnus Andersson. Uppsala: Baltic University Press, 2003. P. 824.
5. Sustainable agriculture / editor Christine Jakobsson. Uppsala: Uppsala University, 2012. P. 505.

6. Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība / Māris Kļaviņš, Pēteris Cimdiņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2004. 204 lpp.

Papildliteratūra

1. Sistēmdinamika vides inženierzinātņu studentiem / Andras Blumbergas redakcijā; Rīga : RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, 2010. 318 lpp.
2. Vides tehnoloģija / Dagnijas Blumbergas redakcijā.- Rīga, Latvijas Universitāte, 2010.- 212.lpp.
3. Klimata izmaiņas, ko rada antropogēnie procesi - atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā / [Rūta Bendere ... u.c. ; redaktore Ārija Ozola]. Rīga : Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija, 2016.- 145 lpp.
4. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā / P.Rivžas redakcijā.- Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2018 – 304.lpp.
5. Vides veselība / B.Aulika, M.Avota, Ā.Baķe u.c. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008.- 696 lpp.
6. Inta Gemste, Alberts Vucāns. Notekūdeņu dūņas. Jelgava : Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010. 276 lpp.
7. Agrovides pasākumi Baltijas jūras reģionā / izdevuma sagatavošanā iesaistītie: Andrejs Briedis ... u.c. ; Ozolnieki : LLKC, 2013. - 199 lpp.
8. Wastewater engineering : treatment and reuse / Metcalf & Eddy, Inc. 4th ed. / revised by George Tchobanoglous, Franklin L. Burton, H. David Stensel. Boston [etc.] : McGraw Hill, 2003. XXVIII, 1819 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapa. [tiešsaiste] Pieejams: http://www.varam.gov.lv
Zemkopības ministrijas mājas lapa. [tiešsaiste]
Pieejams: http://www.zm.gov.lv

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” mājas lapa. [tiešsaiste] Pieejams: https://www.meteo.lv/

Piezīmes

Doktora studiju programma “Vides inženierija”