Kursa kods BūvZD010

Kredītpunkti 3

Pētījumu plānošana un datu analīze (Būvzinātne)

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Lilita Ozola

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek diskutēts par pētījuma plānošanu un metodes izvēli pasvītrojot informācijas (literatūras) analīzes nozīmīgumu. Pētījuma datu apstrādes metodes izvēle atbilstoši identificējamās īpašības vērtības nozīmīgumam un vietai sadalījuma diagrammā (vidējā vai ekstrēmā) pielietojot ekstremālo datu teorētisko sadalījumu (Gumbela, Frečeta, Veibula) likumsakarības. Rezultātu statistiskās ticamības novērtējums. Pielietošanas sfēra. Pētījuma procesa un rezultātu atspoguļošana promocijas darbā, un secinājumu izdarīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: par mērķa un uzdevumu izvirzīšanu un atbilstošas pētījuma metodes izvēli doktora pētnieciskajam darbam. Zināšanas par zinātniskās pētniecības un empīrisko datu ieguves un apstrādes metodēm, par iegūto rezultātu izvērtēšanu. Prasmes: argumentēti izskaidrot un diskutēt par pētniecības metožu izvēles principiem, to lietošanu, izmantojot datorprogrammas atbilstoši pētījuma specifikai. Kompetences: formulēt pētījuma tēmu, izvēlēties adekvātas pētniecības metodes, vispusīgi analizēt pētījumā iegūtos rezultātus, formulēt secinājumus, pamatot lēmumus un novērtēt to nozīmīgumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētījuma koncepcija. Pētījumu klasifikācija. Teorijas un paradigmas. Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja pētniecībai būvzinātnē.
2 Pētījuma tēmas ierosme, nepieciešamība, izvēle, nozīmīgums, sagaidāmais pienesums nozares attīstībā
3. Informācijas analīze, "tukšo lauciņu" identifikācija, pētījuma mērķa formulēšana un uzdevumu izvirzīšana
4. Pilotpētījums. Pētījuma teorētiskā koncepta definēšana. Pētījuma objekta modelēšana
5. Empīrisko datu iegūšanas veidi: eksperimenti, to plānošana, reālo notikumu un modeļu analīze, pieredze, novērojumi, procesu simulācija
6. Hipotēze, tās būtība, nozīme, pārbaude.
7. Seminārs: promocijas darba tēmas koncepcija, pētījuma mērķis, uzdevumi, pētījuma objekta modelis Pētījuma metodes izvēle un plāna sastādīšana.
8. Datu izkliedes problēma inženiertehniskajos pētījumos. Datu kopas un to nepieciešamais apjoms. Datu analīze: statistiskās metodes, neparametriskās metodes, parametriskās metodes
9. Ekstrēmo vērtību sadalījumu (Gumbela, Frečeta, Veibula un citu) pielietošana datu analīzē un garantēto vērtību definēšanā
10. Tiesiskie un ētiskie aspekti pētniecībā, intelektuālais īpašums un datu aizsardzība
11. Pētījuma rezultātu ticamība, drošums, iespējamo kļūdu cēloņi.
12 Promocijas darba sastādīšana un noformēšana: saturs, apjoms, plānveidīgums, "atlasīt būtisko", secinājumi, atsauces
13 Zinātniskās publikācijas sagatavošana. Publikāciju datu bāzes
14 Komunikācija un prezentācija
15 Seminārs: Promocijas darbu tēmas un pirmie rezultāti

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kurss tiek ieskaitīts pēc pozitīviem diskusiju rezultātiem semināros.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba tēma: Prezentācija: “Mana pētījuma tēma un pirmie rezultāti”. Doktorants semestra laikā var konsultēties ar pasniedzēju par diskutabliem jautājumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Doktorants iegūst sekmīgu vērtējumu par aktīvu dalību semināros apliecinot spēju formulēt sava pētījuma tēmu, mērķi un uzdevumus, izvirzīt hipotēzi, definēt pētāmā objekta modeli, izvēlēties adekvātu pētniecības metodi, analizēt un novērtēt rezultātus.

Obligātā literatūra

1. Kottegoda, Nathabandu T.: Applied statistics for civil and environmental engineers/ Nathabandu T. Kottegoda, Renzo Rosso. Oxford; Malden, MA: Blackwell Publishing, c2008. 718 pp.
2. Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana / Kristīnes Mārtinsones un Anitas Piperes zinātniskajā redakcijā; autori: Uldis Berķis, Maija Dambrova, Inese Gobiņa, Kristīne Mārtinsone; Ivans Jānis Mihailovs [un vēl 7 autori]. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018.- 301 lpp.
3. Richard F. Fellows, Anita M. M. Liu. Research Methods for Construction. Wiley, 2015.- 316 p.

Papildliteratūra

1. Statistics for Earth and Environmental Scientists/ John H. Schuenemeyer, Lawrence J. Drew. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2011, 407 lpp. LLU:Uzziņu un inform. Centrs
2. Platforms of innovation: dynamics of new industrial knowledge flows /edited by Philip Cooke ... [et al.]. Cheltenham, UK; Northampton, MA : Edward Elgar Pub., c2010. , 402 pp.
3. Pētniecība: teorija un prakse / Kristīnes Mārtinsones, Anitas Piperes, Daigas Kamerādes zinātniskajā redakcijā. Rīga: RaKa, ©2016.

Periodika un citi informācijas avoti

Datu bāzes: Science Direct; SCOPUS

Piezīmes

Teorētiskais kurss Doktora studiju programmā “Būvzinātne”