Kursa kods EkonD115

Kredītpunkti 15

Pētījumu virziena speckurss

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā405

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits341

Kursa apstiprinājuma datums26.02.2019

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Priekšzināšanas

EkonD111, Agrārā un reģionālā ekonomika

EkonD123, Pētījumu metodoloģija ekonomikā I

EkonD124, Pētījumu metodoloģija ekonomikā II

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz iegūt visaugstākā līmeņa teorētiskās un praktiskās zināšanas par doktoranta pētījuma teorētiskā ietvara veidošanu. Kursa programmas ietvaros doktoranti veido analītiski kritiskās literatūras apskatu par sava pētījuma tēmu, padziļināti izprot institucionālās sistēmas uzbūvi un tās galvenos elementus, kā arī normatīvās bāzes ietvaru sava pētījuma tēmas kontekstā, kritiski un padziļināti izprot jaunākās teorijas un koncepcijas agrārajā un reģionālajā ekonomikā un spēj tās integrēt savā pētījumā. Kursa apguves rezultātā doktoranti izstrādā teorētisko ietvaru savam pētījumam un veido sava pētījuma metodikas aprakstu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - visaugstākā līmeņa zināšanas par jaunāko pētījumu rezultātiem doktoranta promocijas darba tematikā; visaugstākā līmeņa zināšanas un kritiska izpratne par doktoranta promocijas darbā pielietojamo pētījuma metodiku; padziļinātas un specializētas zināšanas par jaunākajām teorijām agrārajā un reģionālajā ekonomika; visaugstākā līmeņa zināšanas un kritiska izpratne par institucionālo sistēmu un normatīvajiem aktiem doktoranta promocijas darba tematikā.
Zināšanas tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: problēmsituāciju izpēte, diskusija, patstāvīgais darbs, eksāmens.
• Prasmes – augsti attīstītas un specializētas prasmes iegūt, apkopot un analizēt informāciju no zinātniskām datubāzēm; spēj kritiski pamatot un pielietot jaunākās teorijas agrārajā un reģionālajā ekonomikā, diskusijas veidošanai savā pētījumā; spēj apkopot un sistematizēt informāciju, par savam pētījumam atbilstošo institucionālo sistēmu un normatīvo aktu bāzi.
Prasmes tiek novērtētas ar sekojošu metodi: patstāvīgais darbs, diskusija, eksāmens.
• Kompetences – demonstrē augsti attīstītu zinātnisko un profesionālo patstāvību sava pētījuma teorētisko aspektu izpētē un teorētiskā ietvara veidošanā; demonstrē oriģinālu un inovatīvu pieeju sava pētījuma metodikas izstrādē un pārliecinošu izpratni par izvēlēto metožu praktisku pielietojumu; demonstrē patstāvīgu nodošanos jaunu procesu attīstībai saistībā ar institucionālās sistēmas un normatīvās bāzes pilnveidošanu sava pētījuma tēmas kontekstā.
Kompetences tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Analītiski kritiskās literatūras apskata izveide
Pirmā bloka ietvaros doktorants, veicot patstāvīgo darbu, iepazīstas ar jaunāko pētījumu rezultātiem savā tematikā, galvenokārt, izmantojot datu bāzes. Priekšuzdevumi – noskaidrot, kādi ir tēmas redzamākie pētnieki un kādiem periodiskajiem izdevumiem būtu jāseko regulāri. Rezultātā jānoskaidro, kādi ar promocijas darbu saistītie jautājumi ir izpētīti lielākā mērā, kādi nav pētīti. Veicot literatūras analīzi, doktoranti aizpilda rekomendēto darba tabulu, kura atvieglo analīzi (tabulā ir 15 kolonnas un 200-300 rindas).
Bloka „Analītiski kritiskās literatūras apskata izveide” (par promocijas darba tēmu) nodarbību saturs:
1. Iepazīšanās ar jaunāko pētījumu rezultātiem savā tematikā.
2. Nozīmīgāko pētnieku un periodisko izdevumu noskaidrošana.
3. Izpētīto un mazāk pētīto vai nepētīto jautājumu noskaidrošana.
4. Zinātniskā diskusija promocijas darba teorētiskajā daļā.
5. Nozīmīgākās teorētiskā rakstura publikācijas, kuras ir saistītas ar promocijas darba tēmu;
6. Darba teorētiskā ietvara izstrāde.
2. Jaunākās teorijas agrārajā un reģionālajā ekonomikā
Otrā bloka ietvaros tiek pētīta literatūra. Pētot literatūru un pēc tam plānojot pētījumu, jānoskaidro, uz kādām teorijām un koncepcijām balstīsies promocijas darbs. Šo uzdevumu palīdzēs izpildīt jaunāko ekonomikas zinātnes sasniegumu analīze, t.sk. pēdējo gadu Nobela prēmijas laureātu ekonomikā darbu analīze.
Bloka „Jaunākās teorijas ekonomikā” nodarbību saturs.
1. 21. gadsimta Nobela prēmijas laureāti ekonomikā.
2. Uzvedības teorija agrārās un reģionālās ekonomikas kontekstā.
3. Integrētās ietekmes novērtējums ilgtspējīgai attīstībai.
3. Pētījumu metodikas apraksts promocijas darbā
Trešā bloka ietvaros, pētot publikācijas, tiks noskaidrots, kādas metodikas tika pielietotas, pētījumos, kas ir saistīti ar promocijas darba tematiku. Doktorantam ir jāizvēlas metodika, kura būtu piemērota promocijas darba izstrādē. Gadījumos, kad tāda metodika neeksistē, jāizstrādā jauna vai jāadaptē kāda no citu autoru izmantotajām metodēm.
Bloka „Pētījumu metodikas apraksts promocijas darbā” nodarbību saturs.
1. Jāapraksta, kāda metodika tiks pielietota katra promocijas darba uzdevuma risināšanai.
2. Pielietoto metodiku noskaidrošana, analizējot ar promocijas darbu saistītos pētījumus.
3. Citu autoru izmantoto metožu pielietošanas iespējas.
4. Primārās informācijas savākšanas un apstrādes organizācija.
4. Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts
Doktorantu darbs tiks organizēts 2 grupās - saistībā ar promocijas darba tematiku.
Ceturtajā blokā tiks aplūkoti:
1) saistībā ar promocijas darbiem, kas tiks sagatavoti reģionālās ekonomikas apakšnozarē.
Reģionālās attīstības politikas īstenošanā Latvijā ir izveidojies daudzlīmeņu funkcionējošs institucionālais mehānisms. Tas darbojas normatīvo aktu sagatavošanas, pieņemšanas, ieviešanas un pārvaldes jomā. Studiju kursā tiks apgūta ES un Latvijas institucionālā sistēma reģionālās ekonomikas jomā un tiks sniegtas zināšanas par nozīmīgākajiem tiesību aktiem un to hierarhiju Latvijas un ES normatīvajā regulējumā. Būtiska reģionālās attīstības sastāvdaļa ir teritoriālā plānošana un ilgtspējīga telpiskā attīstība, tādēļ nozīmīga šī studiju kursa daļa tiks veltīta dažādu līmeņu plānošanas dokumentu izzināšanā. Ne mazāk svarīgi reģionālās ekonomikas jautājumu risināšanā ir finanšu resursu piesaiste teritorijas attīstībā, tādejādi būtiski ir izzināt gan normatīvos aktus, gan institucionālo ietvaru ES fondu finansējuma ieguvē. Tā kā reģionālā attīstība ietver praktiski visas cilvēkam nepieciešamās komponentes, tad būtiski ir apgūt zināšanas sabiedrības attīstības jomā un izzināt tās līdzdalības iespējas teritoriju izaugsmē. Sadaļā „Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts; reģionālās ekonomikas normatīvais regulējums” ietverto nodarbību saturs.
1. Reģionālās attīstības politikas institucionālā sistēma.
2. Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēma un to hierarhija.
3. Teritoriālā plānošana un ilgtspējīga telpiskā attīstība.
4. ES fondu piesaistes iespējas reģionālajā attīstībā: normatīvie akti un institūcijas.
2) saistībā ar promocijas darbiem, kas tiks sagatavoti agrārās ekonomikas apakšnozarē:
Kopš iestāšanās ES lauksaimniekiem ir pieeja vienotajam tirgum un priekšrocības, ko rada relatīvi stabilās cenas, Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsta maksājumi un citi tirgu regulējošie mehānismi. KLP atbalsts ir pieejams ne tikai lauksaimniecības attīstībai, bet arvien lielāku nozīmi iegūst lauku attīstības programmas. KLP ir viena no regulētākajām jomām ES un tā ierobežo lauksaimniecisko darbību. Arvien vairāk normatīvais regulējums ES ir saistīts ar vides jautājumu risināšanu un klimata pārmaiņu negatīvo seku ierobežošana. Eiropas Komisija, izstrādājot normatīvos aktus attiecīgajā plānošanas 7 gadu periodā, katrai dalībvalstij piedāvā noteiktas izvēles iespējas. Tādējādi šī kursa ietvaros doktoranti tiks iepazīstināti ar ES normatīvo aktu hierarhiju agrārajā jomā un to sistēmu. Jēdzienu - regulas, direktīvas, ieteikumi, vadlīnijas u.c. skaidrojumi. Latvijas normatīvo aktu hierarhija un sistēma agrārajā jomā. Galvenie likumi un to darbības jomas. MK noteikumu darbības jomas un analīzes principi. Stratēģiskie un politikas dokumenti, to raksturojums. Institucionālā sistēma agrajā sfērā Latvijā un ES. Sadaļā „Institucionālās sistēmas un normatīvo aktu apraksts; agrārās ekonomikas normatīvais regulējums” ietverto nodarbību saturs.
1. Eiropas Savienības normatīvie akti un to hierarhija.
2. Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēma un to hierarhija.
3. Likumi, Ministru kabineta noteikumi un stratēģijas dokumenti agrārajā ekonomikā.
4. Institucionālā sistēma agrārajā ekonomikā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi gatavojas eksāmenam, veicot padziļinātu izpēti par doktoranta promocijas darba tēmas teorētisko ietvaru, institucionālo sistēmu un normatīvo aktu bāzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido eksāmena atzīme. Lai nokārtotu eksāmenu, doktorants veic padziļinātu izpēti par to, kādi ir tēmas redzamākie pētnieki un kādiem periodiskajiem izdevumiem būtu jāseko regulāri, kādi ar promocijas darbu saistītie jautājumi ir izpētīti lielākā mērā, kādi nav pētīti, kā arī noskaidro un izpēta sava promocijas darba tēmai saistošo institucionālo un normatīvo aktu bāzi. Šīs izpētes rezultātā doktorants sagatavo aprakstu, uz kura pamata izveido prezentāciju un aizstāv to eksāmenā.
Eksāmenu novērtē 10 ballu skalā, ja vērtējums ir mazāks par 4 ballēm, tad eksāmens nav nokārtots.

Obligātā literatūra

1. Creswell J.W., Creswell J.D. Research Design: Qualitative and Quantitative and Mixed Methods Approaches. Los Angeles: SAGE Publications, 2013, 275 p.
2. Bhattacherjee A. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2012, 159 p.
3. Salkind N.J. Exploring Research. 8th Edition – Perason Education, 2012, 388 p.
4. Sekaran U., Bougie R. Research methods for business: a skill-building approach. 7th Edition – John Wiley & Sons, 2016, 420 p.

Papildliteratūra

1. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga, 2004, 178 lpp.
2. Therivel R., Wood G. Methods of Environmental and Social Impact Assessment. 4th ed.
3. Singh K. Quantitative social research methods. Los Angeles : SAGE Publications, 2007, 431p.
4. Saaty Th.L. Principia Mathematica Decernendi: Mathematical Principles of Decision Making. RWS Publications, Pittsburgh, 2010, 531 p
5. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p. ISBN 978-1-1-38-85588-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Eiropas Savienības tiesību akti. Pieejams: http://ec.europa.eu/index_lv.htm
2. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: http://www.likumi.lv
3. Latvijas Republikas oficiālais izdevums „Latvijas Vēstnesis”. Pieejams: http://www.vestnesis.lv
4. Eiropas Savienības fondi. Pieejams: http://www.esfondi.lv
5. Latvijas Republikas Ministru kabinets. Pieejams: http://www.mk.gov.lv
6. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija. Pieejams: http://www.zm.gov.lv
7. Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrija. Pieejams: http://www.varam.gov.lv

Piezīmes

Zinātnes apakšnozares speckurss ESAF doktora studiju programmai „Agrārā un reģionālā ekonomika”