Kursa kods BūvZD008

Kredītpunkti 8

Būvkonstrukcijas

Zinātnes nozareBūvzinātne(nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā320

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits96

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits192

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvkonstrukciju katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Jānis Kreilis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek diskutēts par materiālu darbības modelēšanu atbilstoši to fizikālām un mehāniskām īpašībām, kā arī slogojuma veidam un raksturam, par spriegumiem-deformāciju attīstības raksturu dažādos darbības diapozonos. Apskata izotropa, ortotropa un anizotropa materiāla deformēšanās izpausmes un sakarības, vispārīgo Huka likumu, būvelementa stinguma raksturlielumus. Tiek pētīti slāņainu materiālu termohigromehānikas jautājumi, materiāli ar reonomām īpašībām: šļūdi un spriegumu relaksāciju, kā arī konstrukciju elementu noturības problēmas un elementu darbība uz elastīgi plastiskas pamatnes. Nobeigumā iepazīti konstrukciju optimizācijas principi un metodes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par materiālu un konstrukciju mehānikas principiem; prasmes pielietot materiālu mehānikas sakarības konstruēšanā; kompetences definēt uzdevumu, izvēlēties pētniecības un aprēķina metodi un kritiski novērtēt iegūtos rezultātus.
Vērtējums pēc individuālo uzdevumu un laboratorijas darbu aizstāvēšanas rezultātiem, pēc sekmēm promocijas eksāmenā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Būvju robežstāvokļu un drošuma līmeņu analīze.
2. Racionāla materiālu izvēle atbilstoši iedarbju raksturam un materiāla īpašībām.
3. Piepūļu un spriegumu analīze izmantojot progresīvākās metodes.
4. Materiālu deformēšanās īpatnības. Materiāla darbības modelis.
5. Spriegumstāvoklis materiāla punktā.
6. Materiāla deformācijas. Deformāciju ģeometriskais izskaidrojums.
7. Izotropa un anizotropa materiāla deformēšanās. Vispārīgais Huka likums.
8. Materiāla stingums un padevīgums.
9. Nelineāri elastīgi un plastiski materiāli. Fizikālās sakarības nelineārām deformācijām.
10. Materiālu šļūde un spriegumu relaksācija, relaksācijas laiks.
11. Slāņaina materiāla mehānikas jēdziens. Slāņaina materiāla termomehānika un higromehānika.
12. Stieņu un plānsienu elementu noturība.
13. Elementu darbs uz elastīgas pamatnes. Aprēķins pēc Vinklera un elastīgas pustelpas hipotēzes
14. Pamatu projektēšana sarežģītos ģeoloģiskos apstākļos.
15. Konstrukciju optimālas projektēšanas pamatprincipi.
16. Konstrukciju optimizācija pēc masas, izmaksu u.c. kritērijiem

Prasības kredītpunktu iegūšanai

atrisināti un aizstāvēti visi individuālie uzdevumi un izpildīti laboratorijas darbi, pie komisijas nokārtots promocijas eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students saņem uzdevumu un izpilda patstāvīgo darbu vienā no programmas tēmām. Laboratorijas darbi tiek veikti ar nolūku sekmēt iemaņas studenta pētnieciskā darba jomā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālā uzdevuma izpildes kvalitāte, izpratne par iegūto teorētisko un praktisko rezultātu jēgu un pielietojumu

Obligātā literatūra

1. Marti, P. Theory of structures: fundamentals, framed structures, plates and shells/ Peter Marti; transl. by Philip Thrift.- Berlin: Wilhelm Ernst&Sohn, 2013, 679 pp.
2. Skudra A., Skudra A. Ievads slāņaino materiālu pretestībā. - Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 1993. - 155 lpp.
3. Малмейстер А.К., Тамуж В.П., Тетерс Г.А. Сопротивление полимерных и композитных материалов. - Зинатне, Рига, 1980. - 571 с.
4. Bangash, M. Y. H. Elements of spatial structures : analysis and design/ M. Y. H. Bangash and T. Bangash. - London: Thomas Telford, 2003., 669 pp.

Papildliteratūra

1. Vinson J. R. Structural Mechanics: The Behavior of Plates and Shells. John Wiley & Sons, New York, - 1974.
2. Extreme man-made and natural hazards in dynamics of structures/ edited by Adnan Ibrahimbegovic and Ivica Kozar.- Dordrecht: Springer, c2007., 397 pp.- (NATO security through science series. Sub-series C, Environmental security, ISSN 1872-4668)
3. Hsu, Thomas T. C. Unified theory of concrete structures / Thomas T.C. Hsu and Yi-Lung Mo. - Chichester, West Sussex, UK; Hoboken, New Jersey : Wiley, 2010.- 500 pp.
4. Hassoun, M. Nadim. Structural concrete: theory and design / M. Nadim Hassoun, Akthem Al-Manaseer. - 5th ed. - Hoboken, N.J.: Wiley, c2012. - 1007 pp.
5. Guide to stability design criteria for metal structures / edited by Ronald D. Ziemian. - 6th ed. - Hoboken, New Jersey: Wiley, c2010.- 1078 pp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Building and Environment. The International Journal of Building Service and its Application, Pergamon, ISSN: 0360-1323.
2. http://www.sciencedirect.com/science/journal/01410296
3. Composite Structures. Elsevier, ISSN: 0263-8223.
4. Structural Concrete, Journal of the fib, Thomas Telford Ltd, ISSN: 1464-4177.

Piezīmes

Būvzinātnes apakšnozaru speckurs doktora studiju programmā “Būvzinātne”