Kursa kods EkonD111

Kredītpunkti 12

Agrārā un reģionālā ekonomika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits260

Kursa apstiprinājuma datums07.11.2018

Atbildīgā struktūrvienībaEkonomikas un finanšu institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Modrīte Pelše

Dr. oec.

author prof.

Inguna Leibus

Dr. oec.

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

author asoc. prof.

Kaspars Naglis-Liepa

Dr. oec.

author asoc. prof.

Sandija Zēverte-Rivža

Dr. oec.

author doc.

Arnis Lēnerts

Dr. oec.

author prof.

Irina Pilvere

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa programma sastāv no 4 blokiem: mikroekonomika un makroekonomika, agrārā ekonomika, reģionālā ekonomika un uzņēmējdarbība. Kursa programma ir izstrādāta tā, lai doktorantam pēc šī kursa apgūšanas būtu visaugstākā līmeņa zināšanas, kā arī jauna un paplašināta izpratne par svarīgākajiem mikroekonomiskajiem un makroekonomiskajiem procesiem; agrārās ekonomikas saturu un jaunākajām aktualitātēm bioekonomikas, kopējās lauksaimniecības politikas, zemes izmantošanu un ražošanas efektivitātes kontekstā; reģionālās ekonomikas saturu un reģionu ekonomikas atšķirību cēloņiem, sekām, vadīšanas iespējām, reģionu attīstības interešu harmonizāciju un institucionālo nodrošināšanu; uzņēmējdarbības ilgtspējības attīstības tendencēm un izaicinājumiem, kā arī aktuālajiem jautājumiem uzņēmējdarbības finanšu jomā. Kursa apguves rezultātā doktorantiem attīstās dažādu ekonomikas jomu izvērtēšanas un informācijas sintēzes prasmes, kā arī veidojas specializētu teorētisko zināšanu bāze kvalitatīva pētnieciskā darba izstrādei.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - visaugstākā līmeņa zināšanas par aktuālajiem mikroekonomikas un makroekonomikas procesiem, kā arī dziļa izpratne par likumsakarībām saskarē ar citām ekonomikas jomām; padziļinātas un specializētas zināšanas par agrārās ekonomikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, pārzina jaunākās aktualitātes; visaugstākā līmeņa zināšanas par reģionālās ekonomikas saturu un tās svarīgākajiem izaicinājumiem; padziļinātas zināšanas un kritiska izpratne par aktuālajiem uzņēmējdarbības un uzņēmējdarbības finanšu jautājumiem.
Zināšanas tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: problēm-gadījumu izpēte, diskusija grupā, eksāmens, situācijas analīze, problēmu risināšana, grupu darbs.
• Prasmes - spēj apkopot, analizēt un sintezēt, kritiski izvērtēt un sistematizēt informāciju par pētāmajiem jautājumiem agrārās un reģionālās ekonomikas, mikroekonomikas un makroekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības jomās. Prasmes tiek novērtētas ar sekojošu metodi: eksāmens.
• Kompetences – spēj patstāvīgi novērtēt agrārās un reģionālās ekonomikas, mikroekonomikas un makroekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības jautājumu komplekso raksturu un likumsakarības, kas rada specializētu teorētisko bāzi tālākai pētniecībai; spēj definēt un sniegt inovatīvus un oriģinālus risinājumus problēmām un izaicinājumiem agrārajā un reģionālajā ekonomikā, kas rada pamatu jaunu ideju attīstībai pētniecībā.
Kompetences tiek novērtētas ar sekojošām metodēm: situācijas analīze, diskusija, eksāmens, grupu darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Agrārā ekonomika
1. Agrārā sektora primārās sfēras jaunāko attīstības tendenču raksturojums.
2. Agrārā sektora sekundārās sfēras jaunāko attīstības tendenču raksturojums.
3. Agrārā sektora attīstības iespējas, vieta un nozīme Latvijas tautsaimniecībā.
4. Lauksaimniecības nozares resursu efektīvas izmantošanas iespējas un problēmas.
5. Agrārā sektora loma bioekonomikas attīstībā.
6. Lauksaimniecības preču tirgus raksturojums un tā iespējamā attīstība Latvijā, ES, pasaulē.
7. Lauksaimniecības attīstībai pieejamo finanšu instrumentu izvērtējums un attīstība Latvijā.
8. Lauku attīstību ietekmējošie finanšu instrumenti un to problēmjautājumi Latvijā.
9. Netiešo atbalsta instrumentu novērtējums lauksaimniecībā (nodokļu atlaides, kompensācijas un muitas nodokļi - tarifi u.c.), to attīstības tendences.
10. Lauksaimniecības un lauku attīstības politika Latvijā, tās tiesiski normatīvais regulējums un institucionālā sistēma.
11. Netradicionālo lauksaimniecības nozaru raksturojums, to vieta un nozīme lauku sociālekonomiskajā attīstībā.
12. Kooperācijas attīstības tendences agrārās sfēras attīstībā Latvijā.
13. Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas attīstības jaunākās tendences un sinerģija ar citām politikām ES, Latvijā.
14. Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanas problēmaspekti un attīstības tendences.
15. Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas iespējamā attīstība pēc 2020. gada.
16. Lauksaimniecības nozares komercsabiedrību maksātspējas novērtēšana, problēmas un risinājumi.
17. Lauksaimniecības nozares komercsabiedrību kredītspējas novērtēšana, problēmas un risinājumi.
18. Agrārās sfēras uzņēmumu valsts atbalsta finanšu instrumenti, to pielietošanas metodes, problēmas un risinājumi.
19. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares uzņēmumu darbības finanšu riski, to novērtēšanas metodes un diversifikācijas iespējas.
Reģionālā ekonomika
1. Reģionālās ekonomikas un politikas jēdziens. Reģionālās attīstības teorijas un koncepcijas.
2. Valsts un pašvaldības loma reģionālās politikas un reģionālās ekonomikas izveidē un attīstībā.
3. Eiropas Savienības reģionālā politika. ES reģionālās politikas mērķi un uzdevumi, politikas virzība.
4. Reģionālās attīstības finansiālais pamats. Pašvaldību, valsts, Eiropas Savienības un kopienu iniciatīvu programmu finansējums, to savstarpējā saistība, izmantošanas rezultātu novērtēšana.
5. Reģionālās attīstības politika Latvijā. Monocentriska un policentriska attīstība: priekšrocības un trūkumi.
6. Nodokļu un nodevu sistēmas loma reģionālajā ekonomikā, tās ietekmes novērtēšana, problēmas un risinājumi.
7. Latvijas administratīvās teritorijas, statistikas un plānošanas reģioni. Administratīvi teritoriālā reforma Latvijā. Reformas ietekme uz teritoriju attīstību, tās izvērtējums.
8. Latvijas reģionu sociālekonomiskie attīstības rādītāji, to izmaiņu tendences un likumsakarības.
9. Teritoriju attīstības indekss. Teritorijas attīstības indeksa noteikšanas metodoloģija, tās izmantošanas iespējas.
10. Teritoriālo vienību noslāņošanās Latvijā un pasaulē. Reģionu attīstības resursi un konkurētspēja.
11. Reģionu attīstības stratēģija un plānošana. Reģionālās un teritoriālās attīstības plānošanas dokumenti.
12. Valsts un privātās partnerības loma reģionālajā ekonomikā. Sadarbības tīklu veidošana starp pašvaldībām, augstākās izglītības un pētniecības iestādēm, sociālajiem partneriem un kapitālsabiedrībām.
13. Ilgtspējīgas attīstības koncepcija reģionālajā ekonomikā. Teritoriju ilgtspējīgas attīstības pamatdimensijas un galvenās problēmas no reģionālās ekonomikas viedokļa.
14. Reģionālās attīstības aktualitātes Latvijā un pasaulē. Reģionālās ekonomikas izaicinājumi 21. gadsimtā.
Mikroekonomika un makroekonomika
1. Ekonomiskais racionālisms un tā izpausmes patērētāja uzvedībā.
2. Ražošanas faktoru tirgus attīstības tendences.
3. Informācijas asimetrija jaunajā ekonomikā.
4. Valsts loma tirgus ekonomikā.
5. Sabiedrības zaudējums no piedāvājuma monopola darbības, tās valstiskā regulēšana.
6. Inflācija, tās veidi un ietekme uz ekonomisko attīstību. Deflācijas fenomens.
7. Modernās inflācijas koncepcijas un inflācijas un bezdarba sakarības.
8. Ekonomiskās izaugsmes teorijas un ekonomiskās izaugsmes raksturojums dažādu ienākumu līmeņa valstīs.
9. Ekonomisko ciklu un inovāciju kopsakarības.
10. Pasaules tirgus ietekme uz valsts ekonomiku.
11. Makroekonomiskie modeļi, to vēsturiskā, saturiskā un salīdzinošā analīze.
12. Monetārā politika un tās īstenošanas formāta un instrumentu izmaiņas pēc eiro ieviešanas Latvijā. Māstrihtas kritēriji un to izpildes vērtējums Latvijā un eirozonas valstīs.
13. Fiskālās politikas pamatprincipi, vispārējās valdības budžets un parāds. Tendences Eiropas Savienības valstīs.
14. Fiskālās politikas virzieni un tās izmantošanas iespējas reģionālās attīstības un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai.
15. Eksporta un importa salīdzinošās priekšrocības nacionālajā ekonomikā.
16. Modernā eksporta struktūra mūsdienās. Atšķirības attīstītās un jaunattīstības valstīs.
17. Starptautisko aizdevumu ietekme uz valsts ekonomiku.
18. Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģijas raksturojums.
19. Sociāli-ekonomisko sistēmu stabilitāte un to ietekmējošie faktori.
Uzņēmējdarbība un finanses
1. Uzņēmējdarbības ilgtspējīgas attīstības tendences un problēmas Latvijas reģionos.
2. Valsts loma un atbalsts ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībā.
3. Komercdarbības formu daudzveidība, to plusi un mīnusi un attīstības prognozes.
4. MVU attīstības problēmas un iespējas to attīstības veicināšanai.
5. Galvenie uzņēmumu darbības krīzi izraisošie faktori, to cēloņi un sekas.
6. Maksātnespēja un tās risinājuma iespējas.
7. Jaunākās tendences un metodes riska vadībā, to praktiskās pielietošanas priekšrocību un trūkumu izvērtējums.
8. Pretriska pasākumi, to attīstības tendences.
9. Konkurētspējas veiksmes pamatfaktoru attīstības virzieni un prognozes.
10. Klasteru attīstības tendences.
11. Finanšu politikas mainība un tās izpausmes Latvijā.
12. Ilgtspējīga fiskālā politika un tās ietekme uz uzņēmējdarbību.
13. Kredītspējas izpausmes un attīstība Latvijā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Doktorants patstāvīgi gatavojas eksāmenam, veicot padziļinātu izpēti par eksāmena jautājumiem gan teorētiskajā (t.sk. jaunāko pētījumu, teoriju) aspektā, gan situācijas izvērtējumu Latvijā, ES un pēc nepieciešamības – arī pasaulē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido eksāmena atzīme. Lai nokārtotu eksāmenu, doktorants veic padziļinātu izpēti par trīs jautājumiem – viens jautājums ir no mikroekonomikas un makroekonomikas bloka, bet pārējie divi – saistībā ar tēmu, kādā doktorants izstrādā promocijas darbu. Eksāmenā doktorants demonstrē ne tikai teorētiskās iemaņas, bet arī spēju savākt, apkopot, analizēt un sistematizēt informāciju par uzdotajiem jautājumiem.
Eksāmenu novērtē 10 ballu skalā, ja vērtējums ir mazāks par 4 ballēm, tad eksāmens nav nokārtots.

Obligātā literatūra

1. Capello R. Regional Economics 2nd Revised edition. New York: Routledge, 2016. 354 p.
2. Bikse V. Makroekonomika: teorija un politika. Liepāja: Liepājas Universitāte, LiePa, 2015. 269 lpp.
3. Jaunzems A. Mikroekonomika: teorija un analīze. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2013. 899 lpp.

Papildliteratūra

1. Williamson S.D. Macroeconomics 6th edition. Harlow: Pearsons Education Limited, 2018. 729 pp.
2. Kutuzova O. Finanses un kredīts. Rīga: Turība Biznesa Augstskola SIA, 2012. 248. lpp.
3. Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas iespējas ar klimatam draudzīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību Latvijā: Monogrāfija. Galv. Red. P. Rivža. Jelgava: LLU, 2018, 304 lpp.
4. Roorda N. Fundamentals of Sustainable Development. 2nd edition. New York: Routledge, 2017. 382 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem, krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: SIA Izdevniecība IKK. ISSN 1407-2505
2. AS Attīstības finanšu institūcija ALTUM - https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/uznemumiem/
3. Bioekonomikas zināšanu centrs - https://biobs.jrc.ec.europa.eu/
4. Eiropas Komisija - https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm
5. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra - http://www.liaa.gov.lv/lv/fondi/2014-2020
6. Latvijas Republikas tiesību akti - www.likumi.lv
7. Latvijas Lauskaimniecības universitāte - http://www.llu.lv/lv/bioekonomika
8. Ziemeļeiropas bioekonomika - http://www.norden.org/en/theme/nordic-bioeconomy
9. Reģionālās attīstības indikatoru modulis - www.raim.gov.lv
10. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija - www.zm.gov.lv

Piezīmes

Obligāts kurss ESAF doktora studiju programmā "Agrārā un reģionālā ekonomika"