Kursa kods ValoD001

Kredītpunkti 6

Svešvalodas speckurss - angļu valoda

Zinātnes nozareValodniecība un literatūrzinātne

Kopējais stundu skaits kursā162

Semināru un praktisko darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaValodu centrs

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Šinkus

Dr. paed.

author

Daina Grasmane

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir pilnveidot svešvalodas (angļu) zināšanas un prasmes, lai doktoranti sekmīgi veiktu savu pētniecisko darbu. Kurss ir vērsts uz zinātniskās rakstīšanas prasmju pilnveidi, prezentācijas un komunikācijas prasmēm (akcentējot diskusijas prasmes un valodas raituma attīstību), pētniecības terminu apguvi, jaunas un ar pētījumu saistītas informācijas atlasi, izmantojot autentisku zinātnisko literatūru. Darbs auditorijā mācībspēka vadībā ir saistīts ar patstāvīgo darbu. Studiju procesā tiek izmantotas dažādas metodes: lomu spēle, debates, diskusija, darbs ar tekstiem un leksiku. Doktoranti iepazīstas ar Eiropas Zinātnes telpu, apgūst zinātnisko stilu, kāds tiek izmantots publikācijās zinātniskos žurnālos un konferenču prezentācijās. Tiek veikti dažādi rakstu darbi, tai skaitā, literatūras apskati, pētījuma pieteikumi, konferenču prezentācijas un lietišķas vēstules. Visas aktivitātes balstās uz komunikācijas pamatprincipu ievērošanu auditorijā, uzdevumu un tekstu autentiskumu, studentu patstāvību, viņu kritisko domāšanu un analīzes spēju. Auditorijā tiek plaši izmantotas informācijas komunikācijas tehnoloģijas. Kursā paredzētas praktiskas nodarbības, semināri un radošās darbnīcas, noslēgumā - promocijas eksāmens.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par Eiropas Zinātnes telpu un tās lomu, lietišķo stilu zinātniskās publikācijās un konferenču materiālos angļu valodā; zināšanas par pētījuma pieteikuma, Power Point prezentācijas, stenda referāta izstrādi, zinātniskās literatūras un teoriju apskatu. Zināšanu kontrole notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus;
Prasmes: izpētīt, izvērtēt un radoši izmantot autentisku zinātnisko literatūru angļu valodā sava pētījuma vajadzībām; diskutēt, argumentēt un rast zinātnisku problēmu risinājumus savā nozarē, izstrādāt pētījuma pieteikumu un lietot lietišķo rakstības stilu savās prezentācijās, rakstos un korespondencē, rakstīt lietišķas vēstules žurnālu redaktoriem, ārzemju pētniekiem un konferenču organizētājiem. Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus;

Kompetence: pārliecinoši funkcionēt akadēmiskā un profesionālā vidē, kur saziņas valoda ir angļu; plānot, organizēt un veikt savu profesionālo un pētniecisko darbību angļu valodā izvirzīto mērķu īstenošanai. Vērtēšana notiek katrā nodarbībā, regulāri pārbaudot izpildītos uzdevumus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Eiropas Zinātnes telpa (ERT). Īsa vēsture. Darbības jomas: starptautiskā sadarbība, ieguldījumi pētniecībā, prioritātes. ERT nostiprināšanas politika. ERT partnerību veidošana. 4h
2. Lietišķais stils zinātniskajos rakstos. Raksturīgākās gramatikas kļūdas. Sarunvalodas un zinātniskā stila stilistiskās atšķirības. Britu angļu valoda un amerikāņu angļu valoda. 4h
3. Pētījuma priekšlikums. Pētījuma priekšlikumu uzsaukums. Formāts. Priekšlikuma struktūra: nosaukums, autora kvalifikācija, anotācija, problēmas identifikācija, atbilstošās literatūras analīze, pētniecības projekta apraksts, risinājums/darba plāns, aktualitāte, metodes, budžets,, laika plānojums, pielikumi (papildus materiāli vai dati). 4h
4. Zinātniskā raksta struktūra. Anotācija. Kopsavilkums. “IMRAD“. Anotāciju veidi. Atšķirības starp anotāciju un kopsavilkumu. 4h
5. Dokumentēšanas stili. Citāti un atsauces. Atsauces uz grāmatām, žurnālu rakstiem, konferenču rakstu krājumiem un elektroniskiem avotiem. 4h
6. Stenda referāti. Stenda referāts- efektīvs komunikācijas rīks un vienots veselums. Stenda referātu novietojuma veidi: uz grīdas, galda, sienas. Kritēriji. Stenda referāta dizains, struktūra un tehniskās vadlīnijas. 4h
7. Power Point prezentācija. Prezentācijas mērķis. Auditorijas vajadzības. Ietekme uz auditoriju. Balss efektīva izmantošana. Tehniskā valoda, ko lieto nozares speciālisti. Sarežģītības līmeņa pielāgošana auditorijai. Prezentācijas struktūra. 4h
8. Zinātniskie žurnāli. Nozaru zinātniskie žurnāli. Norādījumi autoriem. Plaģiātisms. Autora vizītkarte. 4h
9. Recenzijas. Recenzijas profesionālā darba izvērtēšanai un zinātnisko darbu recenzijas. Anonīmās recenzijas. Recenzijās izmantotie kritēriji. 4h
10. Granti un stipendijas. Granta vai stipendijas pieteikums. Visbijas programma doktorantiem studijām Zviedrijā, Fulbraita programma ASV, ERASMUS programma, Ziemeļvalstu Ministru padomes granti, Šveices valdības un Šveices Zinātnes padomes. granti un stipendijas. 4h
11. Starptautiskās aktivitātes. Doktorantu dalība starptautiskās konferencēs un semināros Latvijā un ārvalstīs. Pieredzes apmaiņa. 4h
12. Starptautiskie pētniecības projekti. Doktorantu vai viņu organizāciju dalība starptautiskos pētniecības projektos. 4h
13. Europass CV un lietišķas vēstules. Europass lietišķā biogrāfija, rekomendācijas vēstule, iesniegums, kandidējot uz pētnieka amatu, ielūgums uz konferenci/semināru, pavadvēstule žurnāla redaktoram. 4h
14. Promocijas darba struktūra un saturs. Noderīgi vārdi un frāzes, raksturojot promocijas darba struktūru un saturu. Saikļi cēloņu- seku definēšanai. Leksikons citu autoru izstrādāto teoriju, pieeju un pētījumu izvērtēšanai. 4h
15. Power Point prezentācijas. Prezentācijas par doktorantu veiktajiem pētījumiem. 4h

16. Promocijas eksāmens. 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavota Power Point prezentācija starptautiskai zinātniskajai konferencei, reizi mēnesī nodarbībās sniegts mutisks pārskats par bibliotēkās un/ internetā iegūto zinātnisko informāciju, uzrakstīts un nodarbībā prezentēts sava zinātniskā pētījuma priekšlikums. Sagatavotas 4 lietišķas vēstules un ES atbilstīga lietišķā biogrāfija (CV), publikācijas recenzija, sagatavota un prezentēta sava zinātniskā raksta anotācija. Aktīva piedalīšanās nodarbībās.
Nodarbību apmeklējums vismaz 80% apjomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs – izlasīt un izvērtēt 120 lpp. zinātniskās literatūras, rakstveidā sagatavot 10 zinātnisko rakstu kopsavilkumus, izveidot bibliogrāfisko aprakstu, sastādīt atbilstīgu terminu vārdnīcu ar 250 terminiem un tos apgūt aktīvai lietošanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Promocijas eksāmens. Angļu valodas līmeņa vērtējumu tiem doktorantiem, kuri sekmīgi uzstājušies ar prezentāciju angļu valodā starptautiskā konferencē LLU un kvalitatīvi sagatavojuši rakstu publicēšanai, nosaka eksāmena komisija. Pārējie doktoranti kārto eksāmenu. Tas sastāv no 3 uzdevumiem, ar kuru palīdzību tiek pārbaudītas doktorantu zināšanas, prasmes un kompetences lietot angļu valodu dažādos komunikācijas veidos ar fokusu uz zinātnisko darbību.

Obligātā literatūra

1. Calabrese R. The Elements of an Effective Dissertation and Thesis: A Step-by-Step Guide to Getting It Right the First Time. Maryland: Rowan
and Littlefield Education Ltd., 2006.124 p. ISBN: 1-57886-351-1.
2. Conducting Research Literature Reviews: From the Internet to Paper (Ed. Fink A.G.). 3rd revised edition, Sage Publications Inc., 2009. 272 p.
ISBN-13: 9781412971898.
3. Gustavii B. How to Write and Illustrate a Scientific Paper/ 2nd revised ed. Cambridge University Press, 2008. 178 p. ISBN-13:9780521703932.
4. Swales J., Feak Ch. English in Today’s Research World: A Writing Guide. Michigan: The University of Michigan Press, 2000. 304 p.

Papildliteratūra

1. Kramiņa I. English for Research Activities: A Handbook for Researchers. Riga: The University of Latvia, 2007. 116 p. ISBN: 9984-772-08-X.
2. Kramiņa I. Research Guidance: Explored and Explained: A Handbook for Research Advisers. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009. 116 p. ISBN: 978-9984-45-073-5.
3. Smith P. Writing an Assignment: Effective Ways to Improve Your Research and Presentation Skills, 4th edition, Oxford: How To Books Ltd, 2000.110 p. ISBN: 85703-654-9.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agricultural and Food Science, published by the Scientific Agricultural Society of Finland.
2. Agricultural Research, published by the Department of Agriculture, the USA.

3. English for Research Publication Purposes. [Tiešsaiste] [Skatīts 08.03.2021.]. Pieejams: http://www.englishforresearch.com.

Piezīmes

Studiju kurss ir iekļauts visās doktora studiju programmās 1. studiju gadā. Obligāts kurss.