Kursa kods CitiD001

Kredītpunkti 4.50

Zinātnisko rakstu sagatavošana

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums20.08.2019

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Zinta Gaile

Dr. agr.

Aizstātais kurss

CitiB003 [GCITB003] Zinātnisko rakstu sagatavošana

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir analizēt nepieciešamību publicēt zinātniskos rakstus, to dažādos līmeņus, citējamību. Zinātniskā raksta struktūra un atsevišķu sadaļu nozīme un saturs: Ievads, Materiāli un metodes, Rezultāti, Diskusija, Secinājumi, Kopsavilkums. Tabulu un attēlu sagatavošana. Mērvienību lietošana zinātniskajos rakstos. Zinātniskā rakstā izmantojamā literatūra, atsauces un Literatūras saraksta sagatavošana. LLU FB abonētās datu bāzes, datorprogrammas literatūras saraksta sagatavošanai. Dažādu izdevumu prasības rakstu sagatavošanai. Iesniegtā manuskripta recenzēšana. Pamatnosacījumi veiksmīgu stenda un mutisko referātu sagatavošanai un prezentēšanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par rakstu publicēšanas un iekļaušanas starptautiskās datu bāzēs nozīmi; par rakstu IMRAD struktūru un dažādu rakstu krājumu izvirzītām, bieži pat krasi atšķirīgām, prasībām zinātniskam rakstam; par iespējām izmantot dažādas abonētās datu bāzes; par veiksmīga referāta sagatavošanas un prezentēšanas priekšnosacījumiem. Pirmais un otrais patstāvīgais darbs.
• Prasmes – uzrakstīt zinātniska raksta atsevišķas sadaļas atbilstoši konkrēta rakstu krājuma izvirzītajām prasībām, ietverot tajās sadaļas virsrakstam atbilstošu saturu; sagatavot efektīvus ilustratīvos elementus (tabulas un attēlus), atrast zinātnisko literatūru par atbilstošo tematu, veidot atsauces tekstā un bibliogrāfisko norāžu sarakstus. Pirmais un otrais patstāvīgais darbs.

• Kompetence – rakstīt zinātniskos rakstus atbilstoši konkrēta rakstu krājuma izvirzītajām prasībām, kā arī spēja atbilstoši prasībām sagatavot referātu. Spēja vadīt zinātniskās konferences sekcijas darbu. Pirmais un otrais patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Zinātniskās informācijas loma sabiedrībā un zinātnisko pētījumu attīstībā. Rakstu veidi: oriģinālraksts, apskata raksts, īss ziņojums. Primārie un sekundārie zinātniskās literatūras avoti; cita literatūra. 3 h
2. Starptautiski atzītas datu bāzes. Citēšanas un informācijas datu bāzes. LLU Fundamentālās bibliotēkas abonētās datu bāzes. 3 h
3. Zinātnisko rakstu atsevišķo sadaļu saturs un uzdevumi kopējā raksta kontekstā. Raksta virsraksts, atslēgas vārdi. 3 h
4. Raksta ievads, tā shematisks plānojums, saturs un saistība ar pārējo manuskriptu. 3 h
5. Pētījumā izmantoto materiālu un metožu apraksts. 3 h
6. Rezultātu apraksts, to interpretācija. Rezultātu ticamības norādes tekstā, tabulās un attēlos. 3 h
7. Tabulu un attēlu sagatavošanas prasības. Starptautiskās mērvienību sistēmas pielietošana rezultātu izklāstā. 3 h
8. Rezultātu interpretācija un rakstiska diskusija par iegūtajiem rezultātiem. 3 h
9. Secinājumu atbilstība konkrētajiem rakstā apskatītajiem pētījumiem un iegūto atziņu būtības atspoguļojums. 3 h
10. Zinātniskais rakstības stils. Izvairīšanās no zinātniskā žargona, eifēmismiem, teksta izpušķojumiem. 3 h
11. Atsauces tekstā uz citu autoru darbiem, to pieraksta plašāk lietotie varianti. 3 h
12. Literatūras saraksts. Vispārīgās prasības un dažādo redkolēģiju atšķirīgie norādījumi. Datorprogrammas literatūras sarakstu un atsauču veidošanai. 3 h
13. Plaģiātisms: kā no tā izvairīties. Plaģiātisma kontrole promocijas darbos un zinātniskos rakstos. Atļauja pārbublicēt attēlus vai citu informāciju no publicēta darba. 3 h
14. Dažādu zinātnisko žurnālu un konferenču rakstu krājumu atšķirīgās prasības zinātnisko rakstu sagatavošanai. 3 h
15. Pamatprincipi mutisko un stenda referātu sagatavošanai un prezentēšanai konferencēs. Konferences sēdes vadīšana. Stenda referātu analīze. 3 h

16. Seminārs – praktiska imitētas konferences sēde, tās vadīšana, praktiska referēšana. Referātu vērtēšana. 3 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

• Iespēju robežās jāpiedalās lekcijās (75% apmeklē-jums). Prasību par 75% lekciju apmeklējumu var pārskatīt, ja iepriekš maģistrantūrā ir apgūts studiju kurss "Pētniecisko darbu sagatavošana"
• Jāsniedz īss mutisks referāts;

• Jāsagatavo un jāiesniedz zinātnisks raksts, un jāizdiskutē ar mācībspēku pēc tā izvērtēšanas.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

• Jāsniedz īss mutisks referāts; ir 2 iespējas:
1. imitētā konference kursa beigu daļā – referē (7 – 10 min) latviski un saņem auditorijas klausītāju vērtējumu, kas palīdz saprast, kā auditorija referentu uztver un kā turpmāk jāuzlabo referēšanas prasmes;
2. kārtējā gada starptautiskā konference “Research for Rural Development” – referē angliski, saņem ieskaiti, bet nav iepriekš minētā klausītāju vērtējuma.
• Jāsagatavo zinātnisks raksts – tad, kad ir par ko rakstīt, bet atbilstoši doktoranta studiju plānam. Ieskaitei iesniedz tikai vēl nepublicētu darbu; ir 2 iespējas:
1. vēlamākais variants: kārtējā gada krājumam “Research for Rural Development”;
2. var sagatavot rakstu arī citam žurnālam vai krājumam, bet tad tādam, ko citē SCOPUS vai Thomson Reuters Web of Science (Clarivate Analytics) vai cita šāda līmeņa datu bāze.
• Ja rakstu iesniedz citam žurnālam (nevis “Research for Rural Development”), tad līdz ar rakstu jāiesniedz arī tā cita žurnāla norādījumi autoriem (prasības raksta sagatavošanai).

Sagatavoto rakstu mācībspēkam iesniedz drukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jāizpilda iepriekšējā punktā aprakstītās prasības. Vērtējums veidojas akumulējoši.
• Lekciju apmeklējums – veido līdz 10% vērtējuma.
• Referāts – veido līdz 30% vērtējuma;
• Sagatavots un ar mācībspēku izdiskutēts zinātniskais raksts – veido līdz 60% vērtējuma.

• Lai saņemtu ieskaiti, jāiegūst vismaz 90%.

Obligātā literatūra

1.Alley M. (1996). The Craft of Scientific Writing. 3rd edition. Springer, New York, 282 p.
2.Cargill M., O’Connor P. (2009). Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. Wiley-Blackwell, Chichester, 173 p.
3.Davis M. (1997). Scientific Papers and Presentations. Academic Press, San Diego, 296 p.
4.Day A. (2010). How to Get Research Published in Journals. 2nd Edition. Gower, Farnham, Surrey, England; Burlington, VT, 140 p.
5.Day R.A., Gastel B. (2006). How to Write & Publish a Scientific Paper. Sixth Edition. Cambridge University Press, New York, USA, 302 p.
6.Emden J. van (2005). Palgrave Study Skills. Writing for Engineers. 3rd Edition. Palgrave Macmillan, UK, 148 p.
7.Gustavii B. (2008). How to Write and Illustrate a Scientific Paper. 2nd Edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK; New York, USA, 168 p.
8.Hames I. (2007). Peer Review and Manuscript Management in Scientific Journals. Guidelines for Good Practice. Blackwell Publishing, Malden, USA, 293 p.
9.Hofmann A.H. (2010). Scientific Writing and Communication: Papers, Proposals, and Presentations. Oxford University Press, New York, Oxford, 682 p.
10.Matthews J.R., Matthews R.W. (2008). Successful scientific writing: a step-by-step guide for biological and medical sciences. 3rd edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK, New York, 240 p.
11.Mitra B.K. (2011). Effective Technical Communication. A Guide for Scientists and Engineers. Oxford University Press, New Delhi, India, 224 p.

12.Zinātniskā rakstīšana un pētījumu rezultātu izplatīšana (2018). Red. K. Martinsone un A. Pipere. Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, 301 lpp.

Papildliteratūra

1. Bloch J. (2012). Plagiarism, Intellectual Property and the Teaching of L2 Writing. New Perspectives on Language and Education. Multilingual Matters, Bristol, Buffalo, Toronto, 188 p.
2. Eko U. (2006). Kā uzrakstīt diplomdarbu. Jāņa Rozes apgāds, Rīga, 314 lpp.
3. Holliday A. (2007). Doing and Writing Qualitative Research. 2nd Edition. SAGE, London, 199. p.

4. Kumar R. (2005). Research methodology: a step-by-step guide for beginners. 2nd edition. SAGE, London, Thousand Oaks, New Delhi, 332 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. International System of Units (Le Systeme Internatio-nal d’Unites). Available at: http://physics. nist.
gov/cuu/Units/units.html
2. Mērvienību noteikumi: LR MK noteikumi Nr. 1186. 2013. gada 29. oktobrī. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/261495-mervienibu-noteikumi
3. Notes for presentation of successful manuscripts (1992). Arid Soil Research and Rehabilitation. Volume 6. pp. 173–175.

4. Zinātnisko žurnālu un citu izdevumu norādījumi manuskriptu sagatavošanai.

Piezīmes

Izvēles studiju kurss LLU doktora studiju programmās I semestrī. Ieskaite.