Kursa kods DatZ4007

Kredītpunkti 3

Datortīklu administrēšana II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ4005, Datortīklu administrēšana I

DatZ2024, Datoru tīkli I

DatZ2025, Datoru tīkli II

InfT2046, Datoru tīkli

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis sagatavot IT speciālistus Linux serveru operētājsistēmu ieviešanai, uzturēšanai un integrēšanai organizācijas datortīklā.
Studiju kursa lekcijās studenti turpina apgūt zināšanas par datortīklu infrastruktūras izveidošanu, izmantojot serverus ar Linux operētājsistēmu.
Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes un kompetences par Linux serveru instalēšanu, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu.
Kursu paredzēts īstenot kā klātienes nodarbības, kurās ietilpst lekcijas, laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
•studenti padziļina zināšanas par Debian Linux, Red Hat Linux un Ubuntu Linux serveru distributīvu attīstības vēsturi, versijām, ieviešanu, vadīšanu un uzturēšanu – nokārtots kontroldarba tests Nr.4.;
•studenti iegūst zināšanas par Linux servera drošības nodrošināšanu un biežāk izmantoto Internet tīkla servisu realizāciju – nokārtoti kontroldarbu testi Nr.5 un Nr.6.
Prasmes:
•studenti spēj patstāvīgi instalēt vairāku Linux distributīvu serverus gan uz lokālā datora, gan uz mākoņsaitļošanas platformā izvietotā datora – izstrādāti laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs un izpildīts eksāmena praktiskais uzdevums.
•studenti prot izveidot un vadīt Linux servera lietotāju kontus un grupas, konfigurēt Linux servera ugunsmūri, izmantojot gan lokālos, gan attālās administrēšanas rīkus – izstrādāti laboratorijas darbi.
•studenti prot veidot DHCP serveri, DNS serveri BIND, tīmekļa Apache serveri, datņu NFS serveri, Samba serveri un drukas CUPS serveri – izstrādāti laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs un izpildīts eksāmena praktiskais uzdevums.
Kompetences:
•studenti spēj parādīt izpratni par Linux servera pakalpojumiem, administrēšanas rīkiem un prot izvēlēties piemērotākos risinājumus konkrētajam datortīklam – aizstāvēti laboratorijas darbi.
•studenti spēj parādīt izpratni par datortīkla infrastruktūras realizāciju, kurā tiek izmantoti serveri un datori gan ar Linux, gan ar Windows operētājsistēmām, un var pamatot serveru un servisu izvēli – izstrādāts patstāvīgais darbs un izpildīts eksāmena praktiskais uzdevums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievadlekcija, laboratoriju virtuālās darba vides izveidošana (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
2.Linux attīstības vēsture, Linux distributīvu apskats un savstarpējā salīdzināšanā. Laboratorijas darbā Debian Linux servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
3.Linux servera pakalpojumi un saskarsmes. Laboratorijas darbā CentOS Linux servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
4.Linux servera instalācija un sākotnējā konfigurācija, Linux servera lokālā un attālā administrēšana. Laboratorijas darbā protokola SSH apskats un utilītprogrammu Putty un WinSCP pielietošana. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
5.Linux servera IP adresācijas konfigurācija un maršrutēšana TCP/IP tīklos. (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.4. Linux vēsturisks apskats, distributīvi, instalācija un administrēšana (1 stunda).
6.DHCP servera izveidošana un vadība. Laboratorijas darbā DHCP servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
7.Linux kodolā iebūvētā ugunsmūra realizāciju apskats un vadība. Laboratorijas darbā ugunsmūra vadība, izmantojot utilītprogrammu iptables. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
8.Domēnu vārdu sistēmas (DNS) un DNS serveru apskats. Laboratorijas darbā DNS servera BIND9 izveidošana un vadība. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
9.Vispasaules tīmekļa apskats, tīmekļa vietņu izveidošana un mitināšana. Laboratorijas darbā Apache servera instalācija Debian Linux serveriem. (lekcijas 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
10.Tīmekļa serveru Apache un nginx instalācija un vietņu izveidošana. Laboratorijas darbā Apache servera instalācija CentOS Linux serveriem. (lekcijas 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
11.Linux serveris datņu servera lomā (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.5. Maršrutēšana, Linux ugunsmūris, DNS un tīmekļa serveri (1 stunda).
12.NFS un Samba serveru izveidošana un vadība. Laboratorijas darbā NFS servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
13.Failu mitināšanas pakalpojumi, NexCloud servera izveidošana un vadība. Laboratorijas darbā Samba servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
14.Drukāšana Linux datortīklos, drukas servera CUPS izveidošana un vadība. Laboratorijas darbā CUPS servera instalācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
15.E-pasta serveri un klienti (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.6. Datņu serveri, drukas serveris CUPS, E-pasta serveri un Linux serveru uzturēšana (1 stunda).
16.Linux servera uzraudzība, uzturēšana un dublējumkopiju veidošana. Laboratorijas dabā dublējumkopiju veidošana Linux serverim. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējumam jābūt virs 75 %, ja kavējumi ir virs 25 %, tad jāizstrādā referāts par neapmeklētām lekciju tēmām.
Jābūt sekmīgi nokārtotiem teorijas kontroldarbu testiem.
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem un patstāvīgajam darbam, katram laboratorijas darbam un patstāvīgajam darbam LLU e-studiju vidē tiek ievietots darba uzdevums un sasniedzamo rezultātu vērtēšanas kritēriju apraksts.
Jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas teorijas kontroldarbu testiem un eksāmenam, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi par lekcijās apskatītajām tēmām.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas laboratorijas darbiem, izmantojot darbu uzdevumus un videoierakstus e-studiju vidē.
Studentam, patstāvīgā darba ietvaros, jāizveido Linux serveris Microsoft Azure vai citā mākoņskaitļošanas platformā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kontroldarbu testi tiek novērtēti ar atzīmi 10 baļļu sistēmā, sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 40% kontroldarba testa jautājumu atbildēti pareizi, atkārtoti pārrakstot nesekmīgi uzrakstītos testus, testa vērtējums tiek samazināts par 1 balli.
Laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs tiek novērtēts ar ieskaiti bez atzīmes, bet par katru savlaicīgi izstrādāto un ieskaitīto laboratorijas darbu students iegūt 0.1 balles pie eksāmena vērtējuma.
Eksāmena uzdevumu veido:
1.tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
2.praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratorijas darbos apgūtajām tēmām.
Ja visi kontroldarbi sekmīgi uzrakstīti līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda sākumam, tad students eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā teorijas testa (vai studiju kursa ieskaites otrās daļas vidējās aritmētiskās atzīmes) un eksāmena praktiskā uzdevuma vidējo aritmētisko vērtību, kam pieskaita punktus par laboratorijas darbiem.

Obligātā literatūra

1. Whaley B., Nemeth E., Hein T., Snyder G., Mackin D. Unix and Linux System Administration Handbook. 5th edition. Addison Wesley, 2017. 1232 p.
2. Negus C. Linux Bible. 10th Edition. John Wiley & Sons Inc, 2020. 928 p.

Papildliteratūra

1.Doug Lowe, Networking All-in-One For Dummies 8th Edition, Izdevniecība: John Wiley & Sons Inc, 2021., 1056 lpp.
2.Christine Bresnahan, Richard Blum, Mastering Linux System Administration, Izdevniecība: Sybex Inc.,U.S., 2021., 576 lpp
3.Brian Ward, How Linux Works, 3rd Edition: What Every Superuser Should Know, Izdevniecība: No Starch Press,US, 2021., 390 lpp.
4.William E. Jr. Shotts, Linux Command Line, 2nd Edition: A Complete Introduction, Izdevniecība: No Starch Press,US, 2019., 480 lpp.
5.OccupyTheWeb, Linux Basics For Hackers: Getting Started with Networking, Scripting, and Security in Kali, Izdevniecība: No Starch Press,US, 2018., 248 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Kursa lekciju slaidi un citi materiāli LLU e-vidē (Moodle)

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.