Kursa kods DatZ4005

Kredītpunkti 3

Datortīklu administrēšana I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

InfT2045, Datoru uzbūve

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sagatavot IT speciālistus Microsoft izstrādāto serveru operētājsistēmu ieviešanai un uzturēšanai iestādes datortīklā.
Studiju kursa ietvaros studenti apgūst Windows Server datortīkla administratora darba metodes, iegūst zināšanas, prasmes un kompetences par Microsoft Server lomu plānošanu, administrēšanu un apgūst lietotāju, grupu, datortīkla resursu izveidošanas un pārvaldības metodēs.
Šī studiju kursa turpinājums ir kurss “Datortīklu administrēšana II” (DatZ4007), kura ietvaros studenti apgūst UNIX līdzīgās serveru operētājsistēmas.
Kursu paredzēts īstenot kā klātienes nodarbības, kurās ietilpst lekcijas, laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
•studenti iegūst zināšanas par Microsoft Server operētājsistēmām, Direktoriju dienestiem, un iepazīstas ar Microsoft Azure pamatiem – nokārtots kontroldarba tests Nr.1. un izstrādāts patstāvīgais darbs;
•studenti iegūst zināšanas par Microsoft Server lomām un pakalpojumiem – nokārtots kontroldarba tests Nr.2.;
•studenti iegūst zināšanas par Windows Server drošības realizāciju, uzraudzība un uzturēšana, kā arī padziļina studiju kursā “Datoru uzbūve” (InfT2045) iegūtās zināšanas par serveru aparatūru – nokārtots kontroldarba tests Nr.3.
Prasmes:
•studenti spēj patstāvīgi instalēt Windows Server operētājsistēmu, pievienot lomas un pakalpojumus gan uz lokālā servera, gan uz servera Microsoft Azure mākoņu skaitļošanas platformā – izstrādāti laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs;
•studenti prot izveidot un vadīt Windows Server lietotāju kontus, lietotāju grupas, koplietošanas resursus un tīmekļa vietnes, izmantojot gan lokālos, gan attālās administrēšanas rīkus – izstrādāti laboratorijas darbi;
•studenti prot veidot grupu politikas objektus un pielietot tos datoru, drukas iekārtu un lietotāju darbvirsmu pārvaldīšanai Microsoft domēnā – izstrādāti laboratorijas darbi.
Kompetences:
•studenti spēj parādīt izpratni par Windows Server lomām, pakalpojumiem, administrēšanas rīkiem un prot izvēlēties piemērotākos risinājumus konkrētajam datortīklam – aizstāvēti laboratorijas darbi;
•studenti spēj parādīt izpratni par Windows Server infrastruktūras realizāciju, izmantojot lokālās, hibrīda un mākoņu tehnoloģijas – izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads studiju kursā. Laboratorijas darbos virtuālās laboratoriju darbu vides izveidošana un konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs1 stunda).
2.Microsoft operētājsistēmu apskats, Windows Server licencēšana un instalācija, Microsoft Azure pamati (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
3.Direktoriju dienesti, domēna kontroliera izveidošana, Windows drošības pamati, pieteikšanās tīklā (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
4.Windows Server administrēšanas rīku apskats, attālās administrēšanas metodes, Microsoft vadības konsole (MMC), Windows PowerShell (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
5.Windows Server lietotāju kontu izveidošana un vadība (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
6.Windows Server lietotāju grupu izveidošana un vadība (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
7.Windows Server koplietošanas datnes un mapes (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.1. Microsoft serveru operētājsistēmas, direktoriju dienesti, kontu un grupu vadība (1 stunda).
8.Microsoft tīmekļa IIS serveris (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
9.Koplietošanas drukas iekārtas (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
10.Windows Server drošības un grupu politikas (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1stunda).
11.Datoru un lietotāju darbvirsmu pārvaldīšana ar grupu politikām (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
12.Ievads par Windows Server drošības realizāciju, ugunsmūriem un virtuālajiem privātajiem tīkliem (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.2. Microsoft serveru koplietošanas datnes un mapes, IIS serveris, grupu politikas (1 stunda).
13.Windows Server uzraudzība, uzturēšana un dublējumkopiju veidošana (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
14.Serveru aparatūras apskats, lekcijas 1 daļa (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
15.Serveru aparatūras apskats, lekcijas 2 daļa (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
16.Windows Server lokālās, virtualizācijas, hibrīda un mākoņu tehnoloģijas (lekcija 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.3. Serveru uzturēšana, drošības nodrošināšana un serveru aparatūra (1 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējumam jābūt virs 75 %, ja kavējumi ir virs 25 %, tad jāizstrādā referāts par neapmeklētām lekciju tēmām.
Jābūt sekmīgi nokārtotiem teorijas kontroldarbu testiem.
Jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem visiem laboratorijas darbiem un patstāvīgajam darbam, katram laboratorijas darbam un patstāvīgajam darbam LLU e-studiju vidē tiek ievietots darba uzdevums un sasniedzamo rezultātu vērtēšanas kritēriju apraksts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas teorijas kontroldarbiem, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas laboratorijas darbiem, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un videoierakstus e-studiju vidē.
Studentam, patstāvīgā darba ietvaros, jāizveido Microsoft Azure for Students konts, jāapgūst Microsoft Azure saskarsme, Microsoft Azure mākonī jāizveido serveris ar Windows Server operētājsistēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi.
Laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs tiek novērtēti ar ieskaiti bez atzīmes, bet par katru savlaicīgi izstrādātu un ieskaitītu laboratorijas darbu students iegūt 0.1 balli pie ieskaites vērtējuma.
Kontroldarbu testi tiek izveidoti LLU e-studiju sistēmā, students testus izpilda datoru klasē laboratorijas darbu laikā, testi tiek novērtēti ar atzīmi 10 baļļu sistēmā, sekmīgu atzīmi par kontroldarbu var iegūt, ja vismaz 40% kontroldarba testa jautājumu atbildēti pareizi, pārrakstot nesekmīgi uzrakstītos testus, testa vērtējums tiek samazināts par 1 balli.
Ieskaites gala vērtējumu sastāda trīs kontroldarbu testu vidējais aritmētiskais, kuram pieskaita papildus balles par laboratorijas darbiem.

Obligātā literatūra

1. Perrott S. Windows Server 2022 & Powershell All-in-One For Dummies. IJohn Wiley & Sons Inc, 2022. 784 p.
2. Eckert J. Hands-On Microsoft® Windows Server 2019. 3rd Edition. Course Technology Inc, 2020. 624 p.

Papildliteratūra

1. Krause J. Mastering Windows Server 2019: The complete guide for IT professionals to install and manage Windows Server 2019 and deploy new capabilities. 2nd Edition. Packt Publishing Limited, 2019. 524 p.
2. Francis D. Mastering Active Directory: Design, deploy, and protect Active Directory Domain Services for Windows Server 2022. Packt Publishing Limited, 2021. 788 p.
3. Bertram A. Powershell For Sysadmins: Workflow Automation Made Eas. US: No Starch Press, 2020. 320 p.
4. Panek W. MCSA Windows Server 2016 Complete Study Guide. John Wiley & Sons Inc, 2018. 1258 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kursa lekciju slaidi un citi materiāli LLU e-vidē (Moodle)

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne” un profesionālajā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.