Kursa kods DatZ4004

Kredītpunkti 4

Web programmēšana

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareProgrammēšanas valodas un sistēmas

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt plašākas zināšanas par Web lietojumu veidošanas tehnoloģijām, to priekšrocībām un trūkumiem. Kursa ietvaros studenti apgūst tehnoloģiju kopumu, kas tiek izmantotas Web lietojumu veidošanā un gūst praktiskas iemaņas PHP un ASP.NET tehnoloģiju izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin par Web lietojumu veidošanu (kontroldarbi, eksāmens);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, izmantojot Web lietojumu programmēšanas valodas (laboratorijas darbi, kontroldarbi);
• spēj patstāvīgi realizēt dažādas sarežģītības pakāpes Web lietojumus, izmantojot datu bāzu vadības sistēmas (kontroldarbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Web programmēšana ievads (4h)
2. Tīkla programmu izstrādes principi (4h)
3. HTTP protokols (4h)
4. Čata servera izveide ar Node.js (4h)
5. Web sistēmu izstrāde ar ASP.NET Core (4h)
6. ASP.NET core projekta sturkūra,MVC šablons (4h)
7. ASP.NET core proekta izveide (4h)
8. Maršrutizācija un kontrollieru aktivitātes (4h)
9. ASP.NET projekta konfigurēšana (atkarību pārvaldība ) (4h)
10. ASP.NET core skatu struktūra un speciālie faili (4h)
11. Razor valodas elementi (4h)
12. ASP.NET core modeļi (4h)
13. ORM tehnoloģijas, Entity Framework (EF) (4h)
14. EF izstrādes modeļi "kods vispirms", "datubāze vispirms" (4h)
15. ASP.NET core un EF (4h)
16. ASP.NET core un EF (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai kārtotu eksāmenu ir nepieciešams apmeklēt vismaz 50% laboratorijas nodarbību.
Jābūt izpildītiem praktiskajiem darbiem un eksāmena uzdevumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – laboratorijas darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Sanctis V.D. ASP.NET Core 3 and Angular 9: Full Stack Web Development with .NET Core 3.1 and Angular 9. 3rd Edition. Birmingham: Packt Publishing, 2020. 724 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
2. Sanctis V.D. ASP.NET Core 2 and Angular 5: Develop a Simple, Yet Fully-functional Modern Web Application Using ASP.NET Core MVC, Entity Framework and Angular 5. Birmingham: Packt Publishing, 2017. 542 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
3. Bierer D. PHP 7 Programming Cookbook. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2016. 611 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
4. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 365 p. EBSCO e-book academic PHP Tutorial. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3schools.com/php/default.asp
5. ASP and ASP.NET Tutorials [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3schools.com/asp/default.asp

Papildliteratūra

1. Sanctis V.D. ASP.NET Core and Angular 2. Birmingham: Packt Publishing, 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
2. Kereki F. Mastering JavaScript Functional Programming: Write Clean, Robust, and Maintainable Web and Server Code Using Functional JavaScript, 2020. 457 p. Pieejams: EBSCO e-book academiccollection datubāzē
3. Jansen R.H. Learning TypeScript 2.x: Develop and Maintain Captivating Web Applications with Ease. 2nd ed. Birmingham: Packt Publishing. 2018.
5. Salehi S. Angular Services: Design State-of-the-art Applications with Customized Angular Services. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 287 p.
6. Ragupathi M., Sanctis V. D., Singleton J. ASP.NET Core: Cloud-ready, Enterprise Web Application Development. Birmingham, UK: Packt Publishing. 2017.
7. Bierer D., Hussain A., Jones P. PHP 7: Real World Application Development. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2016. 1091 p.
8. Caya A. Mastering The Faster Web with PHP, MySQL, and JavaScript: Develop State-of-the-art Web Applications Using the Latest Web Technologies. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018. 273 p.

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection datubāze. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis

Piezīmes

ITF profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.