Kursa kods DatZ3022

Kredītpunkti 3

Programmēšanas rīki

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Armands Kviesis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Nauris Pauliņš

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT2033, Programmēšana Windows vidē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apskatīt dažādus programmēšanas rīkus un programmēšanas vides (piemēram, Visual Studio, Eclipse, Android Studio, Arduino IDE u. c.). Studenti gūst praktiskās iemaņas šo rīku pielietošanā, lai veidotu dažāda tipa programmas (gan darbvirsmu, gan elektronisko izstrādes platformu, gan mobilo platformu), kā arī gūst praktiskas iemaņas dažādu programmēšanas vižu lietošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par dažādiem programmēšanas rīkiem un to pielietojuma iespējām programmatūras izstrādes un uzturēšanas dzīvescikla laikā, piemēram, tādās situācijās kā koda izstrāde, dokumentēšana, atkļūdošana, versiju kontrole.
Zināšanu vērtēšana notiek izmantojot patstāvīgos darbus pēc katras tēmas, kur students veic kāda rīka analīzi un pielietošanas scenārija demonstrējumu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.
Prot praksē lietot programmatūras izstrādes rīkus, kas ļauj apkopot un plānot programmatūras izstrādes prasības, ļauj rakstīt kodu un atkļūdot to programmatūras izstrādes laikā, kā arī ļauj veikt programmatūras uzturēšanu.
Prasmes tiks pārbaudītas ar patstāvīgajiem darbiem, kur tiek iekļauta prasības ar kursā apskatīto rīku reālu pielietojumu, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.
Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju par apskatīto programmēšanas rīku un vižu pielietošanu dažādu risinājumu izveidē un uzturēšanā. Izmantot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas materiālus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.
Studējošā kompetence tiks novērtēta patstāvīgo darbu aprakstīšanas un prezentēšanas procesā, pārliecinoties par tā spēju argumentēt un pamatot savu izvēlēto risinājumu atbilstību.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads programmēšanas rīku dažādībā, to pielietošanas iespējas izstrādes laikā – 2h
2. Darbs ar integrēto izstrādes vidēm, kā Visual Studio Code, Eclipse un-NetBeans. – 3h
3. Programmatūras izstrādes plānošana un darba uzraudzība ar Jira un Redmine – 3h
4. Koda versiju kontroles koncepcija – 1h
5. Koda versijas kontrole izmantojot Git un Github iespējas – 3h
6. Iepazīšanās ar mobilo lietojumu izstrādes vidi Android Studio un tās izpēte – 3h
7. Pārlūkos iebūvēto rīku izmantošana koda un programmatūras analīzei – 2h
8. Programmatūras testēšanas iespējas, izmantojot Selenium rīku – 2h
9. Konteineru izmantošana mūsdienu izstrādes procesā – 2h
10. Microsoft Azure rīku iespējas programmatūras izstrādē – 2h
11. Datubāzu pārvaldība un uzraudzības rīki – 2h
12. Programmatūras darbības monitoringa rīku izmantošana – 2h
13. Tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes rīki – 2h
14. Patstāvīgo darbu izstrāde un aizstāvēšana – 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai sekmīgi nokārtotu eksāmenu semestra laikā par regulāru darbu iespējams formēt akumulējošo vērtējumu (kas izteikts kā vidējā aritmētiskā atzīme), kurā tiek ņemts vērā:
piedalīšanās katrā lekcijā un laboratorijas darbā;
laboratorijas un patstāvīgo darbu izpilde, un to izpildes pārskatu sagatavošana (vērtējums ar atzīmi); referāta sagatavošana, aizstāvēšana (vērtējums ar atzīmi).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi tiek sagatavoti katras tēmas ietvaros, balstoties uz dotajiem kritērijiem, kas doti katrā uzdevumā atbilstoši izvēlētajam rīkam un tā pielietošanas specifikai.
Referāts tiek sagatavots, izvēloties kādu no tēmām, kas dota studējošiem vai arī, piedāvājot savu tēmu, kuru pasniedzējs izvērtē atbilstoši mūsdienu specifikai un saistībai ar kursu. Referāts jāiesniedz un jāprezentē atbilstoši metodiskajiem noteikumiem (darba pamatdaļas apjoms ir vismaz 10. lpp.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu vērtējums ir atkarīgs no darba izpildes skaidrojuma detalizācijas un studējošā spējas pamatot izvēlēto metožu un mehānismu izvēli. Darbam jābūt noformētam atbilstoši darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem.
Patstāvīgos darbus un teorijas pārbaudījumus novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Gala vērtējumu nosaka, aprēķinot vidējo atzīmi no divu vidējo vērtējumu rezultāta – patstāvīgo darbu vidējais vērtējums un referāta vidējais vērtējums.
Ja studējošo neapmierina kumulatīvais rādītājs, tas var kārtot kopēju eksāmenu, lai paaugstinātu savu vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Dennis A., Wixom B. H., Roth R. M. System Analysis and design. 4th ed.Hoboken, NJ: Wiley,2009. 551 p. Pieejams LBTU lasītavā.
2. Information storage and management: storing, managing, and protecting digital information in classic, virtualized, and cloud environments. Hoboken, N.J.; Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2012. Pieejams LBTU lasītavā
3. Fitzerald S., Shilon M. The Arduino projects book. 2012. 171 p.

Papildliteratūra

1. Android Studio: oficiālā tīmekļa lapa: [tiešsaiste][skatīts 21.11.2022.]. Pieejams: https://developer.android.com/studio/intro/index.html
2. Java Is the Language of Possibilities [Java valodas rīki un pamācības] [tiešsaiste][skatīts 21.11.2022.]. Pieejams: https://www.oracle.com/java/technologies/
3. Visual Studio: vide un tās rīki [tiešsaiste][skatīts 21.11.2022.]. Pieejams: https://www.visualstudio.com/vs/

Piezīmes

Studiju kurss ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.