Kursa kods DatZ3004

Kredītpunkti 2

Lielās datu bāzes II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2004, Datu bāzu tehnoloģijas I

DatZ2005, Datu bāzu tehnoloģijas II

DatZ3003, Lielās datu bāzes I

Kursa anotācija

Tiek mācīts par lielu datu bāzu vadības sistēmu paplašinātām iespējām. Apskatītā tematika ietver vaicājumu valodas specifisko konstrukciju lietošanu, paplašinājuma PL/SQL iespēju apguvi, procedūru un funkciju veidošanu. Tiek aplūkota arī vaicājumu noskaņošana, specifisku datu glabāšana. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar lielu datu bāzu vadības sistēmu Oracle Database.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par lielu datu bāzu arhitektūru un strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu pielietošanas iespējām.
Prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes liela apjoma un dažāda tipa datu glabāšanai un izgūšanai; novērtēt lielu datu bāzu arhitektūru; lietot strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu iespējas datu izgūšanai.
Kompetences sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu liela apjoma datu glabāšanai un izgūšanai.
Kursa rezultāti tiek vērtēti ar trīs kontroldarbu un eksāmena palīdzību.
Kontroldarbu tematika
1.PL/SQL procedūru un funkciju programmēšana.
2.Trigeru programmēšana un dinamiskais SQL.
3.Teorijas tests par SQL paplašinājumu iespējām, akcentējot PL/SQL, kā arī SQL noskaņošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Vaicājumu valodas SQL paplašinājums, procedūru valoda PL/SQL. PL/SQL vispārējās iespējas, darbības principi un ierobežojumi.
2.PL/SQL procedūras un funkcijas. Procedūru un funkciju programmēšana, kā arī izsaukšanas mehānismi.
3.PL/SQL saliktie tipi. PL/SQL raksti un tabulas. Indeksu tabulas un iekļautās tabulas.
4.Kursoru mainīgie. Kursoros nolasīto datu modificēšanas mehānismi. Datu bloķēšanas un atmiņas izdalīšanas paņēmieni atverot kursoru.
5.PL/SQL pakotnes. Pakotnes struktūras jēdzieni: specifikācija, ķermenis. Pakotnes specifikācijas un ķermeņa definēšanas noteikumi.
6.Trigeru jēdziens un lietošana. Trigeru veidi. Trigeru darbības mehānisms. Trigeru programmēšana.
7.Objektu veidošana relāciju datu bāzē. Objekta tipu definēšana. Objektu tabulas, objektu kolonnas un iekļautās tabulas jēdzieni, veidošana.
8.Dinamiskais SQL. Dinamiskā SQL jēdziens un priekšrocības. Datu bāzes vadības sistēmas standartpakotnes dinamiskā SQL lietošanai.
9.Vaicājumu noskaņošana. Strukturētās vaicājumu valodas izpildes plāni un vaicājumu optimizēšanas iespējas.
10.NoSQL lietošana datu glabāšanai. NoSQL datu bāzu rīki, lietošana un darbības principi.
11.NoSQL lietošana datu izgūšanai. Vaicājumu formēšana NoSQL datu bāzēs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzētos kredītpunktus, ir nepieciešams sekmīgi nokārtot eksāmenu. Lai varētu kārtot eksāmenu, visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam.
Eksāmenā studenti rakstiski atbild uz teorētiskiem jautājumiem par kursā apskatīto tematiku, kā arī izpilda praktiskos uzdevumus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursā nav paredzēts atsevišķs patstāvīgais darbs.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai varētu kārtot eksāmenu, visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam.
Eksāmenā studenti rakstiski atbild uz teorētiskiem jautājumiem par kursā apskatīto tematiku, kā arī izpilda praktiskos uzdevumus un iesniedz tos pasniedzēja norādītā vietnē.

Pamatliteratūra

1.Casteel J., Oracle 12c: SQL. Boston: Cengage Learning, 2016. 604 p.
2.Nanda A., Tierney B., Helskyaho H., Widlake M., Nuijten A., Real-world SQL and PL/SQL: Advice from the Experts. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 700p.
3.McLaughlin M., Oracle Database 12c PL/SQL Advanced Programming Techniques. New York: McGraw-Hill Education, 2015. 381 p.
4.Pivert O. NoSQL Data Models. Hoboken, NJ : ISTE Ltd / John Wiley and Sons Inc. 2018. 249 p.
5.Niemiec R.J. Oracle Database 12c Release 2 Performance Tuning Tips and Techniques. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 1085 p.

Papildliteratūra

1.Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Australia: Cengage Learning, 2016. 791 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1."The VLDB Journal", Springer Berlin Heidelberg, http://www.springerlink.com/content/1066-8888 2."Oracle Magazine", Oracle Press, https://blogs.oracle.com/oraclemagazine/ 3."Data Base Journal", QuinStreet, http://www.databasejournal.com

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.