Kursa kods DatZ3003

Kredītpunkti 3

Lielās datu bāzes I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2004, Datu bāzu tehnoloģijas I

DatZ2005, Datu bāzu tehnoloģijas II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt rīkus un tehnoloģijas lielu un specifisku datu kopu vadīšanai. Tiek mācīts par dažāda veida lielām datu bāzēm, to datu bāzu vadības sistēmu atmiņas un procesu arhitektūru. Apskatītā tematika ietver datu bāzu loģisko un fizisko datu modeļu jēdzienus, datu bāzu struktūru definēšanu un dažādu iespēju lietošanu datu izguvē, kā arī datu ielādē datu bāzē. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar lielu datu bāzu vadības sistēmu Oracle Database, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par lielo datu bāzu arhitektūru un strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu pielietošanas iespējām (1. kontroldarbs, 3. kontroldarbs).
Prot praktiski izstrādāt datu bāzes liela apjoma un dažāda tipa datu glabāšanai un izgūšanai; novērtēt lielu datu bāzu arhitektūru; lietot strukturētās vaicājumu valodas paplašinājumu iespējas datu izgūšanai (2. kontroldarbs).
Spēj sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu liela apjoma datu glabāšanai un izgūšanai (3. kontroldarbs, mājas darbs).
Kursa rezultāti tiek vērtēti ar vienu mājas darbu, kurā ir jāizstrādā datu bāze, lietojot Oracle datu bāzu vadības sistēmu un kursā apgūtās zināšanas, kā arī uzrakstīti 3 kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Lielās datu bāzes un to vadības sistēmas. Datu bāzu vadības sistēmas Oracle lietošana liela apjoma datu bāzu vadībai (2h lekcijas).
2.Liela apjoma datu bāzes loģiskie un fiziskie modeļi, to vadība. Shēmas, tabultelpas, segmenti, ekstenti, datu bloki, sistēmas žurnāla datnes, vadības faili (1h lekcija).
3.Datu bāzes vadības sistēmas eksemplāri un to arhitektūra. Operatīvās struktūras, servera un fona procesi (1h lekcija, 1h laboratorijas darbi).
4.Dažādu datu bāzes lietotāju veidošana un administrēšana. Lietotāju lomu vadība un pieeja dažādiem datu bāzes resursiem (1h lekcija, 2h laboratorijas darbi).
5.Datu bāzes struktūras definēšana Oracle datu bāzē. Oracle datu bāzes specifika. Virkņu veidošana. Transakciju vadība un META dati. Objektu sinonīmu vadība (2h lekcija, 2h laboratorijas darbi).
6.Nosacījumu funkciju atbalsts strukturētajā vaicājumu valodā SQL. Nosacījumu funkciju lietošanas iespējas datu bāzes vadības sistēmas Oracle vaicājumos. Datu vadības funkcijas (1h lekcija, 2h laboratorijas darbi)..
7.Datu atlase hierarhiskos datos. SQL valodas paplašinājums darbam ar hierarhiskajiem datiem (1h lekcija, 2h laboratorijas darbi)..
8.Darbs ar datu skatiem. Vienkāršu un salikto skatu vadība. DML operatoru lietošana skatiem. Materializēto skatu nozīme un vadība (2h lekcija, 2h laboratorijas darbi)..
9.Datu bāzes pārskatu izveides pamati. Pārskatu nozīme un izveide ar datu bāzes standarta rīkiem. Pārskatu izveides skriptu programmēšana (1h lekcija, 2h laboratorijas darbi).
10.Datu ielādes, importēšanas un eksportēšanas iespējas. Dažāda datu tipa ārējo datu ielāde datu bāzē ar standarta rīkiem. Atsevišķu datu kopu eksportēšana un importēšana (2h lekcija, 2h laboratorijas darbi).
11.Telpisko datu vadības koncepti. Telpisko datu pamatjēdzieni un SQL valodas paplašinājumi telpisko datu vadībai (1h lekcija, 1h laboratorijas darbi).
12.Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru, datu glabāšanu un izgūšanu (1h lekcijas laikā)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, ir nepieciešams sekmīgi izpildīt 1 mājas darbu, kā arī visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam.
Kontroldarbi:
1.Darbs ar datu bāzes META datiem.
2.Saliktu vaicājumu vadība.
3.Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru, datu glabāšanu un izgūšanu (visas kursā apgūtās tēmas).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem ir nepieciešams patstāvīgi izpildīt mājas darbu, kurā ir jāizstrādā datu bāze, lietojot Oracle datu bāzu vadības sistēmu, vadoties pēc lekcijā definētām prasībām. Mājas darba izstrādei paredzēts 1 mēnesis kopš uzdevuma saņemšanas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no mājas darba un kontroldarbu vidējā vērtējuma. Laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Hansen, K.B. Practical Oracle SQL: Mastering the Full Power of Oracle Database. APress, 2020. 460 p. ISBN-10: 1484256166 (pieejama Datoru sistēmu katedras bibliotēkā) (Available in the library of Department of Computer Systems)
2. Casteel J., Oracle 12c: SQL. Boston: Cengage Learning, 2016. 604 p.
3. Date C.J. Introduction to Database Systems. 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
4. Niemiec R.J. Oracle Database 12c Release 2 Performance Tuning Tips and Techniques. New York: McGraw-Hill Education, 2017. 1085 p.

Papildliteratūra

1. Coronel C., Morris S. Database Systems: Design, Implementation, and Management. Australia: Cengage Learning, 2016. 791 p.
2.Kuhn D., Kyte T. Oracle Database Transactions and Locking Revealed. 2nd Ed. Apress, 2021. 265 p. (pieejama Datoru sistēmu katedras bibliotēkā) (Available in the library of Department of Computer Systems)

Periodika un citi informācijas avoti

1. Oracle Magazine. Oracle Press, Pieejams (Available): http://www.oracle.com/technetwork/oramag/magazine/home/index.html
2. The International Journal on Very Large Data Bases. Springer Berlin Heidelberg. ISSN: 1066-8888. Pieejams (Available): https://www.springer.com/journal/778
3. "Data Base Journal". QuinStreet. Pieejams (Available) http://www.databasejournal.com

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.