Kursa kods DatZ2058

Kredītpunkti 2

Programminženierijas metodes II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Rudīte Čevere

Dr. sc. comp.

Kursa anotācija

Otrajā daļā tiek aplūkoti programmatūras izstrādes dzīves cikla noslēdzošie procesi un tos reglamentējošie standarti, analizēti kvalitātes pārvaldības un kvalitātes nodrošināšanas uzdevumi. Detalizēti aplūkoti programmatūras sistēmu izstrādes un uzturēšanas pārvaldības jautājumi. Tiek dots ieskats kompāniju kvalitātes sistēmu izstrādē un sertificēšanā (standarts ISO 9001, ISO 20000, ITIL, CMMI). Aplūkoti ilgtspējības aspekti programmatūras dzīves ciklā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studentiem ir:
• Zināšanas par procesu pieeju dažāda dzīves cikla programmatūras izstrādes projektos un atbalstošo procesu uzdevumiem kvalitātes nodrošināšanā atbilstoši standartiem J-STD-016-1995 un IEEE Std 12207);
• prasmes organizēt savstarpējās informācijas apmaiņu programmatūras izstrādes projekta dalībnieku starpā un izstrādāt projekta iekšējo dokumentāciju; • kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, izmantot procesu izpildei definētās prasības un organizēt informācijas apmaiņas pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Programmatūras projektējuma izstrāde- 4 (L), 4 (P)
2.Programmatūras lietotāja dokumentācija- 2 (L), 2 (P)
3.Izmaiņu vadība- 1 (L), 1 (P)
4.Kodēšana, kodēšanas standarti- 1 (L), 2 (P)
5.Programmatūras nodošana un uzturēšana- 1 (L), 1 (P)
7.Risku vadība- 1 (L), 2 (P)
9.Informācijas tehnoloģiju ilgtspējība- 3 (L)
10.Kursa pārskats- 1 (L)
11.Kursa noslēguma tests – 1 (P)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Obligāti jāizpilda un jānodod visi patstāvīgie darbi un jāiegūst sekmīgs vērtējums par katru darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentiem patstāvīgi jāapgūst papildu informācija par lekcijās aplūkotajām tēmām. Praktisko darbu uzdevumi tiek analizēti praktisko nodarbību laikā, studentiem patstāvīgi jāsagatavo praktisko darbu uzdevumos prasītie dokumenti.
Patstāvīgā darba uzdevumi tiks saistīti ar lekcijās apgūtajām programminženierijas metodēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Semestra laikā par regulāru darbu maksimāli iespējams iegūt 80 punktus, kuri tiek noteikti šādi:
Klātienes piedalīšanās praktisko darbu izstrādē =32; Praktisko uzdevumu savlaicīga izpildīšana (pirmajiem 4 darbiem) =4; Lekciju apmeklēšana =16; Praktisko darbu summārais vērtējums =28; Semestrim beidzoties, punkti tiek sasummēti, un tie var noteikt eksēmena atzīmi. Ja students vēlas šo vērtējumu uzlabot, papildus jāatbild uz teorētiskiem jautājumiem.

Obligātā literatūra

1. IEEE Computer Society SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge/ Project Management Institute. 2013. Fifth Version. [tiešsaiste].
2. ISO/IEC 12207. Systems and software engineering. Software life cycle processes (LVS Standartu lasītava)
3. ISO/IEC 26514:2008. Systems and software engineering — Requirements for designers and developers of user documentation. 2008. (LVS Standartu lasītava)

Papildliteratūra

1. Sustainability in Software Engineering: A Systematic Literature Review. B. Penzenstadler, V. Bauer (Germany), C. Calero, X. Franch (Spain) [ResearchGate].
2. ISO/IEC 20000-1:2005. Information technology -- Service management -- Part 1: Specification (LVS Standartu lasītava)
3. ISO/IEC 20000-2:2005. Information technology -- Service management -- Part 2: Code of practice (LVS Standartu lasītava)

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un ITF akadēmiskās bakalauru studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem.