Kursa kods DatZ2045

Kredītpunkti 1.50

Informātika II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareDatoru un sistēmu programmatūra

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ilmārs Dukulis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Kārlis Veiss

Mg. paed.

Aizstātais kurss

DatZB002 [GDATB002] Informātika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināti apgūt liela apjoma dokumentu veidošanu, lietojot tekstapstrādes programmu; makrokomandu ierakstīšanu, rediģēšanu un programmēšanu, lietojot Visual Basic for Applications. Iegūtās zināšanas un prasmes nepieciešamas studiju darbu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī profesionālās darbības veikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par tekstapstrādes programmu lietošanu un lietojumprogrammatūras pakotņu programmu izmatošanas iespēju paplašināšanu, lietojot Visual Basic for Applications. Zināšanas tiek vērtētas 3. kontroldarbā.
Prasmes analizēt un izvērtēt risināmajai problēmai atbilstošo informāciju un veikt datu apstrādi, izmantojot atbilstošu programmatūru. Prasmes tiek vērtētas praktiskajos darbos un 1. un 2. kontroldarbā.

Kompetences patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un, izmantojot informācijas tehnoloģijas, pieņemt lēmumus un risināt problēmas savas profesionālās darbības nozarē. Kompetences tiek vērtētas 1. un 2. kontroldarbā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Formulu un formu veidošana, dokumenta noformēšana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
2. Stilu izmantošana, modificēšana un definēšana liela apjoma dokumentu noformēšanā (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
3. Grāmatzīmju ievietošana. Automātiska attēlu un tabulu numerācija, atsauču ievietošana dokumentā (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
4. Satura rādītāja un priekšmetu alfabētiskā rādītāja veidošana; attēlu un tabulu sarakstu automātiska veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
5. Makro ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana izklājlapu lietotnē. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
6. Makro ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana tekstapstrādes lietotnē. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
7. Makro ierakstīšana, rediģēšana un izmantošana prezentāciju lietotnē. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).

8. Lietotāja funkciju izveidošana un izmantošana aprēķinos. (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite. Ieskaites vērtējumu veido:
• izstrādāti visi praktiskie darbi;
• sekmīgi uzrakstīti trīs kontroldarbi – 1. kontroldarbs: Tekstapstrādes lietotnes izmantošana; 2. kontroldarbs: Makro un lietotāja funkciju veidošana. 3. Kontroldarbs: Tests par aplūkotajiem teorētiskajiem jautājumiem.

Katrs kontroldarbs tiek vērtēts 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbi.

Obligātā literatūra

1. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.
2. Ringa E. Microsoft Office 2007 Excel: strādāsim ātrāk, ērtāk un efektīvāk! Rīga: Biznesa augstskola “Turība”, 2009. 54 lpp.
3. Mansfield R. Mastering VBA for Microsoft Office 2007. – Sybex, 2008. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka).
4. Lambert J. (2015) Microsoft Word 2016 Step By Step. Microsoft Press, 624 p.
5. Frye C. (2015) Microsoft Excel 2016 Step By Step. Microsoft Press, 544 p.

6. Lambert J. (2015) Microsoft PowerPoint 2016 Step By Step. Microsoft Press, 512 p.

Papildliteratūra

1. Walkenbach J. Excel VBA Programming For Dummies (For Dummies (Computer/Tech)) . – For Dummies, 2010. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

2. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. – McGraw-Hill Osborne Media, 2009. (Pieejama pie kursa atbildīgā mācībspēka)

Periodika un citi informācijas avoti

1. Getting started with VBA in Office: https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/library-reference/concepts/getting-started-with-vba-in-office.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts TF profesionālā bakalaura studiju programmas "Mašīnu projektēšana un ražošana" obligātajā daļā.