Kursa kods DatZ2017

Kredītpunkti 3

Operētājsistēmas II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studējošos iepazīstināt ar Unix un Unix-līdzīgo operētājsistēmu attīstības etapiem un to arhitektūras īpatnībām. Studenti tiek iepazīstināti ar Unix-līdzīgo operētājsistēmu pamata saskarnes veidu – komandrindas, kā arī procesu pārvaldes norisi, servisiem un ielādes shēmām Unix- līdzīgās operētājsistēmās. Studenti iegūst praktiskās iemaņas par Linux operētājsistēmas lietošanas, administrēšanas un konfigurēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Studenti pārzina operētājsistēmu veidus un padziļinātu informāciju par Unix-līdzīgām operētājsistēmām – praktiskie darbi, patstāvīgais darbs un teorijas kontroldarbs.
•Studenti prot patstāvīgi instalēt, lietot, konfigurēt un administrēt Linux operētājsistēmu – praktiskie darbi, 1. un 2. praktiskais kontroldarbs.
•Studenti spēj patstāvīgi analizēt un risināt ar operētājsistēmām saistītas problēmas – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Unix un Unix-līdzīgo operētājsistu attīstības vēsture, veidi un atšķirības – 2 h
2 Linux OS instalēšanas process. Linux OS instalēšana uz virtuālās mašīnas – 2 h
3 Linux vide un komandu sintakses īpatnības – 3 h
4 Failu un direktoriju izveidošana, kopēšana, dzēšana un pārdēvēšana – 2 h
5 Komandas izvades pārvirzīšana, teksta faila veidošana un satura apskatīšana – 2 h
6 Darbs ar failu un direktoriju atļaujām – 3 h
7 Failu sistēmu montēšana – 2 h
8 1.praktiskais kontroldarbs: iepriekš praktiskajos darbos apskatītās tēmas – 1 h
9 Lietotāju veidošana, dzēšana un administrēšana – 2 h
10 Lietotāju grupas veidošana, dzēšana un administrēšana. Lietotāju pievienošana grupai un admnistrēšana – 2 h
11 Lietotāju pieteikšanās un atteikšanās konfigurēšana – 1 h
12 Vienkāršu skriptu izstrāde – 2 h
13 Dažādu ciklu un konstrukciju veidošana skriptos – 2 h
14 Komplicētu skriptu izstrāde – 4 h
15 Datņu arhivēšana – 1 h
16 2.praktiskais kontroldarbs: darbs ar komandrindas vidi un komplicēta skripta izveide – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu 2. daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi:
•nepieciešams izpildīt visus 2. daļas praktiskos darbus;
•nepieciešams izpildīt 2. daļā paredzētos kontroldarbus;
•nepieciešams nodot un aizstāvēt (prezentēt) patstāvīgo darbu.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumus par kontroldarbiem un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1.Lekciju un praktisko darbu pmeklējums (10%), 2. 1.praktiskais kontroldarbs (20%), 3. 2.praktiskais kontroldarbs (20%), 4. Teorijas kontroldarbs (30%), 5. Patstāvīgais darbs (20%). Maksimālais % skaits ir 100%, kas atbilst 10 ballēm ieskaites atzīmei.

Obligātā literatūra

1. Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. 4th Edition. Pearson, 2014. 1136 p.
Pieejams: https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Modern%20Operating%20Systems.pdf

2. Clinton D., Negus C. Ubuntu Linux Bible. 10th ed. John Wiley & Sons Inc, 2021. 752 p. (pieejama ITF DSK bibliotēkā)

3. Stark J. Linux: Linux Guide for Beginners: Command Line, System and Operation (Linux Guide, Linux System, Beginners Operation Guide, Learn Linux Step-by-Step), CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 165 p.

Papildliteratūra

1.Watson J. A History Of Computer Operating Systems: Unix, Dos, Lisa, Macintosh, Windows, Linux. Nimble Books LLC, 2008. 60 p.

2. Official Ubuntu Documentation. Pieejams: https://help.ubuntu.com/

3. Robbins A. Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix. 1 edition. O'Reilly Media, 2005. 560 p.

4. Ward B. How Linux Works: What Every Superuser Should Know. 2nd Edition. 2 edition. No Starch Press, 2014. 392 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls “LINUX journal”. Pieejams: https://www.linuxjournal.com/

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un ITF akadēmiskās bakalauru studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem.