Kursa kods DatZ2016

Kredītpunkti 3

Operētājsistēmas I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Aleksejs Zacepins

Dr. sc. ing.

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studējošos iepazīstināt ar operētājsistēmas pamatiem, to attīstības etapiem un galvenajām komponentēm. Pārsvarā tiek apskatītas personālo datoru operētājsistēmas, pieminot arī mobilo un citu iekārtu operētājsistēmas. Padziļināti tiek apskatītas aktuālās Microsoft Windows operētājsistēmas. Studenti iegūst praktiskās iemaņas par Microsoft Windows operētājsistēmu, tās lietošanas, administrēšanas un konfigurēšanas iespējām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Studenti pārzina operētājsistēmu veidus un padziļinātu informāciju par Microsoft Windows operētājsistēmām – praktiskie darbi, patstāvīgais darbs un teorijas kontroldarbs.
•Studenti prot patstāvīgi instalēt, lietot, konfigurēt un administrēt Microsoft Windows operētājsistēmu – praktiskie darbi, 1. un 2. praktiskais kontroldarbs.
•Studenti spēj patstāvīgi analizēt un risināt ar operētājsistēmām saistītas problēmas – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Operētājsistēmas jēdziens, vēsture, veidi – 2 h
2. Windows OS instalēšanas process. Windows OS instalēšana uz virtuālā datora – 1 h
3. Windows OS vadības paneļa iestatījumu un funkciju izpēte – 2 h
4. Windows OS lietotāju kontu izveidošana un lietotāju administrēšanas funkcijas – 2 h
5. Windows OS lietotāja vides pielāgošana un konfigurēšana – 2 h
6. Windows OS reģistra izpēte un iestatījumu mainīšana – 2 h
7. Cietā diska pārvaldības un uzraudzības opcijas – 2 h
8. Komandrindas (cmd) vides apskats un pamata komandu izpilde – 3 h
9. 1.praktiskais kontroldarbs: iepriekš praktiskajos darbos apskatītās tēmas – 1 h
10. Ieskats Shell skriptu izveidošanā – 2 h
11. Vienkāršu .bat failu izveidošana – 3 h
12. Windows OS failu sistēmas, aizsardzības iespējas un failu paplašinājumi – 1 h
13. Komplicētu .bat failu izstrāde – 6 h
14. 2.praktiskais kontroldarbs: darbs ar cmd vidi un .bat failu izstrāde – 2 h
15. Operētājsistēmu drošības aspekti – attālinātā piekļuve, sistēmas kļūmes, vīrusi – 1 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu Operētājsistēmas I daļā paredzēto ieskaiti ar atzīmi:
•nepieciešams izpildīt visus 1. daļas praktiskos darbus;
•nepieciešams izpildīt 1. daļā paredzētos kontroldarbus.
Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus, vērtējumus par kontroldarbiem un vērtējumu par patstāvīgo darbu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darba organizācija semestra laikā notiek patstāvīgi studējot literatūru, izmantojot mācībspēka konsultācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. Lekciju apmeklējums (8 punkti), 2. Praktisko darbu apmeklējums (16 punkti), 3. 1.praktiskais kontroldarbs (20 punkti), 4. 2.praktiskais kontroldarbs (25 punkti), 5. Teorijas kontroldarbs (20 punkti), 6. Patstāvīgais darbs (25 punkti). Maksimālais punktu skaits ir 114 punkti, kas atbilst 10 ballēm ieskaites atzīmei.

Obligātā literatūra

1. Windows technical documentation. Pieejams: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/

2. Tanenbaum A.S., Bos H. Modern Operating Systems. 4th Edition. Pearson, 2014. 1136 p. [Skatīts 01.03.2021.].
Pieejams: : https://csc-knu.github.io/sys-prog/books/Andrew%20S.%20Tanenbaum%20-%20Modern%20Operating%20Systems.pdf

3. Watson J. A History of Computer Operating Systems: Unix, Dos, Lisa, Macintosh, Windows, Linux. Nimble Books LLC, 2008. 60 p.

Papildliteratūra

1. Vogel M. Get started with ubuntu 16.04 LTS. 546 p.
2. Robbins A. Classic Shell Scripting: Hidden Commands that Unlock the Power of Unix. O'Reilly Media, 2005. 560 p. Skatīts 01.03.2021.
Pieejams: https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Classic%20Shell%20Scripting.pdf
3. Ward B. How Linux Works: What Every Superuser Should Know. 2nd Edition. No Starch Press, 2014. 392 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LINUX Format. UK. ISSN 1470-4234. Pieejams: http://www.linuxformat.ru/
2. Открытые системы. СУБД. Москва: Открытые системы. ISSN 1028-7493.
3. Системный администратор. Pieejams: http://www.samag.ru/ ISSN 1813-557
4. Žurnāls “LINUX Journal”. Pieejams: http://www.linuxjournal.com/

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.