Kursa kods DatZ2014

Kredītpunkti 1.50

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareProgrammēšanas valodas un sistēmas

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2013, WWW tehnoloģijas

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir pielietot un nostirpināt studenta teorētiskās pamatzināšanas par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, tīmekļa lapu uzbūves un izstrādes pamatprincipiem, izmantojamām programmām, kā arī padziļināt teorētiskas zināšanas par kādu no tīmekļa lapu izstrādes aspektiem. Kursa darba izstrādes procesā studējošie attīsta un pilnveido praktiskas iemaņas koda rakstīšanā, izmantojot hiperteksta iezīmju valodu (HTML), kaskadētas stilu tabulas (CSS), JavaScript skriptēšanas valodu, kā arī ievērojot labas prakses ieteikumus koda rakstīšanā un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• spēj parādīt teorētiskās zināšanas par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām, tīmekļa lapu uzbūves pamatprincipiem – kursa darb apraksts un kursa darba aizstāvēšana;
• spēj definēt kursa darba temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās metodes tā izstrādāšanā - kursa darba apraksts;
• spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju kursa darba izstrādei - kursa darba apraksts, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana;
• prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana;
• prot lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, veidot un apstrādāt lietotāja formas, izmantot DOM objektus, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to – tīmekļa lapas pirmkods;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, publiski aizstāvēt darba rezultātus – kursa darba prezentācija un aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju. 2h
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 1h
3. Izvēlētas tēmas un mērķauditorijas raksturojums. Esošo risinājumu atlase un analīze. 6h
4. Informatīvā materiāla apzināšana, teorētiskās literatūras apkopošana un informācijas sistematizēšana par izvēlēto tēmu. 4h
5. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par izvēlēto tematiku. Satura sagatavošana. 4h
Tīmekļa vietnes izstrāde. 16h
6. Kursa darba apraksta izstrāde, noformēšana un nepieciešamo korekciju veikšana. 5h
7. Kursa darba aizstāvēšana. 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Vērtējums ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students kursa darbu atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kursa darba vadītāju.
Studentam jāiesniedz e-studijās līdz noteiktam termiņam:
1. tīmekļa vietnes projekts (pirmkods)
2. kursa darba apraksts, kas ir jānoformē atbilstoši ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vadītājs organizē publisku aizstāvēšanu.
Kursa darba atzīmi veido:
• tīmekļa vietnes izstrādes kvalitāte (60%);
• kursa darba apraksta kvalitāte (30%);
• kursa darba prezentācija un atbildes uz jautājumiem (10%).

Obligātā literatūra

1. W3schools - WEB izstrādes mācību vietne tiešsaistē, kas balstīta uz jaunākajiem standartiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp
2. The World Wide Web Consortium (W3C) [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3.org/
3. Bootstrap satvara mājaslapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://getbootstrap.com/
4. Vektoru ikonu lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://fontawesome.com/
5. Minnick J. Responsive Web Design with HTML 5 & CSS. Cengage Learning, 9th edition, 2020, 640 lpp. (RTU bibliotēka)
6. Scott A., Powers S., MacDonald M. JavaScript Cookbook: Programming the Web 3rd edition. O'Reilly Media, 2021, 650 pp. (pieejams fakultātē 35.kab.)
7. Carey. P.M. New Perspectives on HTML 5 and CSS. Cengage Learning, 8th edition, 2020, 936 lpp (pieejams fakultātē 35.kab.)
8. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites 6th New edition. O'Reilly Media, 2021, 825 pp. (pieejams fakultātē 35.kab.)
9. Code Quickly. Learn JavaScript Quickly: A Complete Beginner's Guide to Learning JavaScript, Even If You're New to Programming. Drip Digital, 2020, 172 pp. (pieejams fakultātē 35.kab.)
10. Blender.org - Blender trīsdimensiju programmas izstrādātāju vietne – manuālis, video pamācības, diskusijas [tiešsaiste/online]. (Blender.org.
11. – Blender 3D software official website – tutorials, video tutorials,
12. discussions) Pieejams (Available): https://www.blender.org/support/ The Blender Foundation organizācijas Blender institūta korporācijas Youtube kanāls (Official Youtube channel of The Blender Foundation) [tiešsaiste]. Pieejams (Available):
13. https://www.youtube.com/c/BlenderFoundation/playlists
14. ITF Kursa darbu, bakalaura darbu un maģistra darbu noformēšanas metodiskajiem noteikumiem [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.itf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti, In English available:
https://www.itf.llu.lv/en/writing-bachelor-and-master-thesis

Papildliteratūra

1. Scott A.D. JavaScript Everywhere: Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron. Beijing : O'Reilly Media, 2020. 344 p.
2. McFedries P. Web Design Playground: HTML & CSS the Interactive Way. Manning, 2019. 440 p.
3. Brown T.B. CSS Master. SitePoint. 3rd edition, 2021. 524 p.
4. Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.

Piezīmes

ITF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai".