Kursa kods DatZ2013

Kredītpunkti 4.50

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Zinātnes apakšnozareProgrammēšanas valodas un sistēmas

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

DatZB001 [GDATB001] WWW tehnoloģijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, tīmekļa lapu uzbūves un izstrādes pamatprincipiem, kā arī par izmantojamām programmām. Studenti apgūst hiperteksta iezīmju valodu (HTML), kaskadētas stilu tabulas (CSS), kā arī JavaScript skriptēšanas valodas pamatus. Iegūtās zināšanas studenti izmanto kursa darba izstrādē, veidojot tīmekļa lapu noteiktai mērķauditorijai. Šī kursa zināšanas studentiem jāpielieto cita studiju kursa ietvaros par mājaslapas aizmugursistēmas izstrādi un tur sekojošo kursa darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zina par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām, tīmekļa lapu uzbūves pamatprincipiem – praktiskie darbi un eksāmens;
• prot lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, veidot un apstrādāt lietotāja formas, izmantot DOM objektus, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to - praktiskie darbi un pārbaudes darbs;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, lietot informācijas prezentācijas Interneta standartus – praktiskie darbi un pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. HTML dokumenta pamatstruktūras veidošana. HTML tagi. Teksta noformēšanas tagi. HTML – 2h.
2. Stili (CSS). CSS selektori, klases, identifikatori. CSS likumi un to prioritāte. CSS definēšanas metodes un stila uzdošana HTML dokumentā – 4h.
3. Pamata lapas iestatījumi. Teksta, attēlu, līniju, fona, saites izveide un stila uzdošana HTML dokumentā izmantojot CSS – 2h.
4. Sarakstu, tabulas izveide un noformēšana ar HTML un CSS – 4h.
5. Tīmekļa lapas strukturēšana ar slāņiem. Elementu pozicionēšana. Krāsu modeļi. Lietotās lielumu definēšanas mērvienības mājas lapu izstrādē. – 4h.
6. Responsīvā dizaina izveides pamatelementi un to lietojums noformēšanā. Ekrāna izšķirtspēju lūzuma punktu definēšana CSS responsīvā dizaina izstrādē – 2h.
7. Responsīvā dizaina izveides dinamiskie strukturēšanas elementi– 4h.
1. pārbaudes darbs: Responsīvas tīmekļa lapas izveide izmantojot HTML un CSS. Lapas element noformēšana – 2h.
8. Mājas lapu satvaru apskats. Satvara Bootstrap lietošana – 4h.
9. CSS mainīgie un koda priekšapastrādes satvari (preprocesori) – 2h.
10. Dokumentu objektmodelis DOM (Document Object Model) un tā lietošana. Formu elementu izveide un noformēšana HTML un datu lauku datu ievades apstrāde izmantojot JavaScript skriptēšanas valodu.– 4h.
11. JavaScript funkcijas un notikumi – 2h.
12. Javascript mainīgie, cikli, klases. Vērtību piešķiršana mainīgajiem. Datu ievades paņēmieni. Datu izvades paņēmieni – 4h.
13. Objektu un masīvu izmantošana JavaScript – 2h.
14. JavaScript bibliotēkas jQuery pievienošana un izmantošana tīmekļa lapās – 4h.
15. 2. pārbaudes darbs: JavaScript izmantošana tīmekļa lapās – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Jānokārto rakstisks eksāmens. Eskāmena uzdevumu veido:
• teorijas tests par studiju kursā apgūto teorētisko vielu;
• praktiskais uzdevums par studiju kursāa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakstiskā darba uzdevums ir jāuzsāk pildīt nodarbības laikā, patstāvīgi jāpabeidz un jānodod 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens ar atzīmi veido praktiskie darbi - 40% (no kopējā eksāmena vērtējuma), divi pārbaudes darbi - 20% un eksāmens - 40%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
• Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs jāiesniedz 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža un tiek vērtēts ar 2-6 punktiem par pareizi izpildītu darbu, ar pusi no iespējama punktu skaita – par daļēji izpildītu).
• 1.pārbaudes darbs: HTML dokumenta noformēšana, izmantojot CSS (10%).
• 2. pārbaudes darbs: HTML, CSS un Javascript sadarbība tīmekļa lapas izstrādē (10%).
• Eksāmens – teorijas tests un praktiskā daļa (40%).

Obligātā literatūra

• W3schools - WEB: izstrādes mācību vietne tiešsaistē, kas balstīta uz jaunākajiem standartiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp
• The World Wide Web Consortium (W3C) [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3.org/
• Bootstrap: satvara mājaslapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://getbootstrap.com/
• Vektoru ikonu lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://fontawesome.com/
• Minnick J. Responsive Web Design with HTML 5 & CSS. 9th edition. Cengage Learning, 2020. 640 p.
• Scott A., Powers S., MacDonald M. JavaScript Cookbook: Programming the Web 3rd edition. O'Reilly Media, 2021. 650 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)
• Carey P.M. New Perspectives on HTML 5 and CSS. 8th edition. Cengage Learning, 2020. 936 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)
• Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. 6th New edition. O'Reilly Media, 2021. 825 pp. (pieejams fakultātē 35.kab.)
• Code Quickly. Learn JavaScript Quickly: A Complete Beginner's Guide to Learning JavaScript, Even If You're New to Programming. Drip Digital, 2020. 172 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)

Papildliteratūra

• Scott A.D. JavaScript Everywhere: Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron. Beijing : O'Reilly Media, 2020. 344 p.
• McFedries P. Web Design Playground: HTML & CSS the Interactive Way. Manning, 2019. 440 p.
• Brown T.B. CSS Master. SitePoint. 3rd edition, 2021. 524 p.
• Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.