Kursa kods DatZ2005

Kredītpunkti 3

Datu bāzu tehnoloģijas II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2004, Datu bāzu tehnoloģijas I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt datu bāzes modeļu izveides un tehnoloģiskās realizācijas pamatus.
Tiek mācīts par datu bāzes tehnoloģijām, tās iespējām un lietošanu informācijas sistēmu izstrādē. Apgūtas strukturētās vaicājumu valodas saliktās konstrukcijas, datu definēšanas valodas izteikumu lietošana un specifiskās vaicājumu konstrukcijas. Praktiski apgūta dažāda līmeņa datu vaicājumu formulēšana un izmaksu noteikšana. Apskatīti alternatīvie datu glabāšanas risinājumi. Studenti apgūst paplašinātas praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmu PostgreSQL, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par datu bāzu tehnoloģiju pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL (datu bāzes projekts).
Prot praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; novērtēt datu tabulu projektējumu un novērst projektējuma nepilnības; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību (1. kontroldarbs, 2. kontroldarbs).
Spēj sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu datu glabāšanai un izgūšanai (datu bāzes projekts, 2. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Saliktas SQL konstrukcijas: pakārtotie vaicājumi (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
2. Saliktas SQL konstrukcijas: korelējošie vaicājumi (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
3. Vairāku vaicājumu rezultātu apvienošana (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
4. Indeksu nozīme datu izgūšanā no datu bāzes (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
5. Datu importēšana un eksportēšana (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
6. SQL funkciju izstrāde (2h lekcija 2h praktiskais darbs).
7. PL/pgSQL funkciju izstrāde (2h lekcija 2h praktiskie darbi).
8. Datu koriģēšanas funkcijas (1h lekcija 2h praktiskie darbi).
9. Datu bāzes datu pārskatu izstrāde (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
10. Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru un SQL (1h lekcija).
11. Datu noliktavas jēdziens (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
12. Datu bāzu tehnoloģiju attīstības tendences (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
13. Datu bāzu projektu aizstāvēšana (1h lekcija 1h praktiskais darbs).
14. Datu bāzu projektu aizstāvēšana (1h lekcija 1h praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa noslēgumā ir jāiegūst pozitīvs vērtējums eksāmenā. Lai varētu kārtot eksāmenu, ir nepieciešams sekmīgi izpildīt datu bāzes projekta prasības, kā arī visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam. Praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.
Kontroldarbi:
1. kontroldarbs: Datu izgūšana no vairākām tabulām un saliktu vaicājumu veidošana.
2. kontroldarbs: Datu bāzes funkciju izstrāde.
3. teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru un strukturēto vaicājumu valodu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa ietvaros ir jāizstrādā datu bāzes projekts - informācijas sistēmas datu bāze, demonstrējot visa kursa ietvaros apgūtās zināšanas. Ir nepieciešams izstrādāt funkcionējošu datu bāzi informācijas sistēmai atbilstoši definētājām prasībām. Studentam jāpamato projekta tehniskā realizācija, izveidojot projekta apraksta dokumentu. Projekta izstrādei ir paredzētas 6 nedēļas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai varētu kārtot eksāmenu, visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam. Praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.
Eksāmenu veido divas daļas. Pirmajā daļā studenti rakstiski sniedz atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem. Otrajā daļā risina praktiskos uzdevumus PostgreSQL datu bāzu sistēmā.

Obligātā literatūra

1. Date C.J. Introduction to Database Systems. 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
2. Coronel C. Database principles: fundamentals of design, implementation, and management. Andover: Cengage Learning, 2013. 866 p.
3. Oppel A. SQL: a beginner’s guide. New York: McGraw-Hill, 2016. 533 p.
4. Kumar V.N.A. PostgreSQL 13 Cookbook. Packt Publishing, 2021. 319 p. (Pieejama Datoru Sistēmu katedras bibliotēkā) (Available at library of Department of Computer Systems)

Papildliteratūra

1.Dombrovskaya H., Novikov B., Bailliekova A. PostgreSQL Query Optimization. Apress. 2021. 315 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "Data Base Journal". QuinStreet. Pieejams: http://www.databasejournal.com
2.Emuārs "DB-Enignes Blog", solid IT. Pieejams: https://db-engines.com/en/blog

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.