Kursa kods DatZ2005

Kredītpunkti 2

Datu bāzu tehnoloģijas II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums12.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Tiek mācīts par datu bāzes tehnoloģiju, tās iespējām un lietošanu informācijas sistēmu izstrādē. Apgūtas strukturētās vaicājumu valodas saliktās konstrukcijas, datu definēšanas valodas izteikumu lietošana un specifiskās vaicājumu konstrukcijas. Praktiski apgūta dažāda līmeņa datu vaicājumu formulēšana un izmaksu noteikšana. Apskatīti alternatīvie datu glabāšanas risinājumi, kas neizmanto relāciju datu bāzu modeļus. Studenti apgūst paplašinātas praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadībad sistēmām PostgreSQL un NoSQL datu bāzu sistēmu, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par datu bāzu tehnoloģiju pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL.
prasmes praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; novērtēt datu tabulu projektējumu un novērst projektējuma nepilnības; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību.
kompetence sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu datu glabāšanai un izgūšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Saliktas SQL konstrukcijas: pakārtotie vaicājumi.
2. Saliktas SQL konstrukcijas: korelējošie vaicājumi.
3. Vairāku vaicājumu rezultātu apvienošana.
4. Indeksu nozīme datu izgūšanā no datu bāzes.
5. Datu importēšana un eksportēšana.
6. SQL funkciju izstrāde.
7. Pl/pgSQL funkciju izstrāde.
8. Datu koriģēšanas funkcijas.
9. Datu bāzes datu pārskatu izstrāde.
10. Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru un strukturēto vaicājumu valodu.
11. Datu noliktavas jēdziens.
12. NoSQL jēdziens un tehnoloģija.
13. NoSQL sistēmu izstrādes pamatprincipi.
14. Datu bāzu tehnoloģiju attīstības tendences.
15. Datu bāzu projektu aizstāvēšana.
16. Datu bāzu projektu aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts mājas darbs un nokārtoti kontroldarbi.
1. kontroldarbs: Datu izgūšana no vairākām tabulām un saliktu vaicājumu veidošana.
2. kontroldarbs: Datu bāzes funkciju izstrāde.
Teorētiskais kontroldarbs par datu bāzu arhitektūru un strukturēto vaicājumu valodu.
Mājas darbā ir jāizstrādā informācijas sistēmas datu bāze, demonstrējot visa kursa ietvaros apgūtās zināšanas.
2. daļas noslēgumā ir eksāmens. Lai varētu kārtot eksāmenu ir nepieciešams izpildīt un aizstāvēt 2. daļas laboratorijas darbus, kā arī sekmīgi izpildīt 2. daļas mājas darbu un 2. daļā paredzētos kontroldarbus.
Eksāmens sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā studenti rakstiski sniedz atbildes uz teorētiskajiem jautājumiem. Otrajā daļā risina praktiskos uzdevumus PostgreSQL datu bāzu sistēmā. Kontroldarbus var rakstīt tikai norādītā laikā. Students pēc izvēles var pārrakstīt vienu no kontroldarbiem līdz individuālo studiju un pārbaudījumu perioda sākumam.

Pamatliteratūra

1. Date C.J. An Introduction to Database Systems, An 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
2. Coronel C. Database principles: fundamentals of desing, implementation and management. Andover: Cengage Larning, 2013. 866 p.
3. Oppel A.SQL: a beginners guide New York: McGraw-Hill, 2016. 533 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Data Base Journal", QuinStreet, Pieejams: http://www.databasejournal.com 2. Emuārs "DB-Enignes Blog", solid IT, Pieejams: https://db-engines.com/en/blog

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un obligātais kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā“Datorvadība un datorzinātne”.