Kursa kods DatZ2004

Kredītpunkti 3

Datu bāzu tehnoloģijas I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Gatis Vītols

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt datu bāzes modeļu izveides un tehnoloģiskās realizācijas pamatus.
Tiek mācīts par datu bāzes tehnoloģijām un to pamatiespējām. Apskatīti relāciju datu bāzes projektēšanas pamati, datu modeļa un shēmu jēdzieni. Mācīts, kā izstrādāt, sasaistīt un normalizēt datu tabulas relāciju datu bāzēs. Apgūti tabulu sasaistes veidi. Teorētiski un praktiski apgūta datu izguve no vienas un vairākām tabulām ar strukturēto vaicājumu valodu. Studenti apgūst praktiskās iemaņas darbā ar datu bāzu vadības sistēmu PostgreSQL, kā arī izpilda patstāvīgo darbu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par datu bāzu tehnoloģiju pamatjēdzieniem, lietošanas paņēmieniem un strukturēto vaicājumu valodu SQL (3. kontroldarbs).
Prot praktiski izstrādāt datu bāzes dažāda tipa datu glabāšanai; novērtēt datu tabulu projektējumu un novērst projektējuma nepilnības; izgūt datus ar strukturētās vaicājumu valodas SQL palīdzību (1. kontroldarbs, 2. kontroldarbs).
Spēj sadarbībā ar grupu vai patstāvīgi analizēt datus, izvēlēties un argumentēt tehnoloģisko risinājumu datu glabāšanai un izgūšanai (mājas darbs, 2. kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Dati, informācija, zināšanas (1h lekcija).
2. Datu modeļa jēdziens (1h lekcija).
3. Relāciju datu modelis (1h lekcija 3 praktiskie darbi).
4. Tabulu normalizācija (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
5. Datu bāzu vadības sistēmas (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
6. Relāciju datu bāzes modeļa izstrāde konkrētam uzdevumam (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
7. Datu bāzu vadības sistēmas PostgreSQL arhitektūra (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
8. Relāciju datu bāzes tabulu izstrāde (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
9. Datu definēšanas valodas izteikumu lietošana (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
10. Tabulu sasaistes veidošana (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
11. Tabulas rekursīvā sasaiste (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
12. Strukturētā vaicājumu valoda (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
13. Tabulu skati (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
14. Datu izgūšana no vienas tabulas (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
15. Datu izgūšana no vairākām tabulām (1h lekcija 1 praktiskais darbs).
16. Datu grupēšanas iespējas vaicājumos (1h lekcija 1 praktiskais darbs).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, ir nepieciešams sekmīgi izpildīt 1 mājas darbu, kā arī visu trīs kontroldarbu vidējam vērtējumam ir jābūt sekmīgam.
Kontroldarbi:
1.Datu bāzes modeļa izstrāde.
2.Datu bāzes modeļa realizācija datu bāzes vadības sistēmā.
3.Teorētiskais kontroldarbs par visām kursā apgūtām tēmām.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbā ir jāizstrādā datu bāzes projekts, pielietojot kursā apgūtās zināšanas. Ir nepieciešams, lietojot praktiskajos darbos apgūtās iemaņas, izveidot un iesniegt datu bāzes projektu un tā apraksta dokumentu, kas paskaidro izstrādāto projektu. Mājas darba izstrādei paredzēts 1 mēnesis.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no mājas darba un kontroldarbu vidējā vērtējuma. Praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Obligātā literatūra

1. Date C.J. Introduction to Database Systems. An 8th Ed. Boston: Addison Wesley, 2004. 1024 p.
2. Coronel C. Database principles: fundamentals of design, implementation, and management. Andover: Cengage Learning, 2013. 866 p.
3. Oppel A. SQL: a beginner’s guide. New York: McGraw-Hill, 2016. 533 p.
4. Kumar V.N.A. PostgreSQL 13 Cookbook. Packt Publishing, 2021. 319 p. (Pieejama Datoru Sistēmu katedras bibliotēkā) (Available at library of Department of Computer Systems)

Papildliteratūra

1.Dombrovskaya H., Novikov B., Bailliekova A. PostgreSQL Query Optimization. Apress. 2021. 315 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "Data Base Journal". QuinStreet. Pieejams: http://www.databasejournal.com
2. Emuārs "DB-Enignes Blog", solid IT. Pieejams: https://db-engines.com/en/blog

Piezīmes

ITF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne” un
profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.