Kursa kods DatZ1010

Kredītpunkti 3

Programmēšanas pamati II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar mūsdienīgas objektu orientētas programmēšanas valodas elementiem – datu tipu konvertāciju, klasēm un objektiem, izņēmumu apstrādes mehānismiem. Kursa ietvaros tiek padziļināti apskatītas funkciju izmantošanas īpatnības darbā ar dažādiem datu tipiem. Laboratorijas nodarbību ietvaros studenti gūst iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodu C# objektus un klases.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin programmēšanas pamatprincipus (kontroldarbi, eksāmens);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu (laboratorijas darbi, kontroldarbi);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, neizmantojot datu vadības sistēmas (kontroldarbi, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Funkcijas (2h)
2 Funkcijas (2h)
3 Datu tipi (2h)
4 Datu tipu konvertēšana (2h)
5 Robainie masīvi (2h)
6 Darbs ar masīviem (2h)
7 Funkciju definēšana (2h)
8 Funkciju lietošanas īpatnības (2h)
9 Klases un objekti (2h)
10 Klases un objekti (2h)
11 Vērtības un atsauču tipi (2h)
12 Vērtības un atsauču tipi (2h)
13 Klases īpašības (2h)
14 Statiskas funkcijas (2h)
15 Izņēmum apstrāde (2h)
16 Izņēmumu ģenerēšana (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktisko nodarbību. Jābūt uzrakstītam eksāmena uzdevumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus, konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – laboratorijas darbu un kontroldarbu vērtējums (40%), eksāmena uzdevuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Lee G. Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices: Deconstruct Object-oriented Programming and Use It with Other Programming Paradigms to Build Applications. Packt Publishing, 2019. 249 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
2. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
3. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing. 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection

Papildliteratūra

1. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. O. M. A. Khan, J. Callaway, C. Hunt, R. Stephens. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 589 p.
2. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis
• Visual Studio .Net. [tiešsaiste]. Pieejams: https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/net-development/

Piezīmes

ITF profesionālās bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.