Kursa kods DatZ1009

Kredītpunkti 3

Programmēšanas pamati I

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar programmēšanas valodu vēsturi, attīstību un uzbūves principiem. Studenti tiek iepazīstināti ar programmēšanas valodu pamatelementiem – datu tipiem, mainīgajiem, nosacījuma operatoriem, cikliem, masīviem un funkcijām. Praktisko nodarbību ietvaros studenti gūst iemaņas vienkāršu programmu veidošanā, izmantojot programmēšanas valodu C#.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin programmēšanas pamatprincipus (kontroldarbi, ieskaites uzdevums);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu (laboratorijas darbi, kontroldarbi);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, neizmantojot datu vadības sistēmas (kontroldarbi, ieskaites uzdevums).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija (2h)
2 Programmēšanas valodu attīstība (2h)
3 Mainīgie (2h)
4 Mainīgie (2h)
5 Operācijas (2h)
6 Algoritmi (2h)
7 Nosacījumu operatori (2h)
8 Cikla operatori while un do..while (2h)
9 Cikla operators For (2h)
10 Pakārtoti cikla operatori (2h)
11 Viendimensijas masīvi (2h)
12 Darbības ar viendimensijas masīviem (2h)
13 Darbības ar viendimensijas masīviem (2h)
14 Darbs ar simbolu rindas tipu (2h)
15 Divdimensiju masīvi (2h)
16 Pamat darbības ar divdimensiju masīvu (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nepieciešams apmeklēt vismaz 50% praktiskās nodarbības.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus, konsultējoties ar praktisko darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāsagatavojas kontroldarbiem, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – laboratorijas darbu un kontroldarbu vērtējums (60%), ieskaites uzdevuma vērtējums (40%).

Obligātā literatūra

1. Lee G. Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices: Deconstruct Object-oriented Programming and Use It with Other Programming Paradigms to Build Applications. Packt Publishing, 2019. 249 p. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē
2. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
3. Posadas M. Mastering C# and. NET Framework. Birmingham: Packt Publishing. 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection

Papildliteratūra

1. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. O. M. A. Khan, J. Callaway, C. Hunt, R. Stephens. Birmingham: Packt Publishing. 2019. 589 p.
2. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing. 2017. – 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē
3. NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis
• Visual Studio. Net. [tiešsaiste]. Pieejams: https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/net-development/

Piezīmes

ITF profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.