Kursa kods DatZ1004

Kredītpunkti 3

Ievads datorstudijās

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Aleksandrs Gailums

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar datora darbības aritmētiskajiem un loģiskajiem pamatiem un datu glabāšanu, skaitīšanas sistēmām, bināro skaitļu attēlošanu un bināro aritmētiku. Apskatīt alfabētiskās informācijas kodēšanas principus. Kursā tiek dots priekšstats par mašīnvalodas instrukcijām un programmatūru. Parādīta skaitļotāju attīstības vēsture dažādu pielietoto tehnoloģiju griezumā. Aplūkotas jaunākās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības tendences.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina par skaitļotāja darbības aritmētiskajiem un loģiskajiem pamatiem, alfabētiskās informācijas kodēšanas principiem, informācijas tehnoloģiju attīstības vēsturi, mūsdienu aktualitātēm un perspektīvām (1.kontroldarbs).
Prot saistīt iegūtās zināšanas par informācijas tehnoloģiju pamatiem ar saturu citu kursu studijās (2.kontroldarbs).
Spēj risināt problēmas savā profesijā, piedalīties savas profesionālās jomas attīstībā (3.kontroldarbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Skaitļu pārvēršana no vienas skaitīšanas sistēmas citā. Skaitļu attēlošanas notācijas. (4h)
2. Aritmētiskā darbības ar binārajiem skaitļiem. (2h)
3. Darbības ar skaitļiem peldošā punkta formātā. (2h)
4. 1.kontroldarbs: Binārā aritmētika. (2h)
5. Loģiski izteikumi un loģiskas operācijas. (2h)
6. Loģiski elementi un shēmas. (2h)
7. Pussummators un pilnais summators. (2h)
8. Trigeris kā bitu glabāšanas ierīce. (2h)
9. 2.kontroldarbs: Binārā loģika. (2h)
10. Informācijas kodēšana un saspiešana. (2h)
11. Mašīnvalodas instrukcijas. (2h)
12. Mašīnvalodas programmas izpilde. (2h)
13. Masku pielietošana loģiskajās operācijās.
14. Vadības instrukcijas. (2h)
15. 3.kontroldarbs: Mašīnvaslodas instrukcijas. (2h)
16. Mācību ekskursija uz SIA MPS Vecauce (pr.d. 16h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iegūtā punktu summa kontroldarbos veido semestra kumulatīvo vērtējumu.
Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma, kas sastāda 50 %.
Kontroldarbi netiek pārrakstīti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Mājas darbos studenti veic datorklasē nepabeigto uzdevumu risināšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1.Brookshear J.G. Computer Science. Addison-Wesley, 2011.
2.Cerruzi P. E. A History of Modern Computer. Cambridge, Massachusetts:The MIT Press, 2003.
3. Gailums A., Tabunova T. Binārā aritmētika un loģika. Jelgava, 2017.
4. Petzold C. Code. Microsoft Press, 2001.

Papildliteratūra

1. Angļu-latviešu-krievu informātikas vārdnīca. A. Baums, J. Borzovs, A.Gobzemis, G. Fricnovičs, I. Ilziņa, V. Skujiņa. Rīga: Avots, 2001.
2. Reilly E. D. Milestones in Computer Science and Information Technology. – Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2003.
3. O’Regan G. A Brief History of Computing. London: Springer-Verlag, 2008.

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”.