Kursa kods CitiP031

Kredītpunkti 3

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Citi3045, Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II

Kursa anotācija

Profesionālā prakse iepazīstina studentus ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem izvēlētā prakses vietā, auditu veikšanu tēmas ietvaros, dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem un likumiem, paplašina un nostiprina zināšanas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc prakses studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par ugunsdrošības un civilās aizsardzības vietu un lomu konkrētā prakses vietā (prezentācija) ;
• prasmes izveidot ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmu konkrētā prakses vietā, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā (prakses atskaite);
• kompetence - sadarbībā ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu savas kompetences ietvaros rīkoties ārkārtas situācijās konkrētā prakses vietā (prakses atskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar prakses uzņēmuma ražošanas specifiku.
2 Prakses vietas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumu dokumentācijas un normatīvo aktu iepazīšana.
3 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības pasākumu finansēšanas novērtēšana.
4 Prakses rezultātu prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzņēmuma prakses vadītājs profesionālās prakses atskaiti izskata, novērtē un dod slēdzienu par tā ieskaitīšanu. Atskaiti paraksta un parakstu apliecina ar zīmogu. Atskaite jāiesniedz katedrā atbildīgā pasniedzēja noteiktajā datumā (ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc prakses beigām), vienlaikus studentam jāprezentē prakses rezultāti (10 min. gara runa).Kopā ar prakses atskaiti jāiesniedz arī norīkojums ar tajā doto raksturojumu. Atskaiti novērtē ar atzīmi 10 ballu sistēmā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Uzņēmuma prakses vadītāja vērtējums, prezentācijas vērtējums un pasniedzēja vērtējums par atskaiti.

Obligātā literatūra

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Labklājības ministrija. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 278 lpp.
2. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studijām.