Kursa kods CitiP007

Kredītpunkti 3

Ievads viesmīlībā

Kursa papildus materiāli CitiP007_Ievads_viesmīlībā.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits65

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

author pētn.

Indra Eihvalde

Mg. agr.

Kursa anotācija

Mācību prakses laikā studenti iegūst zināšanas par viesmīlības studiju kārtību LBTU, iepazīstas ar studiju gada iedalījumu, studentu tiesībām un pienākumiem, ar LBTU Fundamentālās bibliotēkas darba kārtību. Studenti apmeklē dažādus ēdināšanas un viesu izmitināšanas uzņēmumus, iepazīstas ar to darbības specifiku, ražošanas un viesu apkalpošanas darba organizācijas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas par studiju kārtību universitātē un par viesmīlības nozares darbības aktualitātēm (tests);
prasmes – prot darboties komandā (grupu darbs);
kompetence - spēj sistematizēt, apstrādāt un analizēt dažādu viesmīlības uzņēmumu piedāvājumu, to aktuālās praktiskās problēmas, (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju procesa raksturojums LBTU. LBTU sociālajos medijos. Ārpusstudiju aktivitātes
2 E-studijas, to pārvaldība un lietošana
3 Bibliotēkas fondi, informācija par bibliotēkas datu bāzēm
4 Mācību ekskursija uz viesmīlības uzņēmumiem
5 Studentu mobilitāte, studijas ārvalstu augstskolās ERASMUS+ programmas ietvaros
6 Informācija par LPTF fakultāti, studiju programmām
7 Mācību ekskursija uz viesmīlības uzņēmumiem
8 Studiju nolikums, citi normatīvie dokumenti
9 Patstāvīgā darba prezentācija
10 LBTU mācību pētījumu saimniecības SIA “LBTU MPS “Vecauce”” apmeklējums

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Dalība nodarbībās (vismaz 80%), sekmīgi uzrakstīts tests, patstāvīgā darba izstrāde un prezentēšana par 2 mācību ekskursijās apmeklētajiem viesmīlības uzņēmumiem (1 – viesu izmitināšanas uzņēmumu, 1 – ēdināšanas uzņēmumu).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakses aizstāvēšanai tiek sagatavota 5 minūšu ilga prezentācija, kurā students īsumā raksturo veiktos uzdevumus, praksē iepazītos uzņēmumus, izklāsta galvenos secinājumus un priekšlikumus, atbild uz prakses vadītājas un kursabiedru jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtots tests un izstrādāts patstāvīgais darbs veido 60% vērtējuma, piedalīšanās visās mācību ekskursijās un nodarbībās veido 40% no vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Food Safety, Sanitation, and Personal Hygiene (2015). The BC Cook Articulation Committee. file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/Food-Safety-Sanitation-and-Personal-Hygiene-1660153979.pdf
2. Īriste S., Platace M., Riekstiņa-Dolģe R. (2020). Viesu izmitināšanas pakalpojumu organizēšana. Rīga: VISC.
3. Roday S. Food Hygiene and Sanitation (2017). India: Mc Graw Hill, 315 p.

Papildliteratūra

1. LBTU Satversme https://www.lbtu.lv/sites/default/files/2023-06/Satversme_LBTU_konsolid_2023.pdf Atbildīgā par izdevumu T. Dmitrijeva. Jelgava: LBTU, 2023.

2. LBTU Starptautiskā mobilitāte: https://www.lbtu.lv/lv/starptautiska-mobilitate

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 1. semestris (PL) – LKI līmenis – 6.