Kursa kods Citi6014

Kredītpunkti 30

Maģistra darbs

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā810

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits810

Kursa apstiprinājuma datums28.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Citi6011, Maģistra darbs I

Citi6012, Maģistra darbs II

Citi6013, Maģistra darbs III

Kursa anotācija

Maģistra darba temata izvēle saistībā ar specialitāti, plāna sastādīšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi(es), mērķi un uzdevumus, tēmas aktualitātes pamatojumu, pētāmā objekta raksturojumu, literatūras studijas eksperimentu vai pētījumu metodikas sagatavošanai, pētāmā objekta apraksta sastādīšana, zinātniski pamatotas metodikas izvēle un/vai izstrāde,datu apstrādes metodikas apraksts. darba nodaļu izveidošan,. rezultātu un to analīzes izstrāde, darba melnraksta izstrāde, aizstāvēšana katedras sēdē, nepieciešamo korekciju veikšanas, darba gala versijas izstrāde un noformēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Izstrādājot maģistra darbu studējošais apliecina, ka iegūtās zināšanas un prasmes māk pielietot, veicot patstāvīgu pētījumu, analizējot un apkopojot literatūrā gūtās atziņas, pielietojot pētnieciskajiem uzdevumiem atbilstošu metodiku māk ievākt reprezentatīvus datus, tos matemātiski apstrādāt, analizēt un interpretēt, kā arī balstoties uz datu analīzes rezultātiem sniegt zinātniski pamatotus secinājumus un rekomendācijas ražošanai. Studējošais ir kompetents prezentēt pētījuma rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1Maģistra darbā pētāmā objekta apraksta sastādīšana.
2Maģistra darba metodikas izvēle un apraksta sastādīšana
3Maģistra darba metodikas saskaņošana ar darba vadītāju.
4Datu ievākšana.
5Datu ievākšana.
6Datu ievākšana.
7Datu apstrāde.
8Datu apstrāde.
9Maģistra darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats izstrāde.
10 Maģistra darba nodaļas Rezultāti un to analīze izstrāde.
11 Secinājumu un priekšlikumu formulēšana..
12 Maģistra darba noformēšana
13 Maģistra darba aizstāvēšana katedras sēdē
14 Nepieciešamo korekciju veikšana..
15 Darba gala versijas noformēšana un iesniegšana katedrā. Darba recenzēšana.
16 Maģistra darba aizstāvēšana MEK

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba izstrāde un publiska aizstāvēšana.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi Meža fakultātes studentiem [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp. [Skatīts 03.04.2018.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/sites/mf/files/files/lapas/SND.PDF
2.Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: SIA Medicīnas apgāds, 2015. 534 lpp.
3.. Mērvienību noteikumi [tiešsaiste]: Ministru kabineta noteikumi Nr.1186.Pieņemts 29.10.2013.; Stājas spēkā 02.11.2013. [ Skatīts 03.04.2018.] , pieejams: http:/likumi.lv/ta/id/261495-mērvienību noteikumi

Papildliteratūra

1. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.
2. O.А. Меженный O.А. Microsoft Office 2010: [Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher]: краткое руководство. Москва [и др.]: Диалектика 2011. 367 с.
3. Augucēvičs J. Word: Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2013. 63 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. iDienas Bizness: nedēļas laikraksts. Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums.Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044.
3. Starptautiskais zinātnisko rakstu krājums "Baltic Forestry"; http://www.balticforestry.mi.lt/ ; ISSN 1392-1355. Skatīts 2018.gada 8.janvārī.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas “Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.