Kursa kods Citi6011

Kredītpunkti 3

Maģistra darbs I

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums27.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Kursa anotācija

Maģistra darba temata izvēle saistībā ar specialitāti. Maģistra darba plāna sastādīšana, iekļaujot tajā maģistra darba hipotēzi(es), mērķi un uzdevumus. Maģistra darba tēmas aktualitātes pamatojums. Pētāmā objekta raksturojums. Literatūras studijas eksperimentu vai pētījumu metodikas sagatavošanai..

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – aprakstīt pētāmo objektu, saskaņā ar izvirzītajiem pētāmajiem uzdevumiem
• Prasmes – izvēlēties pētāmajam tematam atbilstošu metodiku, to aprakstīt un realizēt, ievācot pētījuma datus, kā arī izvēlēties un aprakstīt datu apstrādes metodiku, un saskaņā ar to apstrādāt ievāktos datus.
• Kompetence – formulēt rezultātus un aizstāvēt savu viedokli par pētāmo jautājumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Maģistra darba tēmas izvēle un saskaņošana ar potenciālo darba vadītāju.
2 Maģistra darba pamatinformācijas formulēšana.
3 Maģistra darba plāna sastādīšana.
4 Literatūras studijas un analīze, darba nodaļas Līdzšinējo pētījumu apskats struktūras izstrāde, balstoties uz literatu.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Maģistra darba plāna izstrāde un apstiprināšana katedras sēdē. Ieskaite atbilstoši paveiktajam darba apjomam.

Obligātā literatūra

1. Studiju noslēguma darbu struktūra un noformēšana: metodiskie norādījumi [tiešsaiste]. Sast. L.Sisenis, A. Ābele. Jelgava: LLU, 2015. 18 lpp [Skatīts 16.03.2017.]. Pieejams: http://www.mf.llu.lv/getfile.php?id=1383

Papildliteratūra

1. Nozares zinātniskā literatūra.
2. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009. 266 lpp.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss profesionālās maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studijām.