Kursa kods Citi4031

Kredītpunkti 1.50

Darba un civilā aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Aizstātais kurss

CitiB004 [GCITB004] Darba un civilā aizsardzība

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darbā vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā. ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus, kurus nosaka LR likumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un kritiska izpratne par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmas struktūru (tests);
Prasmes novērtēt apdraudējuma riskus, izveidot civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā, iestādē vai pašvaldībā, pirmās palīdzības sniegšanu un iemaņas darbā ar ugunsdzēšamo aparātu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas (Seminārs – 1h, Praktiskais darbs – 1h).
2. Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h).
3. Ugunsdrošība. Ugunsgrēks, tā lokalizācija un likvidēšana. Elektrodrošība (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
4. Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h)
5. Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h).
6. Paaugstinātas bīstamības objekti, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības. Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem. (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h).
7. Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis) (Lekcija – 1h; Praktiskais darbs – 1h).
8. Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana (Lekcija – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies semināra nodarbībās un ieguvuši novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Testa veidā iegūst arī novērtējumu, kas apliecina normatīvo aktu zināšanu un izpratni. Galīgais vērtējums – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais.
Apguves vērtēšanas forma - visām pilna un nepilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - ieskaite ar atzīmi;

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās zināšanu kontrolei, studējot speciālo literatūru un izmantojot e-studiju vidē studiju kursa ietvaros pieejamos mācību resursus.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai students iegūtu ieskaiti, vismaz 50% testa jautājumu jāatbild pareizi un izpildīti visi praktiskie darbi.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi: rokasgrāmata. Latvijas universitāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 68 lpp.
2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 538 lpp.
3. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Irastorza X. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. ESENER. Pieejams: https://www.vdi.gov.lv/lv/eiropas-darba-drosibas-un-veselibas-aizsardzibas-agentura
4. Ugunsdrošības noteikumi : Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 [tiešsaiste]. Pieņemts: 19.04.2016. Stājas spēkā: 01.09.2016. [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi.
5. Iekārtu elektrodrošības noteikumi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 209 [tiešsaiste]. Pieņemts: 12.04.2016. Stājas spēkā: 20.04.2016. [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281514-iekartu-elektrodrosibas-noteikumi
6. Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 05.05.2016. Stājas spēkā: 01.10.2016. [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums
7. Civil Protection and Disaster Management Law. Available:https://likumi.lv/ta/en/en/id/282333
Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts: 05.05.2016. Stājas spēkā: 01.10.2016. [skatīts 23.03.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/282333-civilas-aizsardzibas-un-katastrofas-parvaldisanas-likums

Papildliteratūra

1. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp.
2. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
3. Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU, Jan de Kok, Paul Vroonhof, Jacqueline Snijders, Georgios Roullis, Martin Clarke (Panteia), Kees Peereboom, Pim van Dorst ( vhp human performance), Iñigo Isusi (IKEI). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, ISBN: 978-92-9479-145-0 [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
4. Manage Dangerous Substance, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. European Agency for Safety and Health at Work, 2019. Healthy workplaces manage dangerous substances. Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. Awarded and commended examples. European Agency for Safety and Health at Work [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.]. Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Periodika un citi informācijas avoti

1. Valsts darba inspekcijas mājas lapa. Pieejams: https://www.vdi.gov.lv/lv/aktualitates
2. Portāls “Strādā vesels”. Pieejams: http://www.stradavesels.lv/
3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/ugunsdrosibas-uzraudziba
4. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Civilā aizsardzība. Pieejams: https://www.vugd.gov.lv/lv/civila-aizsardziba

Piezīmes

Obligāts studiju kurss studiju programmai “Veterinārmedicīna”