Kursa kods Citi4027

Kredītpunkti 3

Viesmīlības uzņēmumu stratēģiskā vadība

Kursa papildus materiāli Citi4027_ Viesmilibas_uznemumu_strategiska_vadiba.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.12.2016

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Laura Jaundāldere

Profesionālais maģistra grāds starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā

Priekšzināšanas

Citi3065, Komunikācija viesmīlībā

Citi3069, Viesnīcas dienestu vadība

Ekon3045, Nodokļi un nodevas

PārZ3102, Ražošanas vadība

VadZ3062, Uzņēmējdarbība

VadZ3066, Cilvēkresursu vadība

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par stratēģiskās plānošanas lomu uzņēmuma vadībā, stratēģijas komponentēm, līmeņiem un etapiem. Studenti tiek iepazīstināti ar stratēģijas veidiem un to izvēles principiem stratēģijas pielietošanā viesmīlības nozarē. Studiju kurss dot ieskatu par plašāk izmantotajām stratēģijām arī starptautiskā tirgus apstākļos. Studiju priekšmeta ietvaros studentiem ir iespēja veikt viesmīlības nozares vides un konkurences izpēti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas – izpratne par stratēģijas izveides un izmantošanas pamatprincipiem viesmīlības uzņēmuma vadībā pārmaiņu apstākļos.
Zināšanas tiek pārbaudītas divos kontroldarbos, kas ietver gan atvērta, gan slēgta tipa jautājumus. Kontroldarbs ir nokārtots sekmīgi, ja ir vismaz 40% pareizu atbilžu.
prasmes - prasme izvēlēties un pielietot racionālas un efektīvas informācijas iegūšanas, sistematizēšanas metodes viesmīlības uzņēmuma ekonomiskās darbības izvērtēšanai; prasme atbilstoši viesmīlības uzņēmuma darbību analīzes rezultātiem plānot uzņēmuma attīstības virzienus.
Prasmes tiek pārbaudītas 3 praktiskajos darbos, kas iever nozares analīzi, atsevišķu uzņēmumu situāciju analīzi un risinājumu izstrādi.
kompetence – spēja izstrādāt viesmīlības uzņēmuma darbības stratēģiju, kas ietver detalizētu pasākumu kopumu; spēja prezentēt un pamatot stratēģijas izvēli atbilstoši uzņēmuma darbības apstākļiem.
Kompetence tiek pārbaudīta grupu darbos, spējā argumentēt un pamatot savu viedokli un iegūto rezultātu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Stratēģijas definīcija, pamatjēdzieni.
2 Stratēģiskās plānošanas loma un vieta viesmīlības uzņēmumu vadības stratēģijas skatījumā.
3 Vadības stratēģija un saistītās puses viesmīlības uzņēmumos.
4 Iecerētā un realizētā stratēģija, tās elementi.
5 Ārējās vides informācijas iegūšana, pielietojums, viesmīlības uzņēmumu vides, konkurentu izpēte.
6 Stratēģijas prognozēšana: ierobežojumi, trūkumi, tradicionālās kļūdas. Darbaspēka nozīme.
7 M. Portera 5 spēku modelis.
8 Iekšējā vide: spēku un vājību identifikācija, vērtību virknes pamata un papildaktivitātes.
9 Tirgus dzīves cikla konceptuālais modelis, viesmīlības uzņēmumu dzīves cikls stratēģijas aspektā.
10 Stratēģijas vadības līmeņi.
11 Viesmīlības uzņēmumu izdzīvošanas stratēģijas četras alternatīvas. Zilā okeāna un sarkanā okeāna stratēģija.
12 Stratēģijas vadības funkcionālais līmenis, klienta vērtības vadība viesmīlības uzņēmumos.
13 Stratēģijas vadības biznesa līmenis: konkurences priekšrocību izmantošana, izmaksu līderpozīciju stratēģija viesmīlībā.
14 Konkurences spēku matrica, biznesa pozīciju matrica viesmīlības nozarē.
15 Stratēģijas vadības korporatīvais līmenis viesmīlības nozarē, diversifikācijas nozīme.
16 Stratēģijas vadības starptautiskais līmenis viesmīlības nozarē.

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti, studentiem sekmīgi jākārto divi kontroldarbi, jāuzraksta trīs patstāvīgi darbi un jāpiedalās praktiskajos darbos (grupu darbos).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu ietvaros studenti veic nozares izpēti, tiek pētīta konkurence, nozares tendences, vadīšana un stratēģiskās vadības problēmas viesmīlības uzņēmumos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējumu veido 2 kontroldarbi un 3 praktiskie darbi. Katrs darbs veido piektdaļu vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Balode I. (2008). Tūrisma biznesa pamati. Rīga: Biznesa vadības koledža. 272.lpp
2. Ivanova M., Ivanov S., Magnini V. (2016). The Routledge Handbook of Hotel Chain Management. New York: Routledge, pp.12- 27.
3. Freijers V. Tūrisma mārketings: Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 621 lpp.
4. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus: stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
5. Lake N. Stratēģiskā plānošana: praktisks mācību līdzeklis. Rīga: Multineo, 2007. 247 lpp.
6. Baye M.R. Managerial Economics and Business Strategy. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. 623 p.
7. Hill C.W.L. Strategic Management: and Integrated Approach. Boston, USA: Houghton Mifflin, 2008. 1072 p.

Papildliteratūra

Enz A. Cathy. Hospitality strategic Management: Concepts and cases. Wiley J. & Sons: 2009. 696 p.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 4.kurss