Kursa kods Citi4011

Kredītpunkti 4.50

Darba un civilā aizsardzība

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author

Pēteris Kaļeiņikovs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Starptautiskās darba aizsardzības konvencijām, LR darba aizsardzības un darba likumiem, noteikumiem u.c. normatīviem dokumentiem Studenti apgūst prasības darba vietai, riskiem darbā vidē, elektrodrošībā, ugunsdrošībā. ārkārtējās situācijās, civilās aizsardzības novērtēšanas un reaģēšanas pamatprincipus, tiesības un pienākumus,kurus nosaka LR likumi. Apgūst ergonomikas jēdzienu, cilvēka ķermeņa un darba mijiedarbību, darba vietu un vides pareizu organizāciju mežizstrādē antropoloģiju, darba psiholoģiju, fizioloģiju, higiēnu, cilvēka bioritmus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un kritiska izpratne par ergonomikas, darba aizsardzības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā (tests)
• Prasmes izveidot darba un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā, apmācīt nodarbinātos drošām darba metodēm; pielāgot darba procesu nodarbinātā antropometriskajām, fiziskajām un psiholoģiskajām spējām. (praktiskie darbi).
• Kompetence - sadarbībā ar darba aizsardzības speciālistu veikt darba vides iekšējo uzraudzību, savas kompetences ietvaros rīkoties ārkārtas situācijās; veikt nodarbināto atlasi un darbspēju novērtējumu, pieņemt lēmumus ergonomikas praktiskā realizācijā (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1.Darba aizsardzības sistēma, reglamentējošie dokumenti. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
2 Higiēna un sanitārija, darba vides faktori.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
3 Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas iespējas.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
4 Darba vides riski, raksturlielumi, normēšana, aizsardzība.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
5 Ugunsdrošība, to reglamentējošie normatīvie akti.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
6 Ugunsdrošības dokumentācija.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi -
2 stundas
7 Ugunsgrēks, tā lokalizācija un likvidēšana.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
8 Elektrodrošība. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
9 Civilās aizsardzības sistēmas struktūra, tiesiskais regulējums, organizācija un vadība.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
10.Pašvaldību civilās azsardzības.komisijas.Apdraudējuma riska novērtēšana.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
11.Valsts, pašvaldību, juridisko un fizisko personu uzdevumi, tiesības un pienākumi civilās aizsardzības jomā.Īpašie tiesiskie režīmi (ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvoklis).Civilās aizsardzības pasākumu plānošana.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
12.Paaugstinātas bīstamības objekti, tā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākumi un tiesības.Bīstamās vielas, to klasifikācija un prasības to glabāšanai un pārvadājumiem.lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
13.Pirmās palīdzības sniegšanas prasmes dzīvībai kritiskās situācijās, palīdzības izsaukšana. Individuālie aizsardzības līdzekļi katastrofas gadījumā. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
14 Ievads ergonomikā. Antropometrija.Biomehānika. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
15 Darba vietas, ražošanas līdzekļu atbilstība ergonomiskajām prasībām. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas
16 Darba psiholoģija. Cilvēka darbaspējas. lekcija - 1 stunda, praktiskie darbi - 2 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošo novērtējumu saņem studenti, kuri nostrādājuši praktiskos darbus, piedalījušies semināra nodarbībās un ieguvuši novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Testa veidā iegūst arī novērtējumu, kas apliecina normatīvo aktu zināšanu un izpratni. Galīgais vērtējums – teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais.
Apguves vērtēšanas forma - visām pilna un nepilna laika pirmā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - ieskaite ar atzīmi; visām pilna un nepilna laika otrā līmeņa augstākās izglītības pamatstudiju programmām - eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav paredzēts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens -. teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu vērtējuma vidējais aritmētiskais.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē: raksturlielumi, iedarbība uz organismu, aizsardzība, preventīvie pasākumi: rokasgrāmata. Latvijas Universitāte. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007. 68 lpp.
2. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Rīga: Medicīnas apgāds, 2015. 538 lpp.
3. Kaļķis V. Biznesa ergonomikas vadība. Monogrāfija. Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014. 155 lpp.
4. Kaļķis V. Darba vides risku novērtēšanas metodes. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008. 242 lpp.
5. Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Irastorza X. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).Third European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks. ESENER 6 European Agency for Safety and Health at Work, 2019 Looking 201.11.2019. https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view
7 Regulation No. 359 “Labour Protection Requirements in Workplaces” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/legislation/leg_health_8.pdf
8. Regulation No. 950 „Procedures for Investigation and Registration of Accidents at Work” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/en/id/196653
9. Regulation No. 219 “Procedures for the Performance of Mandatory Health Examinations” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/189070-procedures-for-performance-of-mandatory-health-examinations
10. Regulation No. 660 “Procedures for the Performance of Internal Supervision of the Work Environment” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/164271-procedures-for-the-performance-of-internal-supervision-of-the-work-environment
11. Regulation No. 749 “Regulations Regarding Training in Labour Protection Matters” [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/214922-regulations-regarding-training-in-labour-protection-matters 12. Fire Safety and Fire-fighting Law Regulation No. 238 Fire Safety Regulations Civil Protection and Disaster Management Law [tiešsaiste] [skatīts 02.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/en/id/68293-fire-safety-and-fire-fighting-law

Papildliteratūra

1. Darba higiēna. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 179 lpp.
2. Darba drošība. Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, LR Labklājības ministrija. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 278 lpp.
3. Jemeļjanovs V., Sulojeva J. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.
4. Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU, Jan de Kok, Paul Vroonhof, Jacqueline Snijders, Georgios Roullis, Martin Clarke (Panteia), Kees Peereboom, Pim van Dorst ( vhp human performance), Iñigo Isusi (IKEI). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, ISBN: 978-92-9479-145-0 [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.] Pieejams:
https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view 5. Manage Dangerous Substance, Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. European Agency for Safety and Health at Work, 2019. Healthy workplaces manage dangerous substances. Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019. Awarded and commended examples. European Agency for Safety and Health at Work [tiešsaiste] [skatīts 28.12.2019.]. Pieejams: https://osha.europa.eu/lv/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2018-2019/view

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Būvēt: izdevīgi, mūsdienīgi, profesionāli. Rīga: Pārdošanas grupa. ISSN 1407-4559.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss MF studiju programmai "Kokapstrāde" pilna un nepilna laika studijās.