Kursa kods Citi3062

Kredītpunkti 3

Informācijas tehnoloģijas viesmīlībā

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2023

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Mārtiņš Šabovics

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt darba izstrādes pamatprincipus, to saturisko un vizuālo attēlošanu, noformēšanu un prezentēšanu; izprast funkcionālās iespējas procesa paātrināšanai un darba efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot dažāda veida lietotājprogrammas. Apgūt iemaņas Rkeper – restorānu darba automatizācijas sistēmas lietošanā. Iemācās profesionāli noformēt liela apjoma dokumentus, izstrādāt ēdienkartes un patērētāja piesaistes vizuālos materiālus. Apgūt veikt aprēķinus, veidot datu bāzi un vizuālos grafikus, kā arī iemācīties sagatavot un sniegt prezentācijas. Izstrādātais patstāvīgais darbs, sniedz nepieciešamās zināšanas studiju procesā nepieciešamo darbu izstrādāšanā un noformēšanā, kā arī spēt lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguvē studenti iegūst zināšanas par teksta redaktora, vizuālās veidošanas un datu apstrādes lietotājprogrammu pielietojumu dokumentu noformēšanā, prezentāciju veidošanā, informācijas sakārtošanā, datu apstrādē un automatizācijas sistēmas restorānu, viesnīcu un Rkeper lietošanā. Prot patstāvīgi aprakstīt, interpretēt, prezentēt daudzveidīgu datu rezultātus, formulēt dažādus risinājumus un problēmas viesmīlības jomā, izmantojot informācijas tehnoloģijas rīkus. Kompetence: izmantojot informācijas tehnoloģijas, patstāvīgi izvēlēties atbilstošāko datu attēlojuma un noformējuma veidu datu analīzē, izvērtēt un analizēt datus, informācijas resursus, pieņemt pareizus lēmumus un risināt problēmas viesmīlības jomā. Prot izmantot teksta redaktora, prezentāciju veidošanas rīkus un datu apstrādes lietotājprogrammas.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Microsoft programmatūru pielietojums un izmantošanas iespējas viesmīlības jomā – vide, tās pielāgošana, darbs ar dažāda veida objektiem – 1 h.
1.laboratorijas darbs – Microsoft programmatūru vides elementi, SmartArt grafikas veidošana un noformēšana restorānu un viesu uzņemšanas procesos – 3 h
2. Microsoft programmatūru pielietojums un izmantošana dokumentu standartizācijas iespējām, pārskatīšana un koplietošana viesmīlības jomā – 1 h
2.laboratorijas darbs – Piedāvāto veidņu izmantošana un pielāgošana, lietotāja dokumenta veidnes izstrāde, lietošana un labošana, dokumentu versiju salīdzināšana, izmaiņu rediģēšana un pārskatīšana restorānu un viesu uzņemšanas dokumentācijas procesos – 3 h
3. Microsoft programmatūru pielietojums un izmantošana – darbgrāmatas izveide, vides elementi prezentācijas pārvaldība un prezentēšanas veidi – 1 h
3.laboratorijas darbs – prezentācijas struktūras veidošana, veidņu izmantošana, dizaina elementu pielietošana un izmantošana prezentācijas veidošanā restorāniem un viesu uzņemšanas uzņēmumiem – 3 h
1.kontroldarbs – Microsoft programmatūru pielietojums un izmantošana.
4. Viesnīcu rezervācijas sistēmas –– 1 h
4.laboratorijas darbs – Viesnīcu rezervācijas sistēmu un to elementu izmantošana, datu masīvu analizēšana – 3 h
5. Restorānu rezervācijas sistēmas – 1 h
5.laboratorijas darbs – Restorānu rezervācijas sistēmas. Darbs ar datu bāzi: jaunu datu ievade, datu kārtošana (šķirošana). Datu atlasīšana, izmantojot automātisko filtru – 3 h
2.kontroldarbs – Rezervāciju sistēmas (viesnīcām un restorāniem) – vide, sistēmas un elektroniskās datu ievades veidi.
6. Rkeper – viesmīlības jomā izmantojamās darba automatizācijas sistēmas pielietojums – 1 h
6.laboratorijas darbs – Rkeper vides iepazīšana, struktūra – 3 h
7. Rkeper – kases moduļa iepazīšana un pielietojums klientu ātrai un kvalitatīvais apkalpošanai – 1 h
7.laboratorijas darbs – kases moduļa izveide – 3 h
8. Rkeper – noliktavas uzskaites sistēma – 1 h
8.laboratorijas darbs – noliktavas sistēma vienā datu bāzē – 3 h
3.kontroldarbs – Rkeper automatizācijas sistēmas pielietojums viesmīlības jomas darbā, vide un sistēmas pielietojums.

Nepilna laika klātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir ½ no norādīto stundu skaita.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
• sekmīgi uzrakstīti 3 kontroldarbi;
• 100% nostrādāti un pārbaudīti laboratorijas darbi;
• izstrādāts un prezentēts patstāvīgais darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgā darbā veic restorāna ēdienkartes vai viesnīcas piedāvājumu infografikas izveidi, kā arī izveido informatīvo prezentāciju par izvēlēto restorānu vai viesnīcu, norādot informāciju par darbības veidu, mērķi, uzdevumiem, komandu, piedāvājumu u.c. (apjoms līdz 10 slaidiem, iesniedz elektroniskā veidā.).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaiti ar atzīmi veido kontroldarbu vērtējumi (60%), patstāvīgā darba vērtējums (40%), laboratorijas darbi ar vērtējumu - ieskaitīts. Kontroldarbi iegūst sekmīgu vērtējumu (4 balles), ja puse (50%) to satura ir atbildēts pareizi. Laboratorijas darbu atskaites un patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Klieders J., Datorzinības. Microsoft Office 2013/2016: mācību līdzeklis., Rīga: Juridiskā koledža, 2018. ,295 lpp. Nav LBTU FB. Ir RTU
2. Jānis Augucēvičs J., Word Microsoft Office 2013., Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. , 83 lpp.
3. Duffy J., Cram C. , Illustrated course guide: Microsoft Word 2013 intermediate. , Stamford, CT: Cengage Learning, 2014. , 280 p.
4. Bluttman K. Excel formulas & functions for dummies. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2019. ,383 p.
5. Corti L., Van den Eynden V., Bishop L. & Woollard M. Managing and sharing research data: a guide to good practice., Los Angeles: SAGE, 2014. , 222 p.
6. Matthews M., Matthews C. , Microsoft Office. New York: McGraw-Hill Education, ;2015. , 244 p.
7. Pripp A. H., Statistics in food science and nutrition. New York: Springer, 2013., 66 p.
8. Bower J.A. , Statistical Methods for Food Science: introductory procedures for the food practioner. : Queen Margaret University, Edinburg, UK: 2013, . 318 p.

Papildliteratūra

1. Word palīdzības centrs [tiešaiste] [Skatīts: 01.02.2023.]. Pieejams: https://support.microsoft.com/lv-lv/office/word-darbam-ar-windows-apm%C4%81c%C4%ABba-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73
2. PowerPoint palīdzības centrs [tiešaiste] [Skatīts: 01.02.2023.]. Pieejams: https://support.microsoft.com/lv-lv/office/powerpoint-windows-apm%C4%81c%C4%ABbai-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787
3. Excel palīdzības centrs [tiešaiste] [Skatīts: 01.02.2023.]. Pieejams: https://support.microsoft.com/lv-lv/office/darbgr%C4%81matas-izveide-programm%C4%81-excel-94b00f50-5896-479c-b0c5-ff74603b35a3

Periodika un citi informācijas avoti

1. Scientific peer-reviewed papers' database, SCIENCE DIRECT. Peejams: http://www.sciencedirect.com/ [Skatīts: 1. februārī, 2023.]
2. Scientific peer-reviewed papers' database, SCOPUS. Peejams: http://www.scopus.com/ [Skatīts: 1. februārī, 2023.]

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība