Kursa kods Citi3047

Kredītpunkti 2

Ergonomika darbā II

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Anda Zvīgule

Mg. paed.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

Citi3046, Ergonomika darbā I

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ergonomiku kā zinātnes nozari, tās veidiem un dimensijām,ergonomisku darba vietu un riskiem, to atpazīšanu,slodzes, kognitīvo un organizatorisko ergonomiku, cilvēka faktora saikni ar organizācijas mērķi un darbības efektivitāti.cilvēks – mašīna – vide modeli ergonomiskajā skatījumā,fiziskās un psihoemocionālās slodzes izvērtējumu korelācijā ar noguruma un darbaspēju indeksu,ergonomikas principu ievērošanu,rekonstruējot, modernizējot un iekārtojot darba vietas,mikro- un makro ergonomiku organizācijas kultūras aspektā,uzņēmumu ergonomiku kā cilvēkresursu stratēģiskās vadīšanas mākslu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
•zināšanas un kritiska izpratne par ergonomikas vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
•prasmes formulēt un atpazīt ergonomiskos riskus, izveidot darba vietas ergonomisku novērtēšanu uzņēmumā vai iestādē, • kompetences veikt nodarbināto darbspēju noteikšanu atbilstoši ergonomikas prasībām, sasaistot cilvēka faktoru ar organizācijas mērķi un darbības efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Antropometrijas dimensijas. Ķermeņa būves nianses un ergonomiski veikts darbs.
2 Darba vieta, tās atbilstība ergonomiskajām prasībām. (lekc.)
3 Konkrētas darbmašīnas tehnisko parametru atbilstība studenta antropometriskajiem parametriem. (pr.d.)
4 Ražošanas līdzekļi un to ergonomiskās prasības. (lekc.)
5 Iekārtu un konstrukciju apkope atbilstoši ergonomikas prasībām.
6 Komforta robežas. Gaisa kvalitāte, aprīkojuma un darbarīku piemērotība, aizsardzības līdzekļi.
7 Tehniskā estētika. Krāsa un darba vide. Krāsu kontrasti. (lekc.)
8 Darba laiks ergonomiskajā aspektā.Pieredzes izvērtējums (sem.)
9 Psihoemocionālās slodzes un pārslodzes aspekti ergonomiskajā skatījumā.
10. Uzņēmumu ergonomika kā cilvēkresursu stratēģiskās vadīšanas māksla.
11. Ergonomiskie riski, to izvērtēšanas metodes.
12. Kognitīvās ergonomikas pamati. Darbaspējas. Nogurums.
13. Darbaspēju un noguruma indeksa mērīšana.
14.Prezentācija par praktiskiem pētījumiem darba ergonomikā izvēlētajos uzņēmumos.
15. Priekšlikumu izstrāde veicamajiem ergonomiskajiem pasākumiem, iekļaujošus darba aizsardzības pasākumu plānos (grupu darbs).
16.Kursa pašvērtējums. Eksāmens.
10 Enerģijas atjaunošana. (lekc.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu "Ergonomika darbā' studenti apgūst izmantojot lekciju materiālus, literatūru, pārbaudot zināšanas par patstāvīgi apgūtajiem jautājumiem. Literatūras un normatīvo dokumentu studijas. Kursa beigās studenti kārto eksāmenu par teorētisko kursu. Galīgo atzīmi vērtē kā vidējo atzīmi no eksāmena, praktiskajos darbos un patstāvīgajā darbā gūtās atzīmes ballēs. Eksāmena maksimālā atzīme 8 balles. Par individuāli veiktu patstāvīgo darbu atzīme var būt 9 balles. Eksāmenā iegūstamais maksimālais vērtējums – 8 balles (ļoti labi). Par individuāli veiktu papildus darbu atbilstoši vērtējumu skalai atzīmi var paaugstināt. Akumulējošu novērtējumu saņem studenti, kuri ir nokārtojuši testu par patstāvīgo darbu un lekcijām ar novērtējumu ne zemāku kā 5,0 balles. Galīgais vērtējums - vidējais aritmētiskais no divām kontrolēm.

Obligātā literatūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008. 190 lpp
2. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp.
3.Darba drošība. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 273 lpp.
4. D.Kaļķis H. Biznesa ekonomikas vadība. Rīga, SIA „Gutenbergs Druka”, 2014. – 155 lpp..

Papildliteratūra

1. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 157 lpp.
2. Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, RSU, 2012. – 834 lpp
3. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Riski darba vidē, Rīga, 2007. - 68 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Darba aizsardzības ziņas: Valsts Darba inspekcijas izdevums. Latvijas nacionālais kontaktpunkts. Eiropas Darba Drošības un Veselības Aizsardzības aģentūra. ISSN 1407-2044
2. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
3. Journal of Occupational and Organizational Psychology. ISSN 0963-1798

Piezīmes

Obligāts studiju kurss maģistra studiju programmas „Darba aizsardzība un drošība” nepilna laika studijām.