Kursa kods Citi3045

Kredītpunkti 2

Ugunsdrošība un civilā aizsardzība II

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMeža izmantošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Vairis Lasmanis

Mg. oec.

Kursa anotācija

Ugunsdrošības organizēšana uzņēmumā. Ugunsdzēsības inženiertehniskās sistēmas un aprīkojums. Rīcības plāna izstrāde ugunsgrēka gadījumam un profilaksei. Ugunsdzēsības un ugunsdrošības likums. Ugunsdrošības noteikumi. Darbi sprādzienbīstamā vidē un to risku novērtēšana. Riski ugunsgrēka un citās ārkārtas situācijās. Ārkārtas situācijas, to noskaidrošana, novērtēšana un reaģēšana uz tām. Cilvēku rīcība ārkārtējās situācijās, to individuālā un kolektīvā aizsardzība. Ražošanas objektu nodrošināšana ārkārtējās situācijās. Cilvēku aizsardzība ārkārtējās riska situācijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs: zināšanas un kritiska izpratne par ugunsdrošības un civilās aizsardzības vietu un lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā (tests); prasmes izveidot ugunsdrošības un civilās aizsardzības sistēmu uzņēmumā vai iestādē, veikt nodarbināto instruktāžu darba vietā (praktiskie darbi); kompetence - sadarbībā ar ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistu savas kompetences ietvaros rīkoties ārkārtas situācijās (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ugunsgrēka dzēšana. (lekc.)
2 Ēku (būvju) ugunsdrošības tehniskā klasifikācija un novērtējums. (lekc.)
3 Ugundrošības pasākumi ražošanas procesos. (lekc.)
4 Ārkārtēju situāciju sistēmas, to organizācija ES valstīs un Latvijā. (lekc.)
5 Ārkārtēju situāciju bīstamības pakāpes novērtēšana. (lekc.)
6 Cilvēka aizsardzība. (lekc.)
7 Preventīvie pasākumi nozares sagatavošanai darbībai ārkārtējās situācijās. (lekc.)
8 Glābšanas darbi tautsaimniecībā.(lekc.)
9 Ražošanas atjaunošana ekstremālā vidē. (lekc.)
10 Ķīmiski saindētas teritorijas zonas un to raksturojums. (praktiskais darbs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmenu kārto studenti, kam ieskaitīts studiju kurss “Ugunsdrošība un civilā aizsardzība I” un nostrādāti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs: Jāsagatavo konspekts par ugunsdrošības normatīvajiem dokumentiem, iesniedzams elektroniski uz 3 lpp.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme: divu kontroldarbu un patstāvīgā darba vērtējuma vidējais aritmētiskais.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž. Darba vides riski: raksturlielumi, iedarbība uz organismu: rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003. 74 lpp.
2. Eglīte M. Vides veselība. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008. 696 lpp.
3. Kusiņš J. Civilā aizsardzība: mācību līdzeklis. Mārupe: Drukātava, 2011. 377 lpp.
4. Jemeļjanovs V., Sulojeva J.Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: RTU, 2009. 20 lpp.

Papildliteratūra

1. Darba drošība. Rīga: Labklājības ministrija, 2010.191 lpp
2. Darba attiecības [elektronisks resurss]; Darba aizsardzība. Rīga: Beno Prese, 2008. CD-ROM. Nav LLU FB
3. Aškrofta F. Uz izdzīvošanas robežas. Rīga: Avots, 2002. 455 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiāls laikraksts.Rīga:Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts.Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri , 2005-. ISSN 1407-2041

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studiju obligātajā daļā.