Kursa kods Citi3037

Kredītpunkti 3

Arodveselība un darba medicīna

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.09.2011

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātāji

author

Anda Zvīgule

Mg. paed.

author prof.

Linards Sisenis

Dr. silv.

Priekšzināšanas

CitiP012, Ergonomika darbā

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar arodveselību un darba medicīnu kā zinātnes nozari, tās veidiem un dimensijām, arodriskiem kā slimību rosinātājiem, to atpazīšanu un izvērtēšanu, arodslimības un ar darbu saistītās slimības, to dinamiku un sekām, arodinvaliditāti, darba ekspertīzi un rehabilitāciju, obligātām veselības pārbaudēm, veselības veicināšanas pasākumiem darba vidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par arodveselības lomu iestāžu un uzņēmumu darbībā;
• prasmes formulēt un atpazīt arodslimību izraisošos faktorus, novērtēt ar veselības draudiem saistošos riskus, prastorganizēt uzņēmuma vai iestādes veselības veicināšanas pasākumus,
• kompetences izvērtēt arodveselības draudus, integrēti izmantojot zināšanas, un pētnieciskās prasmes darba aizsardzībā, sasaistot cilvēka faktoru ar organizācijas mērķi un darbības efektivitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadlekcija. Arodveselības un darba medicīnaspamatjēdzieni un dimensijas.Arodveselības dienests.
2 Arodveselības disciplīna - darba medicīna, tās vēsture. Darba devēja pienākumi arodveselības jomā.
3 Arodslimības un ar darbu saistītās slimības, to diagnostikas un ārstēšanas principi.Darba ekspertīze un rehabilitācija.
4 Ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru darbība arodpatoloģijas izcelsmē. Arodkancerogēni. Alerģiskās arodsaslimšanas.
5 Aiagnožu kodi. Starptautiskie slimību klasifikatori SSK – 10 un SSK – 11. Akūtu arodslimību diagnostika.
6 Nodarbināto fiziskās un garīgās pārslodzes sekas. Slodzes trūkuma sekas darbā pie datora.
7 Arodinvaliditāte un prognozējamā invaliditāte. Biežākās arodinvaliditāti veidojošās diagnozes.
8 Nelabvēlīgie darba vides riska faktori un to diagnostiskie kritēriji. Darba fizioloģija kā arodveselības nozare.
9 Nelaimes gadījumu darbā cēloņi, izmeklēšana, izvērtēšana.Pirmās palīdzības zināšanas un iemaņas ikvienam strādājošajam.
10. Nelabvēlīgo darba vides riska faktoru iedarbība darba vietā kā arodinvaliditātes cēlonis. Profilakses pasākumi.
11.Sociālās garantijas darba rezultātā nodarīto kaitējumu gadījumos.
12 Algoritmi ar darbu saistīto problēmu novēršanai.
13 Psihosociālo faktoru radīto negatīvo seku novērtēšana un pasākumi situācijas uzlabošanai.
14. Darba smaguma un intensitātes ietekme reproduktīvā vecumā, novecojušu nodarbināto, bērnu un jauniešu vecumā.
15. Preventīvie pasākumi darba apstākļu radītajai patoloģijai tās agrīnajā stadijās.
16. Veselības veicināšana darba vietās.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Apmeklētas kontaktnodarbības, izstrādāti, iesniegti un aizstāvēti praktiskie un patstāvīgie darbi. Pārbaudes veids - eksāmens.

Obligātā literatūra

1. Kaļķis V., Roja Ž., Kaļķis H. Arodveselība un riski darbā. Medicīnas apgāds, 2015.534 lpp.
2.Eglīte M. Darba medicīna. Rīga, RSU, 2012. – 834 lpp.
3. Darba apstākļi un veselība darbā. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 162 lpp.
4. Gatchel R.J., Schultz I.Z. Handbook of Occupational Health and Wellness. Springer Science. 2012. – 576p.

Papildliteratūra

1. Roja Ž. Ergonomikas pamati. Rīga: Drukātava, 2008.-190 lpp.
2. Ergonomika darbā. Rīga: Labklājības ministrija, 2010. 191 lpp.
3. Psihosociālā darba vide. Rīga, Labklājības ministrija, 2010. – 157 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1.Journal of Occupational Health ISSN : 1348-9585
2.The International Journal of Occupational Health & Safety ISSN: 0093-2205
3.Occupational medicine Journal ISSN 0962-7480

Piezīmes

Obligāts studiju kurss maģistra studiju programmas "Darba aizsardzība un drošība" nepilna laika studijās.