Kursa kods Citi2033

Kredītpunkti 3

Etiķete viesmīlībā

Kursa papildus materiāli Citi2033_Etiķete_viesmīlībā.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Sandra Īriste

Dr. paed.

Priekšzināšanas

CitiP007, Ievads viesmīlībā

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek analizēta saskarsme biznesa vidē, sniegtas zināšanas par etiķetes un protokola normām lietišķajā saskarsmē ar sava uzņēmuma darbiniekiem un klientiem viesmīlības jomā. Tiek skatīta saskarsme digitālajā vidē un klātienē ar citiem uzņēmumiem un valsts institūcijām. Studiju kursā tiek pētīts saskarsmes sociālkultūrālais konteksts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par biznesa etiķetes un protokola jautājumiem (kontroldarbi);
• prasmes – prot integrēt iegūtās zināšanas ikdienā (ikdienas etiķete) un profesionālajā darbībā (lietišķā etiķete, protokols) (praktiskie darbi);

• kompetence – spēj pārstāvēt savu iestādi/uzņēmumu, ievērojot lietišķo etiķeti un protokolu (referāts).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Etiķetes vēsturiskā attīstība pasaulē un Latvijā.
2. Lietišķā etiķete: būtība, prasības, principi.
3. Lietišķās saskarsmes ētika. Korporatīvā etiķete.
4. Sasveicināšanās, iepazīšanās.
5. Vizītkartes.
6. Dāvanas lietišķajā vidē.
7. Ielūgumi.
8. Lietišķais apģērbs vīriešiem.
9. Lietišķais apģērbs sievietēm.
10. Diplomātiskā etiķete. Karogi.
11. Lietišķo sarunu un tikšanās rīkošanas galvenie principi.
12. Biznesa etiķetes pamatprincipi Eiropā.
13. Biznesa etiķetes pamatprincipi Amerikā.
14. Biznesa etiķetes pamatprincipi Krievijā.
15. Biznesa etiķetes pamatprincipi Āzijā.
16. Biznesa etiķetes pamatprincipi Āfrikā, Austrālijā, Jaunzēlandē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lekciju apmeklējums un dalība praktiskajās nodarbībās (vismaz 80%), 2 sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi (kontroldarbus iespējams rakstīt tikai norādītajā laikā), referāta izstrāde un prezentēšana par lietišķās etiķetes normām (students izvēlas tēmu, izlozē prezentācijas laiku) 20 minūšu garumā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izvēlas vienu no daudzajām mācībspēka piedāvātajām referātu tēmām, izlozē datumu, kurā šī runa ir jāprezentē.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs kontroldarbs veido 25% no gala vērtējuma (kopā 50% no gala vērtējuma). Referāts veido 50% no gala vērtējuma.
Referāts tiek vērtēts pēc šādiem kritērijiem: prezentācijas saturs (40%), prezentācijas pasniegšanas stils (35%) iekļaušanās laikā (25%).
Ieskaites ar atzīmi gala vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem un prezentētā referāta.

Obligātā literatūra

1. Foster D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 400 lpp.
2. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata: sevis pilnveidošana un nevainojams uzvedības stils, ieskats pasaules valstu etiķetē, starpkultūru izpratne un kultūru attiecības, vizītes, ceremonijas, tikšanās, diplomātiskās sarunas un komunikācija. Rīga: Zelta grauds, 2011, 271 lpp.
3. Strautmane A. Etiķete un protokols. Rīga: Jumava, 2009, 163 lpp.

Papildliteratūra

1. Vanderbilt A. Lielā etiķetes grāmata. Rīga: Jumava, 2012, 612 lpp.
2. Ķestere I. Lietišķā etiķete: Eiropas pieredze. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 272 lpp.
3. Кузнецов И. Всё об этикете: этикет от А до Я. Минск, 2006. 681 c. 3. Узерина М.С. Этика делового общения. Ульяновск, 2004, 73 c.

Periodika un citi informācijas avoti

-

Piezīmes

Kurss iekļauts Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības studiju programmas obligātajā daļā, pilna un nepilna laika studijās.