Kursa kods Citi2028

Kredītpunkti 4.50

Kvalitātes menedžments

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon2122, Statistika

Ekon3115, Tirgvedība

Aizstātais kurss

CitiB002 [GCITB002] Kvalitātes menedžments

Kursa anotācija

Students iegūst pamatzināšanas par kvalitātes būtību, tās nepieciešamību un nozīmi komercdarbībā, par standartizāciju un atbilstības novērtēšanu. Studiju laikā students iepazīstas ar biežāk izmantoto kvalitātes vadības instrumentu praktisko pielietojumu, kā arī ar kvalitātes izmaksu aprēķināšanas praktiskajiem aspektiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni kvalitātes vadībā – 1. un 2. kontroldarbs.
2. Zināšanas par kvalitātes vadības evolūciju, kvalitātes ekspertiem, to devumu kvalitātes vadībā – 1., 2. un 3. kontroldarbs.
3. Izpratne un zināšanas par standartizāciju, atbilstības novērtēšanu, EFQM Izcilības modeli – semināri ar diskusijām.
4. Spēj pielietot kvalitātes vadības instrumentus un kalkulēt kvalitātes izmaksas – 1., 2. un 3. kontroldarbs, eksāmena projekta darbs.
5. Spēj novērtēt klientu apmierinātību – 3. kontroldarbs
6. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot pētījumos kvalitātes jomā - eksāmena projekta darbs.
7. Prot izskaidrot, diskutēt un prezentēt citiem sava darba rezultātus - eksāmena projekta darbs un semināri ar diskusijām.
8. Spēj strādāt grupā un sadarboties - eksāmena projekta darbs un semināri ar diskusijām.
9. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus - eksāmena projekta darbs un semināri ar diskusijām.
10. Spēj patstāvīgi vai grupā analizēt reālas, ar neatbilstošu kvalitāti saistītas problēmas, identificēt zemas kvalitātes cēloņus - eksāmena projekta darbs.

11. Spēj patstāvīgi noteikt kvalitātes pilnveidošanas jomas, argumentēt savu viedokli - eksāmena projekta darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalitātes un kvalitātes vadības izpratne. (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. Kvalitāte un konkurences priekšrocības. (Lekcija – 1 stunda)
3. Kvalitātes idejas un vadības attīstība pasaulē. Kvalitātes „guru” (eksperti) pasaulē un to devums kvalitātes vadībā. (Lekcija – 1 stunda)
4. Kvalitātes vadības būtība un saturs. Kvalitātes vadības vienkāršo instrumentu (jeb kvalitātes vadības „veco” instrumentu) raksturojums, metodoloģija un pielietojums: Datu vākšanas lapas; Histogramma; Izkliedes diagramma; Stratifikācija; Pareto diagramma; Grafiki; Cēloņu – seku diagramma („Zivs” asaka); 5 – KĀPĒC; Cēloņu – seku attiecību „koks”; Kontroles grafiks; Plūsmkartes. (Lekcija –3 stundas, praktiskie darbi – 10 stundas)
1. kontroldarbs: Kvalitātes saturs un nozīme. Kvalitātes vadības „vecie” instrumenti (1 stunda)
5. Kvalitātes vadības „jauno” instrumentu raksturojums, metodoloģija un pielietojums: Līdzības (radniecības) diagramma; Attiecību diagramma; Kokveida (koka) diagramma; Matricu diagramma (kvalitātes tabula); Bultu diagrammas (Ganta diagramma, Tīklveida grafs); Procesu realizācijas plānošanas diagramma; Prioritāšu noteikšanas matrica jeb lēmumu pieņemšanas matrica. (Lekcija – 3 stundas, praktiskie darbi – 7 stundas)
6. Kvalitātes funkcijas izvēršana (QFD – Quality Function Deployment). (Lekcija – 2 stundas, praktiskie darbi – 1 stunda)
7. Kļūdu iespējamības un seku analīze (FMEA - Failure mode and effect analysis) (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
2. kontroldarbs: Kvalitātes vadības „jaunie” instrumenti (1 stunda)
8. Kvalitātes ekonomika. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 3 stundas)
9. Klientu apmierinātības novērtējums. (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
3. kontroldarbs: Kvalitātes izmaksas. Klientu apmierinātības novērtējums (1 stunda)
10. Salīdzināšana (Benchmarking). (Lekcija – 1 stunda, praktiskie darbi – 1 stunda)
11. Seminārnodarbība: EFQM Izcilības modelis un tā kritēriji (1 stunda)
12. Seminārnodarbība: Eiropas standartu organizācijas: CEN (Eiropas daudznozaru standartizācijas organizācija), CENELEC (Eiropas organizācija, kura atbild par standartizāciju elektronikas jomā), ETSI (Eiropas telekomunikāciju standartu institūts). ISO (Starptautiska daudznozaru standartizācijas organizācija) (1 stunda)
13. Seminārnodarbība: Standartizācija Latvijā (1 stunda)

14. Seminārnodarbība: Atbilstības novērtēšana Latvijā (1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jāizstrādā eksāmena projekta darbs: vienas kvalitātes problēmas izpēte, pielietojot Deminga ciklu un apgūtos kvalitātes instrumentus.
Visos kontroldarbos un seminārnodarbībā jāiegūst vismaz 4 punkti katrā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas četrām seminārnodarbībām atbilstoši studiju kursa programmā norādītajām tēmām (skatīt kursa plānu).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā iegūst, ja vismaz 40 % jautājumu atbildēti pareizi.
Students sekmīgu atzīmi eksāmena projekta darbā iegūst, ja kvalitātes problēmas pētījumā pielietoti vismaz 4 kvalitātes instrumenti.
Gala vērtējums studiju kursā veidojas no trijos kontroldarbos (kopā 30 punkti jeb 10 punkti par katru kontroldarbu), seminārnodarbībās ar diskusijām (kopā 10 punkti) un eksāmena projekta darbā (30 punkti) saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits – 70; 7 punkti veido studiju kursa gala vērtējuma 1 balli.

Obligātā literatūra

1. Duffy G. L. The ASQ Quality Improvement Pocket Guide: Basic History, Concepts, Tools, and Relationships. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2013. 141 p.
2. Walker H. F. Certified Quality Inspector Handbook. 2nd Edition. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2012. 481 p.
3. Kubiak T. M. ASQ Pocket Guide for the Certified Six Sigma Black Belt. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2014. 313 p.
4. Janakiraman B., Gopal R. K. Total Quality Management: Text And Cases. PHI Learning Pvt. Ltd, 2006. 260 p.
5. ReVelle J.B. Quality Essentials: A Reference Guide from A to Z. Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press, 2004. 245 p.
6. Goetsch, D.L., Davis, S.B. Total Quality Handbook. New Jersey: Prentic e- Hall, 2004.
7. Jain P. L. Quality Control and Total Quality Management. Tata McGraw-Hill Education, 2001. 379 p.
8. Swanson R. The Quality Improvement Handbook: Team Guide to Tools and Techniques. CRC Press, 1995. 288 p.
9. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.:Питер, 2009. 560 c. Pieejams: http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/systems_methods_kane.pdf
10. Krūmiņš J., Krūmiņa I. Statistisko metožu lietošana kvalitātes vadīšanā un nodrošināšanā. Rīga: LU, 2001. 42 lpp.
11. Par atbilstības novērtēšanu: LR likums. Stājas spēkā 03.09.1996. ar grozījumiem. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=63836
12. Standartizācijas likums: LR likums. Stājas spēkā 11.11.1998. ar grozījumiem. [Skatīts 04.01.2019.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=50425
13. Latvijas kvalitātes asociācijas mājas lapa. Pieejams: http://www.lka.lv
14. Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcijas „Latvijas Standarts” (LVS) mājas lapa. Pieejams: http://www.lvs.lv
15. International Organization for Standardization mājas lapa. Pieejams: http://www.iso.org/home.html
16. American Society for Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.asq.org
17. European Foundation for Quality Management mājas lapa. Pieejams: http://www.efqm.org
18. Baldrige Performance Excellence Program mājas lapa. Pieejams: http://www.nist.gov/baldrige

19. Euroean Organization For Quality mājas lapa. Pieejams: http://www.eoq.org/home.html

Papildliteratūra

1. Gygi C., Williams B. Six Sigma for Dummies. John Wiley & Sons, 2012. 408 p.
2. Эванс Д. Управление качеством. Москва: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. 672 с.
3. Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения. Москва: ЗАО «Олимп - Бизнес», 2005. 256 с.
4. Oakland J.S. Total Quality Management text with cases. Oxford: Elsevier, 2003.
5. Barone St., Franco E. L. Statistical Managerial Techniques for Six Sigma Methodology: Theory and Application. John Wiley & Sons, 2012. 382 p.
6. Gerberihs K. V. Salīdzināšana jeb benchmarking. Rīga: De Novo, 2004. 128 lpp.
7. Панде П., Холп Л. Что такое «шесть сигм»? Революционный метод управления качеством. 2-е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2005. 160 с.
8. Lāmanens K., Tominens K. Procesu vadības izcilības kritēriji. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 120 lpp.

9. Taminens K. EFQM. Izcilības modelis biznesa organizācijām. Organizācijas novērtēšanas rokasgrāmata. Rīga: Biedrība ”Latvijas Biznesa konsultantu asociācija”, 2007. 170 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Quality Progress. Publisher: American Society for Quality. Publication type: Journals. ISSN: 0033524X
2. Quality Management Journal. Published by American Society for Quality. ISSN: 1068-6967
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
4. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290

5. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”