Kursa kods Citi2002

Kredītpunkti 3

Viesnīcu dienesti

Kursa papildus materiāli Citi2002_Viesnīcu dienesti.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUztura katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Rita Riekstiņa-Dolģe

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

Ķīmi3017, Telpu kopšanas tehnoloģija

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par viesnīcas pakalpojumu daudzveidību, pamatojoties uz klasifikācijas kritērijiem. Studenti iegūst zināšanas par viesnīcas struktūrvienību veidiem, to pienākumiem, atbildību un darba organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pārzina viesnīcas darbības tehnoloģiskos procesus, 1., 2. kontroldarbs;
spēj plānot, koordinēt, vadīt un modelēt viesnīcas dienestu darbu un tehnoloģiskos procesus; patstāvīgie darbu un uzdevumi;
spēj veikt viesnīcas dienestu darba pilnveidi un tehnoloģisko procesu racionalizāciju, mājas darbi, gadījumu izpēte.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads studiju kursā. Kursa satura un prasību izklāsts. Izmitināšanas mītņu attīstības tendences un inovācijas tūrisma nozares kontekstā.
2. Viesnīcas produkts, pakalpojumu specifika. Viesnīcas materiālie un nemateriālie pakalpojumi.
3. Viesnīcas viesi. Pakalpojuma veidošana īpašām mērķa grupām. Viesnīcas izvēles nosacījumi, viesu struktūra.
4. Viesa cikls uzņēmumā. Cikla posmu analīze, viesa un personāla mijiedarbība viesa cikla posmos.
5. Viesnīcas organizatoriska struktūra. Viesnīcas pārvaldes un struktūru veidi. Viesnīcas dienestu veidi un iedalījums. Ķēdes viesnīcas.
6. Viesu uzņemšanas dienesta darbība. Dienesta struktūra un pienākumu sadale. VUD dienesta tehnoloģiskie procesi.
7. Viesnīcas rezervēšana. Rezervēšanas nozīme, veidi, rezervēšanas process.
8. Viesa reģistrācijas process. Svarīgu viesu uzņemšana, viesa informācija. Rēķinu kontrole.
9. Pārbaudes darbs.
10. Viesu uzņemšanas dienesta norēķinu cikls. Viesa izrakstīšanās pamata procedūras.
11. Saimniecības dienesta struktūra, apakšnodaļas, darbinieku pienākumu sadale.
12. Saimnieciskā dienesta tehnoloģiskie procesi un procedūras.
13. Veļas mājas tehnoloģiskie procesi.
14. Ēdināšanas dienesta darba organizācija. Pakalpojumu veidi. Brokastu veidi viesnīcā. Apkalpošana istabās.
15. Konferenču un semināra centra darba procesi. Drošības dienesta darba organizēšana. Pamatpasākumi drošības uzturēšanai viesnīcā.
16. Pārbaudes darbs. Kursa noslēgums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa gala vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, kuru veido: praktisko darbu vērtējums, patstāvīgo darbu vērtējums un divu kontroldarbu rezultāti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver gan individuālu patstāvīgo darbu, gan grupas darbu izstrādi, kurus studenti prezentē un aizstāv. Prezentācijās tiek ietvertas lekciju tēmas, jaunākās nozares, zinātniskās literatūras u.c. informācijas avotu analīze un studentu radošās idejas.
Praktisko darbu laikā studenti risina dažādas gadījuma izpētes, strādā ar dažādiem viesnīcas iekšējo dokumentu piemēriem, modelē viesu uzņemšanas un apkalpošanas procesu norisi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa kopējo vērtējumu veido:
• patstāvīgo darbu izstrāde 40%
• praktisko darbu vērtējums 20%
• pārbaudes rezultāti 40%

Pamatliteratūra

Hotel management and operations / edited by Michael J. O'Fallon, Denney G. Rutherford. 5th ed. New York : John Wiley & Sons, c2011. xviii, 494 lpp.
Hotel accommodation management / edited by Roy C. Wood. London ;New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. xix, 209 lpp.
Viesu uzņemšanas dienesta darbības pamatprincipi/ Margarita Platace, Biznesa augstskola Turība, 2000, 175 lpp.

Papildliteratūra

Penner, Richard H. Hotel design, planning and development / Richard Penner, Lawrence Adams and Stephani K.A. Robson. Second edition. New York : Routledge, 2013. x, 444 lpp.
Raudive, Anita Viesu uzņemšana un apkalpošana : mācību materiāli IP "Viesnīcu pakalpojumi" / Anita Raudive. [Rēzekne] : [Rēzeknes tehnikums], [2011] 1 tiešsaistes resurss (117 lapas) : tabulas ; 1,36 MB
Utināne-Suharevska, Ināra. Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija : tālmācības studiju kurss / kursa autore, Ināra Utināne-Suharevska ;

Periodika un citi informācijas avoti

E- žurnāli: sciencedirect.com;
Гостиница и ресторан : бизнес и управление = Hotel & restaurant : business and management : журнал для профессионалов. Москва : Международная ассоциация гостиниц и ресторанов (IH&RA). nr.
www.lvra.lv
https://www.hotelstars.eu/latvia/
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/category/acronyms/horeca_en
https://www.celotajs.lv/lv

Piezīmes

PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbības" pilna un nepilna laika studijās obligātajā daļā