Kursa kods Citi1017

Kredītpunkti 3

Ievads studijās. Inženierpsiholoģija

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits33

Atbildīgā struktūrvienībaInženiertehnikas un enerģētikas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Kaspars Vārtukapteinis

Dr. sc. ing.

author pasn.

Aleksandra Jerkunkova

Mg. ed.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir sniegt studentiem nepieciešamo priekšstatu un zināšanas par augstāko izglītību, studiju procesu un studiju vidi universitātē un fakultātē, palīdzot veiksmīgi uzsākt studijas, īpašu uzmanību pievēršot augstākās izglītības attīstībai pasaulē, Latvijā un LBTU, studiju programmu attīstībai, studiju procesa organizācijai un studentu dzīves daudzveidībai.
Studenti pilnveido zināšanas par inženierpsiholoģijas vēsturi, galvenajiem teorētiskajiem modeļiem, pētījumu virzieniem, kā arī par informācijas mijiedarbību starp darba darītāju un tehniku, izzina līdzekļus un metodes profesionālajā adaptācijā, izprot cilvēka psihofizioloģisko raksturojumu, iemācās un izskata ergonomikas pamatus darbā. Izzina psihoemocionālas slodzes daudzveidību darbā un operatora lēmuma pieņemšanas procesu. Kursa ietvaros studenti attīsta prasmes diskutēt un pamatot savu viedokli, radoši domāt un meklēt inovatīvus problēmu risinājumus. Darbs grupā, situāciju un problēmu analizēšanā tiek sekmēta studentu prasme pašiem saskatīt, formulēt, vērtēt un rast piemērotākos risinājumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: augstākās izglītības un studiju būtība, līmeņi un modeļi; LBTU, Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātes (IITF) un studiju programmas attīstības vēsture; studiju programmas saturs un sagaidāmie studiju rezultāti, studiju procesa organizācija (Lekcijas un praktiskie darbi). Pārzina psiholoģijas virzienus, pētījuma metodes, uzdevumus, vēsturi (1. kontrold.).
Pārzina inženierzinātnes un inženierpsiholoģijas atšķirības, galvenos virzienus, vēsturi (2. kontrold). Pārzina ergonomikas vēsturi, pielietošanu darbā, būtību (Praktiskais darbs/grupu darbs prezentācijas). Pārzina inženierpsiholoģijas sistēmas un to izmantošanu darbā. Darba tehnoloģisko īpašību uzlabošana. Prot analizēt, izveidot sistēmas cilvēks-tehnika (mašīna) aprakstu (mājas darbs).
Prasmes: spēj atrast nepieciešamo informāciju, pamatot savu viedokli, iegūtas prezentācijas prasmes, spēj pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai. (Praktiskie darbi, patstāvīgie darbi auditorijā un Fundamentālajā bibliotēkā)

Kompetences: pielietot kursā iegūtās zināšanas veiksmīga studiju procesa nodrošināšanai, studiju procesa pamatprincipu novērtēšanā uzsākot studijas studiju programmā. Ieskaite ar atzīmi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augstākās izglītības pamati, augstākā izglītība pasaulē, ES, Latvijā, LBTU un IITF - 1 h.
2. Ievads studijās/inženierpsiholoģijā. Psiholoģijas vēsture un virzieni. Praktiskais darbs/grupu darbs prezentācijas veidošana un informācijas atrašanas prasmes - 2 h.
3. Augstākās izglītības un augstākās inženierizglītības attīstības vēsture un tendences, LBTU tapšana, attīstība un studiju piedāvājums - 2 h, tests.
4. Inženierzinātnes vēsture. Inženierpsiholoģija. Vadības sistēmas. Ievads psiholoģijā, mērķi, uzdevumi - 2 h. Kontroldarbs.
5. Studiju normatīvā bāze, Augstskolu likums, akreditācijas un licencēšanas noteikumi, izgl. valsts standarti, LLU studiju normatīvā bāze, Studiju nolikums, studiju līgumi - 2 h, tests.
6. Praktiskais darbs/grupu darbs prezentācijas veidošana un prezentēšana par ergonomikas attīstību, būtību. Diskusija par ergonomikas ievērošanu un neievērošana darba vietā - 2 h.
7. IITF, tās attīstība un studiju piedāvājums - 2 h.
8. Sistēma cilvēks-tehnika (mašīna) apraksts. Patstāvīgais darbs izveidot jebkuras studenta izvēles sistēmas cilvēks tehnika aprakstu - 2 h.
9. Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas - 2 h.
10. Cilvēka loma sistēmas darbība. Signāli, uztvere, tās īpatnības. Uzmanība, tās īpašības - 2 h.
11. Studiju vide fakultātē, studiju un pētniecības laboratorijas. LBTU un pils vēsture - 2 h.
12. Metožu klasifikācija un to pielietošana inženierpsiholoģijā - 2 h.
13. LBTU un pils muzeji. prakt. darbi - 2 h, tests.
14. Operatora funkcionālo stāvokļu noteikšana. Funkcionālo stāvokļu izmaiņas fāzes - 2 h.
15. LBTU Fundamentālā bibliotēka, informācijas meklēšana bibliotēkā - 3 h.

16. Operatora posmi: informācija apstrāde un lēmumu pieņemšana, Slodze darbā - 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi – pēc testu, esejas un mājas darbu vērtējumiem pie apmeklējuma vismaz 70%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavo eseju par studiju izvēli un pirmajiem iespaidiem studijās, testus kārto e-studiju sistēmā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites kopējais vērtējums veidojas no testu (30%), esejas (20%), mājas darbu (30%) vērtējuma un nodarbību apmeklējuma (20%).

Obligātā literatūra

1. LBTU Studiju nolikums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.llu.lv/sites/default/files/2021-05/Studiju_nolikums_2021.pdf
2. Augstskolu likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=37967
3. Garleja R. Darbs, organizācija, psiholoģija. Rīga: RaKa, 2010. 205 lpp.

4. Kroemer K., Kroemer H., Kroemer-Elbert K. Engineering Physiology: Bases of Human Factors Engineering/Ergonomics. Berlin: Springer, 2010. 350 p.

Papildliteratūra

1. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.lbtu.lv/lv
2. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 215 lpp.
3. Cтрелков Ю. К. (2005) Инженерная и профессиональная психология. Mосква: Академия, 2005. 360 c.

4. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Безопасность труда на предприятиях строительных материалов, изделий и конструкций. Mосква: Академия, 2011. 368 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Laikraksts Izglītība un Kultūra. Pieejams: https://skolasvards.lv/magazines/izglitiba-un-kultura

2. Applied Experimental and Engineering Psychology. ISSN 0891-0685. Pieejams: http://www.apa.org/about/division/div21.aspx

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālajai bakalaura studiju programmai "Mašīnu projektēšana un ražošana"