Kursa kods Citi1013

Kredītpunkti 6

Tūrisma vadība

Kursa papildus materiāli Citi1013_Turisma_vadiba.pdf

Zinātnes nozareCiti

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPārtikas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ilze Beitāne

Dr. sc. ing.

Priekšzināšanas

PārZ2052, Viesmīlības uzņēmumi

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par tūrismu, tā attīstību, mērķiem un uzdevumiem. Studiju kursa ietvaros tiek apzināti un izvērtēti tūrisma resursi, tiek apskatīts un analizēts tūrisma produkts, tā specifikācija un daudzveidība viesmīlības kontekstā. Apskatīti Latvijas un Eiropas normatīvie akti, izvērtēta valsts tūrisma stratēģijas politika. Analizēti dažādi tūrisma veidi un to attīstība Latvijā, izstrādāts konkrēts tūrisma maršruts.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas un izpratne par tūrisma nozari, tās mērķiem, uzdevumiem, virzieniem un attīstības tendencēm Latvijā un pasaulē, kā arī par tūrisma terminoloģiju, ietverot jēdzienu definīcijas un to skaidrojumus. (Kontroldarbi)
Prasmes atbilstoši lietot tūrisma terminoloģiju; objektīvi analizēt un izvērtēt tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un sniegt ieteikumus darbības pilnveidei; izteikt prognozes par tūrisma pakalpojumu pieprasījumu tuvākā un tālākā nākotnē. (Praktiskie darbi)
Kompetences spēj sagatavot tūrisma pakalpojuma piedāvājumu atbilstoši tirgus prasībām. (Patstāvīgais darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Tūrisma likums.Tūrisma nozares jomas – tūrisms, izmitināšana, ēdināšana – specifika.
2. Tūrisma nozares politika un pārvaldība Latvijā un pasaulē, to īstenotāji. Iekšējie un ārējie faktori, kas ietekmē nozari, pakalpojumus reģionā, Latvijā un pasaulē.
3. Tūrisma vēsture. ANO tūrisma ētikas kodekss.
4. Tūrisma produkts, tā specifikācija. Tūrisma pakalpojumu veidi.
5. Tūristu motivācija un uzvedība.
6. Tūrisma maršruta izstrāde.
7. Tūrisma produktu mārketings.
8. Globalizācija, ilgtspēja tūrismā.
9. Tūrisma veidi, tūrisma formas, pakalpojumu veidi. Lauku tūrisms Latvijā.
10. Eko tūrisms, zaļais sertifikāts, ilgtspēja. Tūrisma ietekmes veidi.
11. Dabas tūrisms, tā specifikācija.
12. Gastronomiskais un kultūras tūrisms. Kultūrvēsturiskais mantojums.
13. Darījuma un notikuma tūrisms.
14. Rekreatīvais un medicīniskais tūrisms.
15. Aktīvais un sporta tūrisms.
16. Antīkie un mūsdienu 7 pasaules brīnumi, populārākie galamērķi u.c.

Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi jāuzraksta 2 plānotie kontroldarbi, dalība praktiskos darbos vismaz 75%, izpildīti un sekmīgi aizstāvēti 8 praktiskie darbi, semestra laikā jāizstrādā un jāaizstāv 1 patstāvīgais darbs – tūrisma maršruts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veic tūrisma maršruta izstrādi Baltijas valstīs, veidojot komplekso tūrisma pakalpojumu ar izmitināšanu, ēdināšanu, transportu, izklaidi utt. Izstrādātajam tūrisma maršrutam tiek veikti izmaksu aprēķini.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Katrs kontroldarbs veido 25% no gala vērtējuma. Visi praktiskie darbi kopā veido vienu atzīmi, kas tiek aprēķināta kā vidējā aritmētiskā un sastāda 25% no gala vērtējuma. Patstāvīgais darbs veido 25% no gala vērtējuma.
Patstāvīgais darbs tiek vērtēts pēc diviem kritērijiem: saturs (50%) un prezentācija un tās pasniegšanas stils (50%).
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no diviem kontroldarbiem, praktisko darbu vidējās aritmētiskās un patstāvīgais darbs.

Obligātā literatūra

1. Tourism Studies: the basics. Abingdon: Routledge, 2017. -224 lpp.
2. Mason, P. Tourism impacts, planning and management. Abingdon, Oxon, New York, NY: Routledge, 2016. -253 lpp.
3. Fletcher, J......[et al.]. Tourism: principles and practice. Fifth edition. Harlow, England: Pearson, 2013. -643 lpp.
4. Tūrisms Latvijā cauri gadsimtiem: vēsture, attīstība un perspektīva/Aira Andriksone, Kristīne Bērziņa, Artis Gustovskis, Dace Kaufmane, Andris Klepers [un vēl 9 autori] SBN: 9789934543302, ISBN-978-9934-543-31-9 Biznesa augstskola Turība, Latvijas Investīciju Attīstības aģentūra, 2021., 497. lpp
E-grāmata: https://issuu.com/liaa_latvia/docs/turisms-interactive-single_208759af2ee5a3

Papildliteratūra

Tourism and the creative industries: theories, policies and practices. Edited by Philip Long and Nigel D. Morpeth. London, New York, NY: Routledge i san imprint of the Taylor & Francis Group, 2016. -195 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls tūrisma profesionāļiem „Tūrisms”Pieejams: http://www.corpmedia.lv/index.php?open=tour&it=lat&lang=lat
2. Pētersons, R., Plinta, E. Angļu-latviešu tūrisma terminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: Daugava, 2002. 300 lpp.

Piezīmes

Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība, 1.kurss